Úvodní představení Demokratického klubuIntroductory information

Stručné představení je na samostatné stránce O nás. Níže následuje obsáhlá verze:

Úvodní informace

Vážení přátelé,

text, který máte v této chvíli před sebou, si klade za cíl podat stručnou, avšak ucelenou informaci o Demokratickém klubu. Těm, kdo jsou ochotni jej pozorně přečíst,  má  osvětlit: co  je  Demokratický klub,  jaká  je  podstata  jeho  ideje a v souvislosti   s   tím   smysl   jeho  existence,   jaké   jsou   typické   otázky,   jimž Demokratický klub věnuje pozornost, jaké jsou jeho formy působení a které z nich  jsou  pro  něj  specifické,  jaké  jsou  podmínky,  práva  a  povinnosti související  s  členstvím  v  Demokratickém  klubu  a  jaké  způsoby  kontaktu  s Demokratickým  klubem  jsou  k  dispozici  těm,  kdo  by  se  o  něj  zajímali  ať obecně, anebo v souvislosti s úvahou o členství v něm.

Demokratický  klub  je  zapsaný spolek (dobrovolná  společenská  organizace) mající vlastní řádně registrované stanovy. Vzhledem k tomu, že předmětem jeho pozornosti je míra   demokratismu   v   uspořádání   společnosti,   je   organizací   politickou.   Není   však organizací  stranickou:  není  konkurenčním  partnerem  politických  stran,  nemůže  a  nechce nahradit nebo zastoupit kteroukoliv z nich a není také s žádnou z nich spojen organizačně ani programově.  Protože  je  soustředěn  na  úroveň  demokratismu  ve  společnosti  a  neprosazuje speciální   zájmy   (např.   hospodářské,   sociální,   kulturní   nebo   ekologické),   vymyká   se zařazování do levého, pravého či středového proudu politického spektra. Proto je členství v Demokratickém  klubu  slučitelné  se  členstvím  v  politické  straně  demokratického  zaměření: člen  Demokratického  klubu,  bude-li  to  ze  svého  hlediska  považovat  za  potřebné,  může  do takové  strany  vstoupit,  a  stejně  tak  člen  takové  strany  může,  aniž  by  ji  opustil,  vstoupit  do Demokratického klubu.
Demokratický  klub  není  organizace  nová.  Vznikl  již  v  roce  1948  jako  organizace odporu v reakci na zničení demokracie v Československu. V roce 1990 byla zhodnocena idea Demokratického klubu, a to se závěrem, že je nadále aktuální; proto se stal legální organizací. Je soustředěn na aktuální politickou realitu v České republice. Jeho idea je však vnímána kladně i v zahraničí.

Idea   Demokratického   klubu   vychází   z   toho,   že   demokracie   je nejvhodnější formou života společnosti. Je to vláda souhrnu lidských jedinců žijících  na  určitém  území;  tito  jedinci  jsou  si  rovni  navzájem  i  ve  vztahu  k veřejné moci, a to bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, jazyk, národnost, původ, povolání, majetek, sociální postavení, stupeň vzdělání, náboženské vyznání nebo politické   smýšlení.   Za   nepřijatelné   se   považuje   vylučování   nebo   naopak zvýrazňování  postavení  určitých  sociálních  skupin  v  lidu  jako  celku.  Toto ideové  východisko  Demokratického  klubu  je  uvedeno  v  jeho  stanovách,  na členské přihlášce a v členském průkazu.

Ideové  východisko  je  založeno  na  poznatku,  že  v  praxi  jsou  demokratické  hodnoty vždy  provázeny  nebezpečím  oslabování  a  někdy  i  ohrožení  samotné  existence  demokracie, byť  by  se  k  těmto  hodnotám  hlásily  všechny  politické  strany,  hnutí  a  organizace.  Jejich vlastním cílem a specifickým posláním je však prosazování určitých zvláštních zájmů, např. hospodářských,    sociálních,    kulturních,    ekologických,    národnostních,    územních    atd. Demokratické  instituce  jsou  pak  jimi  chápány  spíše  jako  žádoucí  prostor  a  prostředek  k dosažení těchto zvláštních zájmů a samy hodnoty demokratismu se dostávají na okraj jejich pozornosti.   Je   to   přirozené;   samotnými   demokratickými   formami   bez   hospodářských, sociálních a dalších obsahů nemůže společnost žít. Na druhé straně se však bez demokracie nemůže  trvale  a  organicky  rozvíjet  uspokojování  rozhodujících  potřeb  obyvatelstva;  bez demokracie nemůže společnost dlouhodobě prosperovat v žádné oblasti svého života.
Proto  je  třeba,  aby  politický  systém  byl  doplněn  o  subjekt,  který  by  byl  zaměřen nikoliv  především  na  to,  co  se  v  politice  realizuje,  ale  na  to,  jak  demokraticky  se  to realizuje.  V  tom  právě  je  podstata  ideje  Demokratického  klubu  a  smysl  jeho  poslání:
Demokratický klub neprosazuje určité speciální zájmy, ale usiluje především o to, aby tyto zájmy byly prosazovány demokratickým způsobem a aby v uplatňovaných zájmech nebyly obsaženy  antihumanitní  ani  jiné  antidemokratické  prvky.  Nemůže  však  zcela  ignorovat  ani prosazování takových speciálních zájmů, jejichž realizace by vedla ke zhoršení kvality života společnosti a v důsledku toho i k oslabení vztahu občanů k demokracii.

Za  demokratismus  je  považován  souhrn  prvků,  jejichž  existence v dostatečné  míře  je  nutnou  podmínkou  demokracie.  Protože  demokracie  je objektivní  realitou,  je  v  uskutečněné  demokracii  objektivní  realitou  i  každý jednotlivý  prvek  demokratismu.  Objektivní  je  ovšem  i  souhrn  těchto  prvků, které  svým  rozsahem,  skladbou  a  intenzitou  ukazuje  na  míru  demokratismu  a zároveň  na  rozvoj  resp.  vyspělost  demokracie;  může  též  sloužit  jako  jedno  z kritérií, podle kterých rozlišujeme země na demokratické nedemokratické.

Lidský jedinec, který kladně přijímá objektivně existující demokratismus a  demokratické  principy,  je  současně  nositelem  v  odpovídající  podobě  různě rozvinutých vnitřních, subjektivních zásad, jež ve svém celku tvoří  politické a morální   vyznání   demokratismu.   Jde   o   vyznávání   hodnot,   které   jsou považovány  za  žádoucí  ve  vztahu  jednotlivců,  organizací  i  orgánů,  a  to navzájem  i  ve  vztahu  ke  společnosti  jako  celku.  Za  zásady  politického  a morálního vyznání demokratismu je třeba považovat zejména:

 • rovnost lidských jedinců a z ní vyplývající rovnost lidí před zákonem, rovnost národů, ras a kultur; vyšší postavení jedince v řízení státu, regionu či obce se může týkat jen přesně vymezených vztahů a přesně vymezeného času a jeho východiskem je vždy volba;
 • svoboda  jednotlivce,  politických  i  jiných  občanských  organizací,  národa  a  státu  je nepominutelným rysem jeho existence; nelze se jí natrvalo ani na neurčito vzdát a je omezena jen tam, kde začíná svoboda druhého; svoboda je nedělitelná, a proto omezení jednoho musí být pociťováno jako omezení všech;
 • svobodný   přístup   občanů   k veškerým   informacím   o   politickém,   sociálním   a hospodářském životě země (pokud nejsou odůvodněným předmětem utajení);
 • vláda práva a jeho spravedlivé uplatňování mezi lidmi, národy a státy; vymahatelnost a vynutitelnost práva;
 • tolerance a respektování rozdílů etnických celků, náboženství a kultur;
 • ohleduplnost k lidem současných i minulých  generací  a k jejich výtvorům; ohled na budoucí generace a živou i neživou přírodu;
 • přijatelná úroveň morálky a kultury politiky a jejích jednotlivých subjektů;
 • oprávnění  nižšího  celku  pořádat  své  záležitosti  bez  neoprávněných  zásahů  celku vyššího; poslání vyššího celku pomáhat nižšímu celku tam, kdy by nižší na věc sám nestačil;
 • sdílení  přesvědčení  o  demokracii  jakožto  nejvhodnější  formě  uspořádání  společnosti podstatnou  většinou  občanů,  jejich  ochota  řešit  veškeré  rozpory  pouze  demokratickou  a ústavní cestou, snaha občanů o orientaci v hlavních problémech řešených v dané společnosti.

Typické otázky, jimž Demokratický klub věnuje svou pozornost v rámci soustředění na problematiku demokratismu, jsou např. tyto: postavení člověka a občana  ve  společnosti  a  ve  státě  jako  primárního  politického  subjektu  a  v souvislosti  s  tím  práva  člověka  a  občana  s  důrazem  na  rovnost,  svobodu svědomí  a  projevu  a  na politická  (demokratická)  práva,  jmenovitě na  aktivní i pasivní  volební  právo  a  právo  účasti  v  referendech,  právo  shromažďovací  a sdružovací a právo petiční; vyváženost moci zákonodárné, výkonné a soudní a právo  vytvářet  občanskou  společnost,  rovnoprávnost  v  postavení  neformálních složek   společnosti   stejného   druhu,   rovnoprávnost   v   postavení   organizací stejného  druhu,  v  tom  zvláště  i  pluralita  a  rovnoprávnost  politických  stran; demokratická   funkce   hromadných   sdělovacích   prostředků;   právní   stát   se systémem   záruk   ústavnosti   a   zákonnosti,   nezávislé   soudnictví;   fungování zastupitelských  sborů  a  volební soustava; vztahy  národů  a národností  ve  státě; obrana  samostatnosti  a  integrity  státu  a  demokratické  principy  v  zahraniční politice (suverenita, spolupráce, mírové soužití).

Specifické formy působení Demokratického klubu:

 • pořádá pravidelná (obvykle měsíční) nepovinná setkání členů a přátel Demokratického klubu  bez  předběžného  stanovení  témat  a  s  předpokladem,  že  tato  témata  v  rámci  poslání Demokratického klubu vytyčují na místě sami účastníci a všichni se k nim mohou vyjadřovat;
 • vydává Dk-Dialog jako občasník (vychází zpravidla 3 až 4 čísla ročně a 1 až 2 čísla v anglické  verzi)  pro  vlastní  potřeby  Klubu;  Dk-Dialog  obsahuje  zejména  stručné  zprávy  z vnitřního života Klubu a plná znění registrovaných (číslovaných) stanovisek Demokratického klubu;  dále  obsahuje  diskusní  příspěvky  a  výměny  názorů,  a  dává  tak  prostor  pro  písemná vystoupení v případech, kdy diskuse a názory nebylo možné uskutečnit účastí na setkání členů a přátel Klubu;
 • zajišťuje  přípravu,  zpracování  a  vydání  registrovaných  (číslovaných)  stanovisek

Demokratického klubu ke konkrétním otázkám demokratismu v aktuální společenské realitě; k  tomu  cíli  zejména  sleduje,  jak  jsou  požadavky  demokratismu  v  politickém  životě respektovány,  a  uvnitř  Klubu  organizuje  ve  formě  dialogu  vytyčování  otázek,  navrhování jejich řešení a účast na přípravě výsledných stanovisek.

Další formy působení Demokratického klubu:

Vedle  již  zmíněných  forem  aktivity,  které  jsou  pro  Demokratický  klub specifické  (charakteristické  v  porovnání  s  jinými  organizacemi  s  obdobným posláním) se uplatňují nebo i organizačně zajišťují též další formy aktivity:

 • podporuje   výzkumnou   a   organizuje   další   studijní   a   vzdělávací   činnost   v problematice  demokratismu;  v  téže  problematice  uskutečňuje  též  přednášky  s  předem stanovenými tématy, panelové diskuse a kulaté stoly;
 • rozvíjí  propagační  a  publikační  činnost  ke  správnému  chápání  a  ocenění  hodnot demokracie  a  humanity  v  nejširších  vrstvách  obyvatelstva;  k  tomu  se  snaží  využívat  též publikačních prostředků;
 • veškerou     svou     činností     projevuje     a     mobilizuje     odpor     proti     všemu antidemokratickému  v  uspořádání  a  fungování  politického  systému  a  k  tomu  cíli  popřípadě koordinuje svůj postup s jinými organizacemi.

Podmínky, práva a povinnosti související s členstvím v Demokratickém klubu:

Podmínkou členství v Demokratickém klubu je dosažení věku patnácti let a podání členské  přihlášky  s  podpisem  stvrzujícím  souhlas  s  Ideovým  východiskem  Demokratického klubu.

Práva člena Demokratického klubu:

 • Z  členství  v  klubu  vyplývá  právo  účasti  na  všech  členských  akcích,  právo  podávat návrhy, podněty a připomínky, právo volit a být volen do řídících orgánů Klubu, právo účasti na  kontrole  přijatých  usnesení,  právo  být  informován  a  mít  k  dispozici  výsledky  studijní  a publikační činnosti atd.
 • Člen si sám volí pro dané období míru své účasti v životě Demokratického klubu (od soustavné  aktivity  až  po  pouhé  vyjádření  podpory  ideje  Demokratického  klubu  prostým členstvím).
 • Rozhodne-li  se  člen  pro  aktivní  účast,  byť  popřípadě  jen  občasnou,  zvolí  si  po projednání  s  pověřeným  představitelem  Klubu  sám  úsek  činnosti,  v  němž  by  chtěl  být zúčastněn  (např.  činnost  organizační,  pořadatelská,  administrativní,  studijní,  informační  a publikační, příprava politických stanovisek atd.).
 • Demokratický  klub  poskytne  svým  členům  podporu  v  případě  omezování  jejich politických práv podporu politickými prostředky odpovídajícími jeho povaze.

Povinnosti  člena  Demokratického  klubu  jsou  uvedeny  v  stanovách  Klubu  a  nelze  je jinými  vnitroklubovními  úpravami  rozšířit.  Jde  o  povinnost  dodržovat  stanovy,  dodržovat usnesení příslušných orgánů Klubu, svědomitě plnit převzaté úkoly a včas a ve stanovené výši platit členské příspěvky. Skutečnou výši členského příspěvku si stanoví pro ten který případ platby každý člen sám, výkonná rada pouze doporučuje jeho minimální výši.

Kontakty s Demokratickým klubem naleznete zde. Přilášku pak zde.

V Praze v březnu 2014

Dear friends,

the text you are now having in front of you is intended to give you concise and comprehensive information about the Democratic Club (Dk). It will explain to you, if you are willing to read it, the nature and guiding principles of the Club as well as the meaning and purpose of its existence. This paper will point out its problems and conditions under which the Club operates, including the rights and duties connected with membership, and points of contact for those who are interested in joining the Club.

The Democratic Club is a civic association (voluntary social organization) and has its own registered status. Since its focus is the degree and extent of democratism in society’s structure, it is a political organization. However at the same time it stands apart from political parties. It is not a party organization: the Club does not compete with any political party nor it strives to substitute for any, and it is not related to any political party. As it concentrates on the level of democratism in society and doesn’t promote any special interests (e.g., economic, social, cultural or ecological), it cannot be associated with the left, right, or the middle of the political spectrum. That’s why membership in Dk is compatible with membership in any political party of a democratic character. It doesn’t prohibit a member of Dk from joining any party and a member of such party can become a member of Dk.

The Democratic Club is not a new organization. It was founded as early as 1948 in opposition to the destruction of democracy in Czechoslovakia. In 1990 the Club’s principles were evaluated and it was concluded that it continues to be relevant. Thus it has become a legal organization.

The Democratic Club is based on the belief that democracy is the most suitable form of life in a society. It is government formed by a group of human individuals living on a certain territory. These individuals are equal to one another in relation to public power, regardless of sex, race, language, nationality, origin, profession, property, social standing, education, religion or political views. The Club deems as unacceptable to exclude anyone, or on the other hand to promote certain social groups adhering to specific ideological positions. This basic conviction of the Democratic Club has been introduced in its Standpoints, on the membership application form and on the member card.
This ideological point of departure is based on the recognition that, in everyday life, democratic values are always endangered by actions, proposals and regulations that weaken and sometimes even threaten the very existence of democracy. These values may be acknowledged by all political parties, movements or organizations, yet their actual aim and specific mission may be promoting their special interests, such as economic, social, cultural, ecological, national, and territorial. Democratic institutions are then understood as welcome means for attaining these interests, but the very values of democratism receive only marginal interest. It is understandable; the society cannot survive if it is based only on democratic governance without economic, social and other supports. At the same time, it cannot thrive without democracy; it cannot satisfy the needs of its inhabitants. Without democracy, society cannot thrive in any field of life. For example, we have only to think of oppressive conditions dictatorial regimes impose upon their helpless people.

It is therefore necessary for a political system to be fulfilled with a subject that does not merely look at what is being achieved in politics, but especially how democratically it is being carried out. Here lies the idea and also the main mission of the Democratic Club: not to push through some special interests, but to ensure that these interests are enacted in a democratic way, without the enforcement of antidemocratic and anti-humanist elements. However, it cannot ignore such special interests, which realization would lead to the worsening the societal quality of life and as a consequence to the weakening of the relation of citizens to the democracy.

We identify democratism with a complex of elements characteristic of democracy. As democracy is an objective reality, in an accomplished democracy every single element of democratism is objective reality. Objective is compound of elements, which by their size, composition and intensity indicate the level of democratism in the society and at the same time the stage of development of democracy. This level is important because it can be also used as one of the criteria by which to distinguish democratic states from non-democratic countries, as some elements of democratism exist in all societies, even in non-democratic ones.

A human individual who accepts and approves objectively existing democratism is at the same time a bearer of variously developed, inner, subjective principles, which form a political and moral creed of democratism. It is a belief in values which are considered desirable in relations between and among individuals and organizations themselves, as well as in their relations with society as a whole. As principles of political and moral creed it is necessary to consider the following in particular:

• equality of human individuals and from this equality of people before the law, equality of nations, races and cultures; the higher position of an individual who directs a state, region or a community may concern only a strictly defined relation as well as strictly defined time and is always based on choice;
• freedom of the individual, the nation, and the state is indispensable; it cannot be given up either for a definite or indefinite time and is limited only by the other person’s freedom; freedom is indivisible and therefore the restriction of one must be considered a restriction accepted by all;
• free access of citizens to all information about political, social and economic life of a country (as far as they are not legitimately secret);
• rule of law, just enforcement of law between people, nations and states;
• tolerance and respect towards different ethnic groups, religions and cultures;
• acceptable level of political ethic and culture on social and individual level;
• consideration towards people of present and past generations and their achievements; consideration for future generations, their lives and non-living  nature;
• justification of a lower social group to organize its own affairs without un-invited  intervention by a higher group; mission of the higher society group to help the lower group when they cannot cope on their own;
• acceptable level of ethics and political culture of all involved subjects;
• sharing the persuasion by the majority of citizens that democracy is the most suitable form of societal organization; their willingness to solve all conflicts by democratic and constitutional means, and their endeavor to be oriented in all main problems to be solved in the society.

Typical questions on which the Democratic Club concentrates are the ones concerning the problems of democratism, for example: the position of  a man and citizen in society and state as a primary political subject, and consequently the rights of man and citizen, emphasizing equality, freedom of conscience and speech and political (i.e. democratic) rights, especially active and passive suffrage, right of participation in referenda, right of assembly and petition; equality in standing of informal components of society of the same kind, equality of organizations of the same kind, especially  plurality and equality of political parties; democratic functioning of mass media; a legal state with a system of constitution and legality guarantee; an independent judicial system; working performance of diplomatic corps and electoral system; relations between nations and nationalities within the state; defense of independence and integrity of the state  and democratic principles in foreign affairs politics (sovereignty, cooperation, peaceful cohabitation).

Specific forms of activity of the Democratic Club:

• it organizes regular (usually monthly) meetings of members and friends of the Democratic Club without fixing the theme in advance, presuming that the topics will be chosen on the spot and anyone is welcome to express his/her opinions;
• it publishes a bulletin Dk-Dialog (three or four times a year and once or twice in an English version) for the internal use of the Club; Dk-Dialog contains brief news about the Club’s life and the registered (numbered) standpoints of the Democratic Club in full; it further contains discussion contributions and exchanges of opinions, and in this way it offers space for written contributions by members and friends who couldn’t take part in person;
• it prepares, arranges and ensures the edition of registered (numbered) standpoints of the Club, concerning some specific questions of democratism in social reality; for this purpose it especially watches how the demands of democratism in political life are being respected, and within the Club organizes a form of dialogue by stating questions, suggesting their solutions, and preparing the resulting standpoints.

Other forms of activity of the Democratic Club:
besides the already mentioned forms of activity which are characteristic of the Club especially compared to other organizations with similar missions, other forms of activity are provided;
• it supports research and organizes further educational activity in the problems of democratism; organizes lectures with topics fixed in advance;
• it organizes panel discussions and round tables;
• it promotes publicity and editorial activity toward correct understanding and appreciation of the value of democracy and humanity among the broadest spheres of inhabitants; for this purpose it also tries to make use of editorial means;
•   by all its activity it shows and mobilizes protests against anything  anti-democratic in the organization and functioning of the political system and, if need be regarding this purpose it co-ordinates its policy with other organizations.

Conditions, rights and duties in connection with membership in the Democratic Club:

The conditions for membership in Dk are: at least fifteen years old and handing in the member application with signature confirming assent to the ideological views of Dk.

Rights of a member of the Democratic Club:

–   A membership in Dk offers the right to participate in all member activities, the right of handing in suggestions, ideas or comments, the right to vote and be elected to the executive body of the Club, the right of participation in checking the acquired resolutions, the right to be informed and to be able to utilize the results of study and editorial activity, etc.
–   A member chooses the amount of activity in the Dk for the given term (from continuous activity down to mere expression of support for the ideas of Dk and mere membership).
–    If a member decides on active participation, though perhaps only occasional, he/she will consult with an accredited representative of the Club and choose his/her activity of (e.g., organizing, administrative, informative, study, publishing, preparing political standpoints, etc.).
–    The Democratic Club will support its members in case their political rights should be violated by political means corresponding with its nature.

Duties of members of Dk are given in the statutes of the Club and they cannot be altered in any way. The statutes represent the keeping of standpoints, sticking to the adopted resolutions of the Club’s organizations, fulfilling adopted tasks, and correctly paying member fees in timely fashion. Every member fixes the rate of the fee by himself/herself. The minimal rate of the member fee is set by the executive council of the Club.

Prague, March 2014                                       Executive Council of the Democratic Club

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..