Stanovisko č. 65 K nutnosti dodržování Ústavy ČR / The Democratic Club Position No. 65 On the Necessity of Observance of the Constitution of the Czech Republic

Demokratický klub se obává, že stejně jako při konstruování vlády ČR po posledních volbách do PSP dojde i v současné vládní krizi k pokusům o aplikaci takového výkladu ústavy, který odporuje jejímu duchu, zejména v otázkách práva prezidenta ČR odmítnout návrhy předsedy vlády na její složení či udržovat v úřadě vládu, která, popř. někteří její členové, nemá důvěru parlamentu. Je v zájmu občanů České republiky, aby všechny strany sporu dodržovaly ducha i literu Ústavy ČR. Její zkreslený výklad a pokusy o jeho aplikaci by znamenal konec české parlamentní demokracie.

V Praze 10. května 2017

The Democratic Club fears, that just like in the case of the formation of the new government of the Czech Republic after the last elections to the Parliament (2013), the current government crisis will lead to attempts to apply such an interpretation of the Constitution that is contrary to its spirit, especially as regards the questions about the Czech president’s right to reject the Prime Minister’s proposals on the composition of his government or possibility to maintain in office a government (or some of its members) which have no confidence of the Parliament. It is in the interests of the citizens of the Czech Republic that all parties to the dispute respect the spirit and the letter of the Constitution of the Czech Republic. Its distorted interpretation and attempts to its application would mean the end of the Czech parliamentary democracy.

In Prague on May 10, 2017