Vyšel první Dk-Dialog květen 2016

Dk-Dialog

Obsah prvního vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXVI/Číslo 1, Vyšlo 15.5.2016)

 • STANOVISKO 62.
 • DOPIS DK 19.1.2016
 • II. Z VALNÉ HROMADY DK A PŘÍSPĚVKY
 • USNESENÍ VIII. VALNÉ HROMADY DEMOKRATICKÉHO KLUBU
 • VÝSLEDKY VOLEB NA VIII. VALNÉ HROMADĚ DK
 • OZNÁMENÍ PRO ČLENY, KTEŘÍ CHTĚJÍ BÝT (VÍCE) AKTIVNÍ (Redakce)
 • POLSKO A EVROPA ANEB CO JE DEMOKRACIE (Jan Friedlaender, leden 2016)
 • KDO JE KDO Z DK
 • ADVENTNÍ VÝZVA
 • VÍTE, ŽE (Jitka Nováková)
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

DK DIALOG 1-2016

Setkání leden 2016: Výchova k demokracii v rodiněSetkání leden 2016

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se

dne 19. ledna 2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro)

Úvodní slovo na téma

Výchova k demokracii v rodině

připravila kol. Lenka Š u l o v á, profesorka psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Ve svém vystoupení si všimne vztahu rodičů a dětí z hlediska utváření jejich postoje nejen ve vztahu k příslušníkům rodiny, ale i k širšímu kolektivu; ovlivňování charakteru dětí od jejich útlého věku je důležité jak pro jejich další rozvoj a uplatnění, tak má i významný společenský rozměr.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner.

Vyšel druhý Dk-Dialog červenec 2015

Dk-Dialog

Obsah druhého vydání si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi (Ročník XXV/Číslo 2, Vyšlo 7.7.2015)

 • K RŮZNÝM POJETÍM PRÁVA (Dušan Hendrych, listopad 2014)
 • MODERNÍ DEMOKRACIE A RASOVÁ IMAGINACE (Ivo Budil, duben 2015)
 • ŠOK (Jan Friedlaender, červen 2015)
 • JAK JE TO S VŮLÍ DOMLUVIT SE? (Ivan Turnovec, květen 2015)
 • VYJÁDŘENÍ DOC. MUDR. RICHARDA KLUZÁKA CSC., KE STANOVISKU DEMOKRATICKÉHO KLUBU Č.60
 • ODPOVĚĎ (7.7.2015, OTEVŘENÝ DOPIS, Zdeněk Pavlík)
 • ODEŠEL NEDEMOKRAT (Jan Friedlaender, duben 2015)
 • VÍTE, ŽE (Jitka Nováková)
 • VIII. VALNÁ HROMADA DEMOKRATICKÉHO KLUBU
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

DK DIALOG XXV 2-2015 2. kor

Vyšel třetí Dk-Dialog listopad 2014

Dk-Dialog

Obsah třetího vydání Dk-Dialogu si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní  PDF verzi (Ročník XXIV/Číslo 3, Vyšlo 31.10.2014)

 • NA OKRAJ DĚNÍ (Zdeněk Kalvach)
 • PO EUROVOLBÁCH (Jan Friedlaender, květen 2014)
 • K ZÁMĚRU ZRUŠENÍ VOLEBNÍ KLAUZULE (Philip Armin Hainz, červen 2014)
 • ČESKÁ STÁTNÍ SLUŽBA (Edvard Outrata, červen 2014)
 • DVĚ SLEPÉ ULIČKY PRO DEMOKRACII (Jan Friedlaender, září 2014)
 • BENEŠOVY DEKRETY (Karel Kukal, Bern, říjen 2013)
 • DOPORUČUJEME KE ČTENÍ (Zdeněk Pavlík, září 2014)
 • ROZHOVOR BRAZILSKÉHO TEOLOGA LEONARDA BOFFA S TIBETSKÝM
  DALAJLÁMOU
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

DK DIALOG 3-2014

Setkání listopad 2014: Versailleský mír a jeho vliv na vývoj demokracie v Evropě

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 18. listopadu 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Versailleský mír a jeho vliv na vývoj demokracie v Evropě

připravil kol. Jan   F r i e d l a e n d e r, předseda politické komise Demokratického klubu.

Ve svém vystoupení si všimne uplatnění vlivu vítězných států na obsah mírové smlouvy po skončení první světové války i důsledků jednotlivých bodů této smlouvy na politický vývoj v Evropě.

Po diskuzi k danému tématu bude možné, stejně jako na obdobných setkáních Klubu, zabývat se podle zájmu přítomných otázkami současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Andrea Machová (Holopová).

4. Demokratický seminář

————————————————————————————–
Bulletin pracovní skupiny Demokratického klubu
Obecné otázky demokracie
————————————————————————————–

Josef Srbený (†)
K PROBLEMATICE  DEMOKRATISMU
Věnováno Demokratickému klubu, 6. 11. 2005

Úvod

Tato úvaha je označena jako výchozí náhled proto, že se netýká celé problematiky demokratismu. Do ní by zřejmě patřily (vedle zde dotčených otázek podstaty demokratismu) také otázky forem demokratismu (formy, v nichž se realizují skupiny prvků demokratismu, např. sama demokracie, dále demokratická humanita, humanitní demokracie, možná i demokratická etika, resp. demokratická moralita, demokratická kulturnost politiky apod.); dále by do celkové problematiky demokratismu náležely otázky vývoje demokratismu (historie, zejména též jeho forem, např. demokracie antická, prvky demokratismu v osvícenském absolutismu, v konstitučním monarchismu, v klasických demokraciích apod.) a konečně otázky specifických problémů demokratismu (a jeho forem, zejména např. projevy konkurence vůle a rozumu při vytváření demokratického politického postoje jednotlivce i skupin jednotlivců apod.).only in czech Pokračování textu 4. Demokratický seminář

Setkání září 2014: Tomáš Garrigue Masaryk a demokracie

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 16. září 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Tomáš Garrigue Masaryk a demokracie

Thomas_G_Masaryk_Cz

připravila Marie  Neudorflová, dlouholetá vědecká pracovnice Masarykova ústavu AV ČR; od roku 1968 studovala v Kanadě a poté tam přednášela o moderních evropských dějinách; od počátku 90. let přednášela o TGM a o českém ženském hnutí na FF UK.

Ve svém vystoupení se soustředí na jak na širší kontext Masarykových názorů na demokracii, tak na principy jeho humanitní demokracie, která vychází oproti  jiným konceptům z kompletnějšího pojetí lidské existence.

Po diskuzi k úvodnímu slovu bude možno podle zájmu přítomných účastníků zabývat se otázkami současné politické reality.
Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

Vyšel druhý Dk-Dialog květen 2013

Dk-Dialog

Obsah druhého Dk-Dialogu 2013 si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi ( Ročník XXIII/Číslo 2, Vyšlo 7.5.2013)

 • ÚVODNÍ SLOVO – CO DÁLE (Jan Friedlaender)
 • STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KLUBU Č. 54 (16.února 2013)
 • STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KLUBU Č. 55 (7.5.2013)
 • VYJÁDŘENÍ KE STANOVISKU Č. 52 (Štěpán Křeček)
 • MILUJÍ VLÁDY KRIZE A JAKÝ MÁ VLIV FINANČNÍ A OBECNĚ EKONOMICKÁ KRIZE NA DEMOKRACII? (Lukáš Kovanda, říjen 2012)
 • DEMOKRATICKÝ KLUB A PREZIDENTSKÁ AMNESTIE (Petr Pavlík, březen 2013)
 • POZNÁMKA K ČÍSLU 1/2013 (Jan Friedlaender, duben 2013)
 • RUDOLF BATTĚK (1924–2013) (Zdeněk Pavlík, duben 2013)
 • KDO JE KDO Z DEMOKRATICKÉHO KLUBU (46)
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

DK DIALOG 2-2013

Vyšel čtvrtý Dk-Dialog říjen 2012

Dk-Dialog

Obsah čtvrtého Dk-Dialogu si můžete prohlédnout níže, či stáhnout kompletní PDF verzi ( Ročník XXII/ Číslo 4, Vyšlo 31.10.2012)

 • SLOVO ÚVODEM (Redakce Dk)
 • STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KLUBUč. 51 (18.září 2012)
 • ODPOVĚĎ PŘEDSEDOVI POLITICKÉ KOMISE DK (Mgr. Jitka Vodrážková, v.r.)
 • MÍSTO A FUNKCE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V POLITICKÉM SYSTÉMU (Lubomír Brokl, září 2012 )
 • PROBLÉMY ČESKÉ DEMOKRACIE Z POHLEDU VOLEBNÍHO ROZHODOVÁNÍ (Zdeněk Kalvach, září 2012 )
 • ČESKÝ POLITICKÝ NÁROD (Zdeněk Pokorný, říjen 2012)
 • BYLO ČESKOSLOVENSKO OBĚTOVÁNO NA JALTSKÉ KONFERENCI? (Ivo Feierabend, Del Mar, USA, září 2012)
 • ZAMYŠLENÍ NAD MYŠLENÍM (Ivan Turnovec, březen 2012)
 • OZNÁMENÍ ČLENŮM DEMOKRATICKÉHO KLUBU
 • KDO JE KDO Z DEMOKRATICKÉHO KLUBU(45)
 • Z ČINNOSTI DEMOKRATICKÉHO KLUBU

DK DIALOG 4-2012 – 16 str kor