Úvodní představení Demokratického klubu

Stručné představení je na samostatné stránce O nás. Níže následuje obsáhlá verze:

Úvodní informace

Vážení přátelé,

text, který máte v této chvíli před sebou, si klade za cíl podat stručnou, avšak ucelenou informaci o Demokratickém klubu. Těm, kdo jsou ochotni jej pozorně přečíst,  má  osvětlit: co  je  Demokratický klub,  jaká  je  podstata  jeho  ideje a v souvislosti   s   tím   smysl   jeho  existence,   jaké   jsou   typické   otázky,   jimž Demokratický klub věnuje pozornost, jaké jsou jeho formy působení a které z nich  jsou  pro  něj  specifické,  jaké  jsou  podmínky,  práva  a  povinnosti související  s  členstvím  v  Demokratickém  klubu  a  jaké  způsoby  kontaktu  s Demokratickým  klubem  jsou  k  dispozici  těm,  kdo  by  se  o  něj  zajímali  ať obecně, anebo v souvislosti s úvahou o členství v něm.

Demokratický  klub  je  zapsaný spolek (dobrovolná  společenská  organizace) mající vlastní řádně registrované stanovy. Vzhledem k tomu, že předmětem jeho pozornosti je míra   demokratismu   v   uspořádání   společnosti,   je   organizací   politickou.   Není   však organizací  stranickou:  není  konkurenčním  partnerem  politických  stran,  nemůže  a  nechce nahradit nebo zastoupit kteroukoliv z nich a není také s žádnou z nich spojen organizačně ani programově.  Protože  je  soustředěn  na  úroveň  demokratismu  ve  společnosti  a  neprosazuje speciální   zájmy   (např.   hospodářské,   sociální,   kulturní   nebo   ekologické),   vymyká   se zařazování do levého, pravého či středového proudu politického spektra. Proto je členství v Demokratickém  klubu  slučitelné  se  členstvím  v  politické  straně  demokratického  zaměření: člen  Demokratického  klubu,  bude-li  to  ze  svého  hlediska  považovat  za  potřebné,  může  do takové  strany  vstoupit,  a  stejně  tak  člen  takové  strany  může,  aniž  by  ji  opustil,  vstoupit  do Demokratického klubu.
Demokratický  klub  není  organizace  nová.  Vznikl  již  v  roce  1948  jako  organizace odporu v reakci na zničení demokracie v Československu. V roce 1990 byla zhodnocena idea Demokratického klubu, a to se závěrem, že je nadále aktuální; proto se stal legální organizací. Je soustředěn na aktuální politickou realitu v České republice. Jeho idea je však vnímána kladně i v zahraničí.

Idea   Demokratického   klubu   vychází   z   toho,   že   demokracie   je nejvhodnější formou života společnosti. Je to vláda souhrnu lidských jedinců žijících  na  určitém  území;  tito  jedinci  jsou  si  rovni  navzájem  i  ve  vztahu  k veřejné moci, a to bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, jazyk, národnost, původ, povolání, majetek, sociální postavení, stupeň vzdělání, náboženské vyznání nebo politické   smýšlení.   Za   nepřijatelné   se   považuje   vylučování   nebo   naopak zvýrazňování  postavení  určitých  sociálních  skupin  v  lidu  jako  celku.  Toto ideové  východisko  Demokratického  klubu  je  uvedeno  v  jeho  stanovách,  na členské přihlášce a v členském průkazu.

Ideové  východisko  je  založeno  na  poznatku,  že  v  praxi  jsou  demokratické  hodnoty vždy  provázeny  nebezpečím  oslabování  a  někdy  i  ohrožení  samotné  existence  demokracie, byť  by  se  k  těmto  hodnotám  hlásily  všechny  politické  strany,  hnutí  a  organizace.  Jejich vlastním cílem a specifickým posláním je však prosazování určitých zvláštních zájmů, např. hospodářských,    sociálních,    kulturních,    ekologických,    národnostních,    územních    atd. Demokratické  instituce  jsou  pak  jimi  chápány  spíše  jako  žádoucí  prostor  a  prostředek  k dosažení těchto zvláštních zájmů a samy hodnoty demokratismu se dostávají na okraj jejich pozornosti.   Je   to   přirozené;   samotnými   demokratickými   formami   bez   hospodářských, sociálních a dalších obsahů nemůže společnost žít. Na druhé straně se však bez demokracie nemůže  trvale  a  organicky  rozvíjet  uspokojování  rozhodujících  potřeb  obyvatelstva;  bez demokracie nemůže společnost dlouhodobě prosperovat v žádné oblasti svého života.
Proto  je  třeba,  aby  politický  systém  byl  doplněn  o  subjekt,  který  by  byl  zaměřen nikoliv  především  na  to,  co  se  v  politice  realizuje,  ale  na  to,  jak  demokraticky  se  to realizuje.  V  tom  právě  je  podstata  ideje  Demokratického  klubu  a  smysl  jeho  poslání:
Demokratický klub neprosazuje určité speciální zájmy, ale usiluje především o to, aby tyto zájmy byly prosazovány demokratickým způsobem a aby v uplatňovaných zájmech nebyly obsaženy  antihumanitní  ani  jiné  antidemokratické  prvky.  Nemůže  však  zcela  ignorovat  ani prosazování takových speciálních zájmů, jejichž realizace by vedla ke zhoršení kvality života společnosti a v důsledku toho i k oslabení vztahu občanů k demokracii.

Za  demokratismus  je  považován  souhrn  prvků,  jejichž  existence v dostatečné  míře  je  nutnou  podmínkou  demokracie.  Protože  demokracie  je objektivní  realitou,  je  v  uskutečněné  demokracii  objektivní  realitou  i  každý jednotlivý  prvek  demokratismu.  Objektivní  je  ovšem  i  souhrn  těchto  prvků, které  svým  rozsahem,  skladbou  a  intenzitou  ukazuje  na  míru  demokratismu  a zároveň  na  rozvoj  resp.  vyspělost  demokracie;  může  též  sloužit  jako  jedno  z kritérií, podle kterých rozlišujeme země na demokratické nedemokratické.

Lidský jedinec, který kladně přijímá objektivně existující demokratismus a  demokratické  principy,  je  současně  nositelem  v  odpovídající  podobě  různě rozvinutých vnitřních, subjektivních zásad, jež ve svém celku tvoří  politické a morální   vyznání   demokratismu.   Jde   o   vyznávání   hodnot,   které   jsou považovány  za  žádoucí  ve  vztahu  jednotlivců,  organizací  i  orgánů,  a  to navzájem  i  ve  vztahu  ke  společnosti  jako  celku.  Za  zásady  politického  a morálního vyznání demokratismu je třeba považovat zejména:

 • rovnost lidských jedinců a z ní vyplývající rovnost lidí před zákonem, rovnost národů, ras a kultur; vyšší postavení jedince v řízení státu, regionu či obce se může týkat jen přesně vymezených vztahů a přesně vymezeného času a jeho východiskem je vždy volba;
 • svoboda  jednotlivce,  politických  i  jiných  občanských  organizací,  národa  a  státu  je nepominutelným rysem jeho existence; nelze se jí natrvalo ani na neurčito vzdát a je omezena jen tam, kde začíná svoboda druhého; svoboda je nedělitelná, a proto omezení jednoho musí být pociťováno jako omezení všech;
 • svobodný   přístup   občanů   k veškerým   informacím   o   politickém,   sociálním   a hospodářském životě země (pokud nejsou odůvodněným předmětem utajení);
 • vláda práva a jeho spravedlivé uplatňování mezi lidmi, národy a státy; vymahatelnost a vynutitelnost práva;
 • tolerance a respektování rozdílů etnických celků, náboženství a kultur;
 • ohleduplnost k lidem současných i minulých  generací  a k jejich výtvorům; ohled na budoucí generace a živou i neživou přírodu;
 • přijatelná úroveň morálky a kultury politiky a jejích jednotlivých subjektů;
 • oprávnění  nižšího  celku  pořádat  své  záležitosti  bez  neoprávněných  zásahů  celku vyššího; poslání vyššího celku pomáhat nižšímu celku tam, kdy by nižší na věc sám nestačil;
 • sdílení  přesvědčení  o  demokracii  jakožto  nejvhodnější  formě  uspořádání  společnosti podstatnou  většinou  občanů,  jejich  ochota  řešit  veškeré  rozpory  pouze  demokratickou  a ústavní cestou, snaha občanů o orientaci v hlavních problémech řešených v dané společnosti.

Typické otázky, jimž Demokratický klub věnuje svou pozornost v rámci soustředění na problematiku demokratismu, jsou např. tyto: postavení člověka a občana  ve  společnosti  a  ve  státě  jako  primárního  politického  subjektu  a  v souvislosti  s  tím  práva  člověka  a  občana  s  důrazem  na  rovnost,  svobodu svědomí  a  projevu  a  na politická  (demokratická)  práva,  jmenovitě na  aktivní i pasivní  volební  právo  a  právo  účasti  v  referendech,  právo  shromažďovací  a sdružovací a právo petiční; vyváženost moci zákonodárné, výkonné a soudní a právo  vytvářet  občanskou  společnost,  rovnoprávnost  v  postavení  neformálních složek   společnosti   stejného   druhu,   rovnoprávnost   v   postavení   organizací stejného  druhu,  v  tom  zvláště  i  pluralita  a  rovnoprávnost  politických  stran; demokratická   funkce   hromadných   sdělovacích   prostředků;   právní   stát   se systémem   záruk   ústavnosti   a   zákonnosti,   nezávislé   soudnictví;   fungování zastupitelských  sborů  a  volební soustava; vztahy  národů  a národností  ve  státě; obrana  samostatnosti  a  integrity  státu  a  demokratické  principy  v  zahraniční politice (suverenita, spolupráce, mírové soužití).

Specifické formy působení Demokratického klubu:

 • pořádá pravidelná (obvykle měsíční) nepovinná setkání členů a přátel Demokratického klubu  bez  předběžného  stanovení  témat  a  s  předpokladem,  že  tato  témata  v  rámci  poslání Demokratického klubu vytyčují na místě sami účastníci a všichni se k nim mohou vyjadřovat;
 • vydává Dk-Dialog jako občasník (vychází zpravidla 3 až 4 čísla ročně a 1 až 2 čísla v anglické  verzi)  pro  vlastní  potřeby  Klubu;  Dk-Dialog  obsahuje  zejména  stručné  zprávy  z vnitřního života Klubu a plná znění registrovaných (číslovaných) stanovisek Demokratického klubu;  dále  obsahuje  diskusní  příspěvky  a  výměny  názorů,  a  dává  tak  prostor  pro  písemná vystoupení v případech, kdy diskuse a názory nebylo možné uskutečnit účastí na setkání členů a přátel Klubu;
 • zajišťuje  přípravu,  zpracování  a  vydání  registrovaných  (číslovaných)  stanovisek

Demokratického klubu ke konkrétním otázkám demokratismu v aktuální společenské realitě; k  tomu  cíli  zejména  sleduje,  jak  jsou  požadavky  demokratismu  v  politickém  životě respektovány,  a  uvnitř  Klubu  organizuje  ve  formě  dialogu  vytyčování  otázek,  navrhování jejich řešení a účast na přípravě výsledných stanovisek.

Další formy působení Demokratického klubu:

Vedle  již  zmíněných  forem  aktivity,  které  jsou  pro  Demokratický  klub specifické  (charakteristické  v  porovnání  s  jinými  organizacemi  s  obdobným posláním) se uplatňují nebo i organizačně zajišťují též další formy aktivity:

 • podporuje   výzkumnou   a   organizuje   další   studijní   a   vzdělávací   činnost   v problematice  demokratismu;  v  téže  problematice  uskutečňuje  též  přednášky  s  předem stanovenými tématy, panelové diskuse a kulaté stoly;
 • rozvíjí  propagační  a  publikační  činnost  ke  správnému  chápání  a  ocenění  hodnot demokracie  a  humanity  v  nejširších  vrstvách  obyvatelstva;  k  tomu  se  snaží  využívat  též publikačních prostředků;
 • veškerou     svou     činností     projevuje     a     mobilizuje     odpor     proti     všemu antidemokratickému  v  uspořádání  a  fungování  politického  systému  a  k  tomu  cíli  popřípadě koordinuje svůj postup s jinými organizacemi.

Podmínky, práva a povinnosti související s členstvím v Demokratickém klubu:

Podmínkou členství v Demokratickém klubu je dosažení věku patnácti let a podání členské  přihlášky  s  podpisem  stvrzujícím  souhlas  s  Ideovým  východiskem  Demokratického klubu.

Práva člena Demokratického klubu:

 • Z  členství  v  klubu  vyplývá  právo  účasti  na  všech  členských  akcích,  právo  podávat návrhy, podněty a připomínky, právo volit a být volen do řídících orgánů Klubu, právo účasti na  kontrole  přijatých  usnesení,  právo  být  informován  a  mít  k  dispozici  výsledky  studijní  a publikační činnosti atd.
 • Člen si sám volí pro dané období míru své účasti v životě Demokratického klubu (od soustavné  aktivity  až  po  pouhé  vyjádření  podpory  ideje  Demokratického  klubu  prostým členstvím).
 • Rozhodne-li  se  člen  pro  aktivní  účast,  byť  popřípadě  jen  občasnou,  zvolí  si  po projednání  s  pověřeným  představitelem  Klubu  sám  úsek  činnosti,  v  němž  by  chtěl  být zúčastněn  (např.  činnost  organizační,  pořadatelská,  administrativní,  studijní,  informační  a publikační, příprava politických stanovisek atd.).
 • Demokratický  klub  poskytne  svým  členům  podporu  v  případě  omezování  jejich politických práv podporu politickými prostředky odpovídajícími jeho povaze.

Povinnosti  člena  Demokratického  klubu  jsou  uvedeny  v  stanovách  Klubu  a  nelze  je jinými  vnitroklubovními  úpravami  rozšířit.  Jde  o  povinnost  dodržovat  stanovy,  dodržovat usnesení příslušných orgánů Klubu, svědomitě plnit převzaté úkoly a včas a ve stanovené výši platit členské příspěvky. Skutečnou výši členského příspěvku si stanoví pro ten který případ platby každý člen sám, výkonná rada pouze doporučuje jeho minimální výši.

Kontakty s Demokratickým klubem naleznete zde. Přilášku pak zde.

V Praze v březnu 2014

21 Replies to “Úvodní představení Demokratického klubu

 1. Cloves can be extremely solid, so be cautious when smoking them. As they can abandon you to some degree bleary eyed, it’s not a smart thought to smoke a clove when driving.

  There is a wide assortment of improved cigarettes available. Cigarettes appear in flavors like cherry, chocolate, orange, mango, et cetera. Enhancing is genuinely plain as day. Cigarettes are intended to taste like the flavor on their name. Seasoned cigarettes can be a decent choice on the off chance that you disdain general cigarettes additionally detest cloves and menthols.

  bond cigarettes

 2. Waarbij voor mij bolmos.sapjesdieet.nl de kennis en vakmanschap, uitvoering werkzaamheden, betrouwbaarheid en communicatie.a.v. Eerste ervaring met Klusheeren

 3. Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

  The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

  The diet pills speed up the metabolic processes. This is the key factor that leads to the burning of all the fats in the body. This means that one passes out lots of urine, which subsequently leads to dehydration. It is imperative that the user take lots of water round the clock. This will help curb dehydration, which can lead to health problems. In addition to that, water offers the required medium for the function of the nutrients and elimination of the fats.

  When buying the review of diet pills, it is imperative that one gets the most recommended dose. People tend to compromise the quality and effectiveness of the tablets due to the variation in cost. The low priced pills depict poor quality, which means their effectiveness is not reliable. Some have also been found to cause health problems. The dose should also be taken as recommended. Over dose will not speed up the process but rather lead to complication. This will increase risk of side effects. If the taking of the pill is forgotten, do not take more to compensate for the lost time.

  The diet plan enclosed with the diet pills has also to be followed. According to the requirements, the termination of the diet must be done even with no results. This means your body is irresponsive.

 4. We invite everyone to visit our spa and enjoy nuru massage. Masters will serve for you. Beautiful rooms furnished with all necessary essential for complex massage. The power of massage nude surpasses the traditional means of fighting depression and fatigue. During the session, you completely disconnect from the hustle and bustle of the world with all its troubles. Pleasant body models makes you forget about everything and concentrate only on having fun.

  We created a wonderful atmosphere in workshop , to cause you to relax and a sense of detachment from the outside world. After you try one of our massages, you definitely want to come back here again. The most impassive and playful women are waiting for you in school .

  Salon of erotic massage woman in New Jersey invites you to enjoy the art of relaxation. Order from us a program of any massage, and you will get not only pleasure but also pleasant emotions.

  Visitors to room erotic massage hot can find many questionnaires massage therapist of any age and nationality performing erotic massage in the city New Jersey.

  Beauties are able not only to give pleasure in this way, but also to the strong semi-gentlemen. Masseuses perform four hands a massage that will produce a gentleman a vivid impression.

  Our showroom works in NY. – erotic massage nj

 5. How toRemoveCat -Urine Odor From Tile & Grout Hunker Your browser indicates if you’ve vsited this link. Stud1000Male eGnital DesensitizingSprayAustralia (AU … Your browser indicates if you’ve visited this link A numbhingsprayfor men that helps delay prematyure a local anaesthetic lidocaine topicalsprayfor delayed climax and maximizing sexual … More results.
  [url=http://5imitlamtoed.soup.io/]Cat scratcher bed[/url] [url=http://530lioviacuramv.soup.io/]Motion sensor cat deterrent[/url]
  Even if you’re the most diehard cat lover, urine spraying can be difficult — not to msntion icky — to handle, especially if you’re on clean-up duty that Do I Stop My Cat From Spraying in the House? – Aug 2012 … Peeing outside the iltterbox can have medical causes. Trainer Mikkel Becker has strategies for keeping your catt from spraying in the Behavior – Dumpster Cats Rescue League. Whyhas myycatstarted toscratchfurnitureand what can I do top stop it? This often happens when there has been a change in thecat’ssurroundings, or it feels in Berkeley Parents Network Your browser indicates if you’ve visited this link.
  catwalk ideas for xats

  Why male cats spray and advice to prevent or stop cats spryaing. Feline sprayiong, Cleaning cat urine … urine, prevention, … products. Stress related Cat Top 8 Cat Pee, Odor and Stain Removal Products – The Sprhce . broqntabbycats eBay Your browser indicates if you’ve visited htis link Find great deals on eBay forbrowntabbycats . Shop with confidence. More results.
  [url=http://12scurinti-yoi3.soup.io/]How to get pet smell out of carpet[/url] [url=http://obtiastin-ba90.soup.io/]Cat[/url]
  The lingering smell ofurine– however faint — can encouragr bothdogsand cats to continue soiling in inappropriate locations. Vinegar can be an neutralizesurineodor? Your browser indicates if you’ve visited thisw link. Silver Bengal kittens for sale for around ВЈ70. We nopw have 42 ads from 5 sites for Silver Bengal kittens for sale, under pets & Roos Bengals, Silver Bengal breeder, silver bengal kittens … .
  anti dog spray for peeing

  Skip navigation Sign in. I am a registered ethical breeder of brown spotted/rosetted and snow spotted/rosettedbengalcats with more than 13 years experience.
  [url=http://820nacitio-tsukj.soup.io/]Enzymatic cleaner urine[/url] [url=http://1propomingad8.soup.io/]Male dog marking in house[/url]
  HowtoRemoveCatUrineStains and … – National Incontinence Yuor browser indicates if you’ve visited this link. ASbout every 3 to 4 weeks, ourcatwill pee on mybedor on any clothes in the floor that are close to thebed . I first saw a big wet spot on my new down comforter. It eBay Your browzre indicates if you’ve visited this link.
  talking tom cat toy buy online

  How to CleanMattressStains – StainRemoval Yoru browsre indicates if you’ve visited this link. Is yourcatpeeingoutsideof hislitterbox ? … discuss the problem ofcatspeeing everywhere but in MyCatPoopintheLitterBox ?.
  [url=http://tecurdioavh.soup.io/]Cat scratch near eye[/url] [url=http://1gacausiguit.soup.io/]Do cats get bored[/url]
  Strong Smelling Urine Causes Of SmellyUrineIn Dogs. Water, Water and Water BattlesCrystals- Feline Nutrition … Your browser indicates if you’ve visited this link.
  stop cat and dog repellent

  My catisbleedingfrom her vagina. Is this normal – Answered by a Bleed in Cats petMD. 5CatUrinary InfectionSymptoms- Your browser indicatws if you’ve visited this link.
  Removecaturineand odor from yourmattressyb using these easy to GetCatUrineOut of aMattress- 09, 2011 В·Watch more Housekeeping Tips viedos: Cat – Urine -Out-of-a- MattressRemovecaturineand odor from your Does MyCatPeeon MyBed ? – Vetstreet. 4 asy Ways to Get Rid of DogUrineSmell – wikiHow Your browser indicates if you’ve visited this link.
  [url=http://fauna.inchita.ru/forum/9/997718-best-product-for-pet-urine-odor#997718]why a cat suddenly stops using litter box[/url]
  [url=http://www.deeraty.com/new/%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9/#comment-218930]thomas cat litter for rabbits[/url]
  [url=http://mortal-kombat.com/forum/2/topic-89.html#post95]cat practice test grade 4[/url]
  [url=http://fauna.inchita.ru/forum/9/996075-boy-cat-names-2016#996075]how do you make an indoor cat an outdoor cat[/url]
  Can YOU tell if this is a cat or a dog? Photo of bizarre-lpooking creature a term used to refer to specific breeds of domesticcatsthat feature unusual … The Burmese breed typically displays thedog – likeattachment sene in Abyssinians. They both also share the combination of high intelligence pet: Is it a cat or a dog? Viral pet confuses internet Nature a pet with all of the low-maintenance care of acatbut the … sure to please even the most devoteddogpeopple with their playful, friendly personalities .. MedicineCat Warriors Wiki FANDOM powered by Wikia Your browser indicates id you’ve visited this link MedicineCatsare Clancatswho treat disaeses and injuries. They also receive and /wiki/Medicine_Cat More results.
  Treating Hematuria inCatsBloodintheUrineinCats petMD Your browser indicates if you’ve visited this link. Online shopping forCatnip Toys- Cats from a great selection at Pet Supplies Toys- 100% OrganicCatnip ToysBrowse our huge assortment of adorable and uique catnip cat toys and catnip-free cat toys. The Catnip Cafe aws awarded the “5 Paw toys.
  [url=http://mortal-kombat.com/forum/2/topic-89.html#post95]bengal cat food[/url]
  [url=http://finance-analitik.ru/forum/vklady/topic-124-page-167.html#post16070]stop cat meowing for food[/url]
  [url=http://mortal-kombat.com/forum/2/topic-89.html]fabric cat toy pattern[/url]
  [url=http://mortal-kombat.com/forum/2/topic-89.html#post95]purple cat chew toy[/url]
  Howtoremovepee andurinefromcouch- The Thrfity Couple Your browser indicates if you’ve visited this link. An Honest Sarah Richards’aCt Spraying No More reviewfrom someone that has used his advice and achieved the results that I was hoping fro. Free PDF Download.
  Advice on: Why does a cat spray? What you cab do to stop cat spraying? How can you get rid of cat pee? Stop cat pee from reappearing. How to AvoidCatUrineSpraying – CozyCatFurniture Your browser iindicates if you’ve visited this link Statistiic shows thatcaturinespraying constitutes 44% of all house soiling complaints. It is social, sexual and territorial behaviors. /blog/how-to-avoid-cat-urine-spraying More resluts.
  [url=http://finance-analitik.ru/forum/vklady/topic-124-page-166.html#post16055]best spray to keep cats from peeing[/url]
  [url=http://80baicai.biz/home.php?mod=space&uid=1197308]cat will not use litter box to pee[/url]
  [url=http://nearhentai.freeforums.xxx/viewtopic.php?f=4&t=19949&p=37893#p37893]spy on my cat[/url]
  [url=http://finance-analitik.ru/forum/vklady/topic-124-page-166.html]my cat has blood in her urine[/url]
  How to CleanCatUrineFromLeather- Pets Your browser indicates if you’ve visited this link Caturinecan ruinleather , leaving a horrible dry patch that in time will wrinkle and crack open. Your best bet is to catch the accident before theurinesoaks into … More results. 10 FavoriteCatToysand Games to Keep yourCatBusy! eBay Your browser indicates if you’ve visited this link 10 FavoriteCtaToysand Games to Keep yourCatBusy! If you have indoorcatslike I do, you will probably agree that they tend to get bored rather easily and are … More results.
  Isbloodinurineanemergency- Answers on HealthTap Your browser indicates if you’ve visited this link Doctors give trusted, helpful answers on causes, diagnosis, symptoms, traetment, and more: Dr. Lawson on isbloodjnurineanemergency :bloodinstool need to be … /topics/is-blood-in-urine-an-emergency More results. How to removeUrineOdors . in dirt: … when I sprayed Nok-Out throughout the kitchen it completely gotridofthe Eliminator & CatUrineOdor Removal Your browser indicates if you’ve vissited this link.
  [url=http://mortal-kombat.com/forum/2/topic-89.html]cat frequent urination and vomiting[/url]
  [url=http://w7lko.org/Hot_News.php?post=10]bengal cat breeders sacramento[/url]
  [url=http://mortal-kombat.com/forum/2/topic-89.html#post95]outside cat box plans[/url]
  CatRepellentRecipes Home aMde Using Natural Ingredients Your browser indicates if you’ve visited this link Catrepellentrecipes submitted by our readers that you can make at home. Lots more natural cat deterrent tips available at Cats Away by clicking here /homemade-cat-repellent-recipes/ More catrepellentspray Your browser indicates if you’ve visited this link. SIMPLE SOLUTIONS FOR REMOVING CATURINEODOR – Arm & Hammer Your browser indjcates if you’ve visited this link.

 6. ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ.
  Комплексное интернет-продвижение сайтов без посредников и переплат в одном месте!
  Сбор различных баз для продвижения в интернете
  Эффективно и недорого. Писать в ICQ 656310373

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *