Setkání srpen 2014: Demokracie v Africe očima experta

hlavicka_setkani 

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání

dne 19. srpna 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1,místnost č. 206 (2. patro).

 

Úvodní slovo na téma: Demokracie v Africe očima experta

připravil kol. Milan Zapletal, hydrolog

Ve svém úvodním slově seznámí přítomné se svými zkušenostmi z Afriky, kde pracoval jako expert v několika zemích. Zaměří se zejména na otázky společenského rozvoje z hlediska možností uplatňování demokratických principů.

Po diskuzi k úvodnímu slovu bude možno podle zájmu přítomných účastníků zabývat se otázkami současné politické reality.

Setkání bude moderovat kol. Pavel Černý

Pozvánka na setkání (červenec 2014)

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 15. července 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Autoritativní demokracie a druhá Česko-Slovenská republika

(říjen 1938 – březen 1939)

připravil kol. Ivo K. Feierabend, emeritní profesor politologie na universitě v San Diego, Kalifornie, USA

Ve svém úvodním slově se vyjádří k probíhající diskuzi o charakteru této republiky, která již delší dobu probíhá a zřejmě nikdy nebude ukončena.

Po diskuzi k úvodnímu slovu bude možno podle zájmu přítomných účastníků zabývat se otázkami současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat kol. Pavel Černý

Pozvánka na setkání (červen 2014)

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 17. června 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod. 

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1,místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Bertha von Suttner – radikální pacifistka

připravila jako host PhDr. Jana Hodurová, učitelka, historička, archivářka a předsedkyně Společnosti Berty Suttnerové Bertha von Suttner zemřela v Praze právě před 100 lety 21. června 1914.

Byla první ženou, která získala Nobelovu cenu míru.
Po diskuzi k úvodnímu slovu bude možno podle zájmu přítomných účastníků zabývat se otázkami současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat kol. Ondřej Wagner

Pozvánka na setkání (květen 2014)

 

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 20. května 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Demokracie a veřejná správa

připravil kol. Edvard Outrata, bývalý senátor

a bývalý předseda Českého statistického úřadu

Ve svém, vystoupení se zaměří na otázky fungování státní správy v demokratickém státě na příkladu Česka a Kanady, představí svoji knihu věnovanou této tématice a všimne si i připravovaného zákona o státní službě.

Po diskuzi k danému tématu bude možno podle zájmu přítomných účastníků zabývat se i jinými otázkami současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat kol. Ondřej Wagner

Aktuálně o Demokratickém klubu (březen 2014)

A k t u á l n ě   o   D e m o k r a t i c k é m   k l u b u

Schválení  stanov  Demokratického  klubu  jako  občanského  sdruření  nabylo  právní
moci dne 15. května l990. V současné době má Klub více než 600 členů ve 34 státech
všech  kontinentů.  Členy  Klubu  jsou  osoby  různého  zaměření  v  celém  rozsahu
demokratického politického spektra a různých profesí, a to od manuálních a řadových
administrativních  pracovníků  a  studentů  až  po  pracovníky  ve  vedoucích  funkcích  a
v akademické  sféře.  Klub  má  jako  jedno  ze  tří  občanských  sdružení  v Česku  statut
přidružené  organizace  při  odboru  OSN  pro  veřejné  informace  (UN  DPI  /  NGO).
Předpokládá se vytváření místních, profesních a zájmových skupin Dk všude tam, kde
o to požádá alespoň 5 členů, a to v Česku i v zahraničí.

Členství  v  Dk  vzniká  potvrzením  přijetí  členské  přihlášky  příslušným  orgánem
Klubu. Podmínkou je, že lze bez pochybností přijmout prohlášení o souhlasu uchazeče
s ideovým východiskem Dk, které je uvedeno na přihlášce. Výše členského příspěvku,
který  je  prakticky  jediným  zdrojem  příjmu  k zabezpečení  činnosti  Klubu,  byla
stanovena  pro ekonomicky aktivní členy 3 ‰ z celkového čistého ročního příjmu, tj. 3
Kč  z každých  1 000  Kč;  doporučené  minimum  je  500  Kč.  Pro  členy  ekonomicky
neaktivní aktivní (studenty, ženy v domácnosti a nepracující důchodce) je doporučené
minimum 100 Kč ročně; členové starší 80 let přispívají pouze dobrovolně.

Na VII. valné hromadě Demokratického klubu konané 8. prosince 2012 byl zvolen
šestnáctičlenný  ústřední  výbor  Dk;    dne  26.  2.  2013  tento  výbor  zvolil  za  předsedu
Klubu  Miroslava  Nováka  (prof.,  Dr.).  Podle  platných  stanov  běžnou  činnost  Klubu
zabezpečuje výkonná rada, kterou řídí předseda Klubu. Předsedou politické komise byl
pověřen  Jan  Friedlaender  (Ing.,  CSc.),  odpovědným  redaktorem  Dk-Dialogu  Zdeněk
Kalvach  (doc.,  MUDr.,  CSc.),  moderátorem  pravidelných  setkání  v Praze  Ondřej
Wagner  (Mgr.)  a  funkcí  politického  konzultanta  výkonné  rady  Zdeněk  Pavlík  (prof.,
Ing., DrSc.).

Na setkáních členů a hostů Klubu (pořádaných pravidelně v Praze a nepravidelně
v dalších městech ČR i v zahraničí) probíhají diskuse k různým aktuálním politickým
tématům. Setkání umožňují členům bližší informovanost v problematice  odpovídající
poslání  Klubu;  jejich  specifickou  předností  je  možnost  v  kulturním  prostředí  a
kulturním  způsobem  klást  otázky,  vyjadřovat  vlastní  názory  i  pochybnosti  a  podávat
podněty  k  tvorbě  stanovisek  Klubu.  Z dalších  činností  lze  uvést  pořádání  přednášek,
setkání  se  zahraničními  členy  apod.  Členové  se  účastní  aktivit  Klubu  podle  svých
možností a zájmů; účast na nich není členskou povinností.

Demokratický  klub  vydává  bulletin  Dk-Dialog  (v  české  a  občas  také  v  anglické
verzi). Dosud vydal 56 stanovisek. Podrobnější informace o Klubu je možno získat též
na webových stránkách Klubu <https://www.demokratickyklub.cz>;  dotazy a žádosti o
osobní  setkání  je  možno  sdělit  též  prostřednictvím  telefonu  nebo  e-mailu  (adresa
tamtéž).  Vstupem  do  Demokratického  klubu  a  podporou  jeho  činnosti  přispějete  k
naplňování požadavku „politiky rozumné a poctivé“ (TGM).

(březen 2014)

Statement No. 56: On the paying of respects to the Constitution of Czech Republic

On the paying of respects to the Constitution of Czech Republic

The Democratic Club is alarmed by the low level of respects paid to Czech Constitution and CR constitutional usage by some of the constitutional officials. Actions against the spirit and letter of the Constitution were seen also during the period of office of the former CR President Mr. Klaus, after the election of current President Mr. Zeman the tendencies strengthened significantly.
The President has paid an insufficient respect to the Constitution mainly by
refusing to appoint a Government based on a Parliament majority, which is contradictory to constitutional usage. He explains his action by an insufficient legitimacy of some of the Representatives. He appropriates this way the right to assess legitimacy of the Representatives´ mandate, short of having been directly neither indirectly given this right by the Constitution;
showing to be entitled to voluntarily postpone actions committed to him by the Constitution. Prime Minister Rusnok admitted already publicly that, his Government could remain in office until ordinary elections even in case of credulity refusal on the part of House of Representatives, which means over a term of almost one year. A circumstance is being employed here that, the Constitution does not require a definite term for a new Prime Minister’s appointment.
The President has this way changed the current political system from the parliamentary one into a presidential one, may be into a personal power type one. Presidential system as such is compatible with democracy, but the transition to it should be accepted by a necessary majority of Representatives of by a public referendum, if needed. Its introduction by one person’s decision is absolutely incompatible with democracy.
The President expressed his approach to the spirit and letter of the Constitution in a recent interview for German media. He stated, he is not entitled to change the Constitution, but he can change the usage. The Democratic Club standpoint refuses such an approach. Every legal act represents a unity of its spirit and letter and no individual is entitled to voluntarily change these.
The Democratic Club feels the current situation risky for Czech democracy’s future. They ask President Zeman therefore to pay respects to the Constitution and constitutional traditions of Czech Republic. They also appeal to the Representatives and Senators to consider suing the President for constitutional offence if no redress has been offered. They appeal to them, at the same time, to consider whether a Constitution offering such a wide freedom of interpretation corresponds to the maturity and political culture of today’s Czech Republic and whether it could not be proficient to replace it by a new text, introducing some limits to voluntary arrangements when explaining it.

Prague, August 3, 2013.

Statement No. 55: Institute for Study of Totalitarian Regimes

On personnel changes in the Institute for Study of Totalitarian Regimes  (ÚSTR)

The Democratic Club welcomed in their official position No. 22 of 2002 already, the proposal of Act on the Institute for Documentation of Totality. We expressed a conviction there that, “an impartial and well funded analytical processing only can enable the society as a whole to more deeply understand ways of functioning of oppressive components of the totalitarian Communist regime, thus creating presumptions for the effective settlement of an important area of the Communist past as well as minimizing the chance of a recidive of that.”

We are sure that the Institute for Study of Totalitarian Regimes (USTR),  founding of which took place later, did an immense volume of beneficial work in this spirit. We assume, even some mistakes could have been caused within the Institute´s activities over the years of existence. However, we are not in the position of accepting the mistakes being the reason for recalling the director and other significant members of the Institute. The changed political structure of the CR Parliament´s Senate and of the Institute´s Board of Directors seems to us to be a much more likely reason, as well as the coalition-forming intentions of the victorious Party, while, doubtlessly, interpretation of history in a democratic State should never depend upon election results. This conviction of ours is supported at the same time by the members of the Insitute´s scientific council resignation, most of who are noted for their scientific and moral integrity.

Opening of discussion on the question whether Communist regime was or was not totalitarian over the entire term of its existence can be assumed especially counter-productive, since a unified and universally accepted definition of totality does not exist. Doubtlessly, the regime was an oppressive one though hardness of oppression fluctuated, and it was a negation of democracy over the whole term of existence hence, worth of damnation.

Therefore, we call on the USTR Council to negate their decision of recalling the Director and to render it possible to continue activities of the Institute in the spirit of the Act 218/2007 Preamble, free of political deformations. As a primary and highly urgent a task, as the climate of recent weeks shows it, the protection of security forces archives from possible intrusions can be assumed as well as their introduction into public domain in their full integrity, in order to enable everyone interested to employ the data contained for their research, including scientists and historians whole the world over. The most efficient support of high-quality and independent research, hence of an impartial and multi-layer knowlege, can be secured by rendering access to well described, classified and most complete primary data to all the scientists wishing to work on these. It is the most efficient way, at the same time, of purporting satisfaction to the criticism of the Institute´s former Council in the sense of research having been neglected of some aspects of our society´s development over the periods of years 1938-1945 and 1948-1989. We also assume it our democratic right to re-present those outcomes we feel deformed, by all means.

Prague, May 7, 2013.