StanovyStatute

Stanovy Demokratického klubu přijaté na jeho valné hromadě dne 25. listopadu 2000; změna stanov byla vzata na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne
7. 3. 2001. Nová aktualizace stanov byla přijatá na valné hromadě Dk 28.11. 2015.

STANOVY DEMOKRATICKÉHO KLUBU

I. Poslání a hlavní úkoly Demokratického klubu, z. s.

§ 1

Demokratický klub (dále jen “Klub”) je zapsaný spolek, jehož posláním je co nejúčinněji podporovat demokratismus v životě společnosti. Klub přitom působí na nositele veřejné moci a další subjekty veřejného života k tomu, aby při stanovení cílů a způsobů jejich realizace bylo dbáno demokratických principů. Neusiluje však o získání veřejné moci nebo podílu na ní.

§ 2

Ideové východisko Klubu má tento obsah:

(a) Demokracie je vláda lidu, přičemž lid je souhrn lidských jedinců žijících na určitém území, a to bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, jazyk, národnost, původ, povolání, majetek, sociální postavení, stupeň vzdělání, náboženské vyznání nebo politické či jiné smýšlení. V demokracii jsou si jednotlivci rovni navzájem i ve vztahu k veřejné moci. Proto jim náleží rovná práva a rovné povinnosti. Stejně je tomu, pokud jde o neformální složky společnosti stejného druhu (to jest sociální skupiny, do kterých se lidé narodili, např. národy, rasy) a pokud jde o organizace stejného druhu, jež lidé vytvořili (např. církve, politické strany, odborové organizace, občanská sdružení).

(b) Demokracie je nejvhodnější formou života společnosti. Je třeba usilovat o její dosažení, udržení a rozvoj prosazováním žádoucí míry demokratismu ve společnosti.

(c) K prosazování žádoucí míry demokratismu ve společnosti je třeba přispívat též soustavnou, trvalou a cílevědomou aktivitou samostatných nestranických politických organizací zcela soustředěných na plnění tohoto úkolu. Takovou organizací chce být také Demokratický klub.

§ 3

(1) Klub naplňuje své poslání zejména tím, že

a) uplatňuje a prosazuje stanoviska ke konkrétním aktuálním otázkám demokratismu,
b) bojuje proti všemu antidemokratickému ve společnosti včetně porušování lidských práv a svobod,
c) působí k tomu, aby při prosazování ekonomických, sociálních, kulturních, ekologických, etnických a jiných zvláštních zájmů byl jedním z nepominutelných závazných kritérií demokratismus,

d) propaguje hodnoty demokratismu.

(2) K naplnění svého poslání Klub zejména

a) vyvíjí organizační činnost,
b) zajišťuje pro členy Klubu a jeho přátele diskusní setkání a písemné formy diskuse k aktuálním politickým otázkám z hlediska demokratismu,
c) podporuje studium problematiky demokratismu; v tomto rámci jde zejména o lidská práva a svobody, vytváření a uplatňování společenské vůle, garantování práv nezávislým soudnictvím, politickou a občanskou kulturu a výchovu k demokratismu,
d) vytváří stanoviska k podpoře demokratismu ve veřejném životě.

II. Členství v Klubu

§ 4

Vznik členství

(1) Členem Klubu může být fyzická osoba starší patnácti let.

(2) Členství v Klubu vzniká přijetím uchazeče na základě jeho přihlášky výborem základní organizace.

(3) Podmínkou přijetí uchazeče o členství v Klubu je jeho nezpochybnitelný písemný souhlas s ideovým východiskem Klubu (§ 2).

(4) V případě odmítnutí přihlášky se může uchazeč o členství v Klubu ve lhůtě jednoho měsíce od seznámení se s odmítnutím odvolat k vyššímu orgánu Klubu podáním učiněným u orgánu, který o odmítnutí rozhodl.

(5) O vzniku členství uchazeče, který z dislokačních či jiných důvodů nemůže být členem žádné základní organizace, rozhoduje výkonná rada. V případě odmítnutí přihlášky se může uchazeč o členství v Klubu odvolat k ústřednímu výboru.

(6) Při naplňování svého poslání spolupracuje Klub s organizacemi obdobného ideového zaměření. Jejich kolektivní členství v Klubu ani kolektivní členství Klubu v nich se nepřipouští.

§ 5

Práva a povinnosti členů

(1) Člen má právo

a) volit orgány Klubu a být do nich volen,
b) účastnit se rozhodování v orgánech Klubu, jejichž je členem,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Klubu,
d) účastnit se všech členských akcí,

e) požívat výhod, vyplývajících z členství v Klubu, stanovených příslušnými orgány,
f) odvolat se k vyššímu orgánu Klubu proti rozhodnutí ve věci zániku svého členství (§ 6 odst. 4).

(2) Člen je povinen

a) dodržovat stanovy,
b) plnit povinnosti vyplývající z usnesení orgánů Klubu,
c) plnit svědomitě úkoly, které převzal,
d) včas a ve stanovené výši platit členské příspěvky.

§ 6

Zánik členství

(1) Členství v Klubu zaniká

a) zánikem Demokratického klubu jako celku; v případě zániku základní organizace členství jednotlivých členů pokračuje i nadále formou uvedenou v § 7 odst. 5;
b) doručením příslušnému orgánu oznámení člena o vystoupení z Klubu,
c) úmrtím člena,
d) rozhodnutím členské schůze základní organizace o vynětí člena z evidence nebo o jeho vyloučení; jde-li o člena mimo rámec základní organizace (§ 7 odst. 5), rozhoduje výkonná rada.

(2) Důvodem vynětí člena z evidence je

a) neplacení členských příspěvků,
b) ztráta kontaktu s Klubem.

(3) Důvodem vyloučení člena z Klubu je

a) pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin,
b) vědomé poškození zájmů Klubu,
c) závažný skutek nebo účast na činnosti směřující proti lidským právům a svobodám, rovnosti práv či demokratickému uspořádání společnosti,
d) dodatečné zjištění, že podmínka členství v Klubu (§ 4 odst. 3) nebyla splněna.

(4) Členu Klubu, jehož členství má být ukončeno vynětím z evidence nebo vyloučením, musí být umožněna účast na jednání základní organizace (popř. výkonné rady) a vyjádření jeho stanoviska. Proti rozhodnutí členské schůze o ukončení členství se člen může odvolat ve lhůtě jednoho měsíce od seznámení se s rozhodnutím členské schůze k vyššímu orgánu Klubu (proti rozhodnutí výkonné rady o ukončení členství se člen může v téže lhůtě odvolat k ústřednímu výboru).

III. Organizační struktura Klubu

§ 7

(1) Organizační strukturu Klubu tvoří základní organizace (§ 8) a ústřední orgány (§ 9 – 14).

(2) V případě vzniku většího počtu základních organizací v souvislém územním celku může být vytvořen oblastní výbor. O jeho vzniku rozhoduje ústřední výbor po projednání se základními organizacemi, které by měly spadat do dané oblasti. Oblastní výbor se ustavuje volbou delegátů dotčených základních organizací na shromáždění, které svolá ústřední výbor. Ten rovněž stanoví počty delegátů na shromáždění z jednotlivých základních organizací. Organizační struktura oblastních výborů se vytváří v podobě obdobné orgánům řídícím činnost celého Klubu.

(3) Všechny orgány struktury Klubu jsou ustavovány volbou. Vztahy uvnitř Klubu i mezi jeho orgány navzájem se řídí demokratickými zásadami.

(4) Vedle základních organizací mohou působit členské skupiny, soustřeďující některé členy na zájmovém nebo profesním základě, a ustavované buď k řešení konkrétních jednorázových úkolů, nebo natrvalo, popřípadě též jako organizační předstupeň budoucích základních organizací. Tyto členské skupiny (např. též pracovní skupiny, sekce, komise) ustavuje výbor základní organizace nebo výkonná rada, které stanoví jejich funkční náplň.

(5) Členství v Klubu není vázáno na členství v základní organizaci. Členové, stojící mimo rámec základní organizace, jsou napojeni na činnost Klubu prostřednictvím ústředních orgánů.

(6) Základní organizace mohou vytvářet i členové Klubu, působící na území cizích států, při respektování podmínek, které pro činnost tohoto druhu stanoví tamější právní řád, a pokud je to možné, i tyto stanovy. Orgány Klubu poskytují zahraničním členům případnou pomoc při koordinaci jejich aktivit s organizacemi, které v zahraničí vyvíjejí činnost stejnou nebo obdobnou jako Klub. Bližší podrobnosti vztahu ústředních orgánů Klubu k zahraničí, a to k jednotlivcům, členským skupinám, popř. základním organizacím, může stanovit ústřední výbor. Ústřední orgány Klubu koordinují svou činnost s organizacemi, které v zahraničí vyvíjejí činnost založenou na stejném ideovém východisku, jako Klub.

IV. Základní organizace Klubu

§ 8

(1) Základní organizace vzniká na základě rozhodnutí alespoň deseti členů Klubu přijatého na ustavující schůzi a schváleného výkonnou radou (v případě existence oblastního výboru po projednání s ním).

(2) Orgány základní organizace jsou

a) členská schůze,
b) výbor,
c) revizní komise.

(3) Členská schůze je nejvyšším orgánem základní organizace. Svolává ji výbor základní organizace nejméně dvakrát ročně. Členská schůze zejména

a) projednává všechny otázky činnosti základní organizace a rozhoduje o nich,
b) zřizuje členské skupiny,
c) projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise; kontroluje činnost členských skupin,
d) volí výbor základní organizace a revizní komisi.

(4) Výbor základní organizace tvoří předseda, jednatel, hospodář, popř. další členové. Délka jeho funkčního období je dva roky. Výbor základní organizace zejména

a) organizačně a hmotně zajišťuje činnost základní organizace,
b) koordinuje činnost členských skupin a jiných složek.

(5) Revizní komise základní organizace pracuje samostatně a při své činnosti se řídí organizačními pokyny vydanými ústředním výborem Klubu. Délka jejího funkčního období je dva roky.

(6) Jménem základní organizace je oprávněn jednat předseda nebo z jeho pověření jednatel, popř. z pověření výboru jednatel nebo jeho jiný člen.

(7) Základní organizace zaniká

a) rozhodnutím dvou třetin členů schváleným výkonnou radou (v případě existence oblastního výboru po projednání s ním),
b) rozhodnutím výkonné rady (v případě existence oblastního výboru po projednání s ním), pokud základní organizace neplní poslání Klubu nebo svou činností poškozuje jeho zájmy.

V. Ústřední orgány Klubu

§ 9

(1) Ústřední orgány Klubu jsou

a) valná hromada, popř. ústřední konference,
b) ústřední výbor,
c) výkonná rada,
d) ústřední revizní komise.

(2) Stálým sídlem ústředních orgánů Klubu je Praha 7, Františka Křížka 1.

§ 10

Valná hromada, popř. ústřední konference

(1) Nejvyšším orgánem Klubu je valná hromada, popř. ústřední konference, jejíž řádné zasedání svolává ústřední výbor jednou za tři roky. V případě potřeby může ústřední výbor ze svého podnětu, z podnětu oblastních výborů nebo z podnětu základních organizací svolat mimořádnou valnou hromadu, popř. ústřední konferenci. Požádají-li o toto svolání prostřednictvím základních organizací nebo oblastních výborů tři čtvrtiny členské základny, je ústřední výbor povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, popř. ústřední konferenci.

(2) Valná hromada, popř. ústřední konference, rozhoduje o zásadních otázkách existence a činnosti Klubu, zejména

a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření celého Klubu a jeho ústředního výboru,
b) projednává a schvaluje zprávu ústřední revizní komise,
c) určuje hlavní zaměření činnosti Klubu a konkretizuje jeho úkoly,
d) přijímá stanovy Klubu, jejich změny a doplňky,
e) volí členy a náhradníky ústředního výboru a členy a náhradníky ústřední revizní komise.

§ 11

Ústřední výbor

(1) Ústřední výbor zejména

a) volí ze svého středu a odvolává předsedu Klubu a dva místopředsedy ústředního výboru,
b) rozpracovává usnesení valné hromady, popř. ústřední konference,
c) vytváří podmínky pro činnost Klubu,
d) podává výklad stanov a vydává klubové organizační pokyny,
e) schvaluje výkonnou radu navrženou jako celek předsedou Klubu a může ji i bez tohoto návrhu jako celek odvolat,
f) na návrh předsedy Klubu schvaluje a odvolává jednotlivé členy výkonné rady,
g) hodnotí činnost výkonné rady,
h) na návrh výkonné rady volí politického mluvčího Klubu; odvolat jej může i bez tohoto návrhu.

(2) Členství v ústředním výboru zaniká

a) vzdáním se členství v tomto orgánu, pokud s tím ústřední výbor vysloví souhlas,
b) odvoláním mimořádnou valnou hromadou, popř. ústřední konferencí.

(3) Na místo člena ústředního výboru, jehož členství zaniklo, nastupuje náhradník [§ 10 odst. 2 písm. e)], kterého volí ústřední výbor tajným hlasováním.

(4) Zasedání ústředního výboru se konají nejméně dvakrát za rok.

§ 12

Výkonná rada

(1) Výkonným orgánem Klubu je výkonná rada. Jejím předsedou je předseda Klubu, který vybírá její členy z členů Klubu a navrhuje ústřednímu výboru schválení výkonné rady jako celku nebo schválení a odvolání jejích jednotlivých členů. Jednotliví členové výkonné rady jsou pověřeni funkcí tajemníka výkonné rady, hospodáře, popř. funkcemi pro vymezené oblasti činnosti Klubu.

(2) Výkonná rada je představitelem Klubu ve styku se státními orgány, politickými stranami a hnutími, jakož i s orgány ostatních organizací, reprezentuje Klub vůči zahraničí, řídí činnost Klubu podle usnesení valné hromady, popř. ústřední konference, podle těchto stanov a podle organizačních pokynů a dalších usnesení ústředního výboru; zejména

a) zabezpečuje činnost ústředního výboru v celém rozsahu jeho působnosti,
b) předkládá ústřednímu výboru zprávy o činnosti Klubu a jeho hospodaření a navrhuje řešení vzniklé problematiky,
c) zajišťuje styk se všemi orgány Klubu a v nezbytném rozsahu usměrňuje jejich činnost a poskytuje potřebnou pomoc,
d) zřizuje komise a ostatní pomocné orgány, ukládá jim úkoly a hodnotí jejich činnost,
e) pověřuje jednotlivé členy Klubu individuálními funkcemi (např. politický konzultant, moderátor členských setkání, poradce, asistent, instruktor, kontaktní pracovník pro styk s určitým oblastním výborem, základní organizací, popř. členskou skupinou), ukládá jim úkoly a hodnotí jejich činnost,
f) vede finanční hospodaření Klubu,
g) sleduje možnosti finančního zabezpečení činnosti Klubu a jejich realizaci,
h) považuje-li to za žádoucí, navrhuje ústřednímu výboru zřízení funkce politického mluvčího Klubu, úpravu jeho působení a kandidáta na tuto funkci; funkce je neslučitelná s členstvím v ústředním výboru, výkonné radě, výboru základní organizace, oblastním výboru a v kterékoliv revizní komisi.

(3) Funkční období výkonné rady končí současně s funkčním obdobím ústředního výboru. Výkonná rada, jejíž funkční období takto skončilo, nebo která byla odvolána ústředním výborem, plní své úkoly, dokud ústřední výbor neschválí novou výkonnou radu.

§ 13

Jednání jménem Klubu, ústředního výboru a výkonné rady

Jménem Klubu, ústředního výboru a výkonné rady je oprávněn jednat předseda Klubu. Z pověření předsedy Klubu nebo z pověření ústředního výboru je oprávněn jednat jménem ústředního výboru také jeho určený místopředseda. Z pověření předsedy Klubu nebo z pověření výkonné rady je oprávněn jednat jménem výkonné rady také její jiný člen.

§ 14

Ústřední revizní komise

(1) Ústřední revizní komise dohlíží na dodržování stanov a hospodaření Klubu. Ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu. Pracuje samostatně a ve své činnosti se řídí řádem schváleným ústředním výborem.

(2) Členství v ústřední revizní komisi zaniká

a) vzdáním se členství, pokud s tím revizní komise vysloví souhlas,
b) odvoláním mimořádnou valnou hromadou, popř. ústřední konferencí.

(3) Na místo člena, jehož členství v ústřední revizní komisi zaniklo, nastupuje náhradník [§ 10 odst. 2 písm. e)], kterého zvolí ústřední revizní komise tajným hlasováním.

VI. Majetek a hospodaření Klubu

§ 15

(1) Majetek Klubu tvoří hmotné a finanční prostředky, získané z členských příspěvků, hospodářské činnosti, sbírek, darů a z ostatních příjmů a výnosů.

(2) Jednotlivé složky Klubu a jeho orgány hospodaří podle svých rozpočtů nebo na základě finančních prostředků přidělených příslušným vyšším orgánem Klubu.

(3) Při zániku základní organizace rozhodne oblastní výbor nebo, nebyl-li tento ustaven, výkonná rada o tom, jak bude naloženo s majetkem, který spravovala, a jak budou vypořádány závazky, vzešlé z její činnosti. Obdobně se postupuje v případě zániku oblastního výboru. Převod majetku mimo Klub je možný pouze se souhlasem vyššího orgánu Klubu.

VII. Zánik Klubu

§ 16

Klub zanikne, usnese-li se na tom na návrh ústředního výboru valná hromada, popř. ústřední konference, a to alespoň dvěma třetinami svých účastníků. Valná hromada, popř. ústřední konference, zároveň rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem Klubu.

VIII. Závěrečné ustanovení

§ 17

(1) Demokratický klub je veden v registru občanských sdružení pod. čj. VSP/1-1610/90-R ze dne 27. 6. 1990.

(2) Těmito stanovami se nahrazují pro Českou republiku stanovy Demokratického klubu ze dne 23. 3. 1990, schválené rozhodnutím Federálního ministerstva vnitra ze dne 23. 4. 1990.