Stanovisko č. 69: K zabezpečení všeobecnosti voleb v ČR

stanovisko

Zavedení možnosti korespondenční volby zejména do Parlamentu ČR je stále pouze v jednání a hrozí, že soustavné porušování principu všeobecnosti voleb bude pokračovat i v příštích volbách. Zejména pro občany, kteří se nacházejí v den voleb mimo území ČR, může být složitá dostupnost volební místnosti příčinou neúčasti ve volbách a tím nenaplnění jejich práva volit své zástupce. Proto naléhavě žádáme, aby byla uzákoněna možnost korespondenční volby, jaká existuje ve všech vyspělých demokraciích. Bez této úpravy nelze hovořit o všeobecných volbách.

Za účelem zlevnění voleb a také zamezení možným manipulacím doporučujeme, aby se volby konaly v jediném dni s dostatečným počtem hodin, jak je tomu prakticky ve všech zemích světa. Zvláštnosti, které navíc ohrožují regulérnost voleb, považujeme za kontraproduktivní.

Demokratický klub je nestranická politická organizace, která se soustřeďuje na podporu demokratismu. Skupinka studentů v roce 1948 z hlubokého nesouhlasu s vývojem demokracie u nás Demokratický klub založila. Snažili se bránit demokracii, jak jen to šlo. Po roce 1990 rozvinul Demokratický klub pravidelné setkávání členů a příznivců, vydává stanoviska Klubu k závažným událostem a bulletin Dk-Dialog s nejzajímavějšími názory členů i příznivců. Chce ukazovat smysl pěstování myšlenek demokracie a podpořit jejich vnímání veřejností.

V Praze dne 2. května 2023

 

Stanovisko č. 68: K postupům prezidenta Miloše Zemana

stanovisko

Demokratický klub nesouhlasí s postupem prezidenta v otázce milosti v Lánech: Prezident Miloš Zeman udělil milost šéfovi Lán Miloši Balákovi, prominul mu nepodmíněný trest odnětí svobody, peněžitý trest a dále trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního zástupce organizačních složek státu a jiných právnických osob s majetkovou účastí státu, a to s účinky zahlazení odsouzení. Tyto tresty byly uloženy za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.

V Praze 30. dubna 2022

Stanovisko č. 67: Ukrajině pomůže mírové řešení

V důsledku bezprecedentního vojenského napadení suverénní Ukrajinské republiky ze strany Ruské federace Demokratický klub požaduje, aby Ruská federace okamžitě ukončila ozbrojenou agresi a veškeré vojenské akce proti občanům a teritoriu, civilním a vojenským cílům i celkové územní svrchovanosti suverénního státu Ukrajinská republika, a to včetně na území de iure neexistujících státních útvarů tzv. Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky. Demokratický klub současně žádá, aby všechny členské státy aliance NATO, všechny státy Evropské unie stejně jako všechny členské státy OSN pomohly jakýmikoliv možnými prostředky materiálními i nemateriálními vládě Ukrajinské republiky odvrátit agresi a opětovně nastolit mírový stav. Demokratický klub dále vyzývá všechny uvedené státy, aby pomohly vládám Ukrajinské republiky a Ruské federace zahájit, provést a dokončit vzájemná mírová jednání, která by nastolila trvalý mír mezi oběma státy. Demokratický klub současně požaduje, aby vláda Ruské federace jako přímý agresor nahradila Ukrajinské republice veškeré škody způsobené provedenou agresí v co nejkratším možném termínu včetně odškodnění za agresí zabité či zraněné osoby, a to jak vojenské, tak civilní, ve smyslu příslušných dokumentů mezinárodního práva.

V Praze dne 25. února 2022

Stanovisko č. 66 K zabezpečení všeobecnosti voleb do poslanecké sněmovny PČR

V důsledku současné situace, kdy hlavním problémem společnosti je překonání pandemie koronaviru, zcela vymizely zprávy o zavedení možnosti korespondenční volby do Parlamentu ČR. Vzhledem k blížícímu se termínu voleb hrozí, že soustavné porušování principu všeobecnosti voleb bude pokračovat i v příštích volbách do PČR. Zejména pro občany, kteří se nacházejí v den voleb mimo území ČR, může být složitá dostupnost volební místnosti příčinou neúčasti ve volbách a tím nenaplnění jejich práva volit své zástupce. Proto naléhavě žádáme, aby byla uzákoněna možnost korespondenční volby, jaká existuje ve všech vyspělých demokraciích. Bez této úpravy nelze hovořit o všeobecných volbách.

Za účelem zlevnění voleb a také zamezení možným manipulacím doporučujeme, aby se volby konaly v jediném dni s dostatečným počtem hodin, jak je tomu prakticky ve všech zemích světa. Zvláštnosti, které navíc ohrožují regulérnost voleb, považujeme za kontraproduktivní.

V Praze dne 6. června 2020

Stanovisko č. 65 K nutnosti dodržování Ústavy ČR / The Democratic Club Position No. 65 On the Necessity of Observance of the Constitution of the Czech Republic

Demokratický klub se obává, že stejně jako při konstruování vlády ČR po posledních volbách do PSP dojde i v současné vládní krizi k pokusům o aplikaci takového výkladu ústavy, který odporuje jejímu duchu, zejména v otázkách práva prezidenta ČR odmítnout návrhy předsedy vlády na její složení či udržovat v úřadě vládu, která, popř. někteří její členové, nemá důvěru parlamentu. Je v zájmu občanů České republiky, aby všechny strany sporu dodržovaly ducha i literu Ústavy ČR. Její zkreslený výklad a pokusy o jeho aplikaci by znamenal konec české parlamentní demokracie.

V Praze 10. května 2017

The Democratic Club fears, that just like in the case of the formation of the new government of the Czech Republic after the last elections to the Parliament (2013), the current government crisis will lead to attempts to apply such an interpretation of the Constitution that is contrary to its spirit, especially as regards the questions about the Czech president’s right to reject the Prime Minister’s proposals on the composition of his government or possibility to maintain in office a government (or some of its members) which have no confidence of the Parliament. It is in the interests of the citizens of the Czech Republic that all parties to the dispute respect the spirit and the letter of the Constitution of the Czech Republic. Its distorted interpretation and attempts to its application would mean the end of the Czech parliamentary democracy.

In Prague on May 10, 2017

Stanovisko č. 64 K otázce složení rad veřejnoprávních medií

V současné době se stal předmětem diskuse návrh novely zákona o mediálních radách. Dle tohoto návrhu, jenž čerpá zejména ze zkušeností Spolkové země Bavorsko, by mělo dojít k podstatnému omezení vlivu politických stran na složení rad, jelikož strany by napříště byly jen malou částí souboru organizací, který by o tomto složení rozhodoval. Prakticky by to znamenalo, že by se do složení rad již nepromítaly výsledky parlamentních voleb.

Demokratický klub má za to, že myšlenka návrhu je správná. Veřejnoprávní media, jež financují ze svých prostředků všichni občané státu, by se neměla dostávat do sféry vlivu politických stran, byť nepřímého. Současný systém zvýhodňuje vítěze voleb a za peníze všech připravuje pokračování volebních úspěchů vítězů i v následujícím období. Doporučujeme proto poslancům i senátorům, aby myšlenky návrhu přijali a umožnili tak spravedlivější nakládání s poplatky občanů. Současně doporučujeme zvážit strukturu navržených organizací, zejména posílení zastoupení některých sfér, jako je ekonomika a justice, a také organizací, od nichž lze očekávat zdravě kritický postoj, např. uměleckých vysokých škol.

V Praze 26. února 2017

The Democratic Club Position No. 63 On the Question of the Referendum Laws

In the near future, the agenda of the Chamber of Deputies would bring the Law on General Referendum, according to which, upon request of a certain number of citizens, a referendum on selected issue should be called, whose outcome would be binding for the competent authorities. Some of the proposals set out the range of issues on which a referendum cannot be held, others require the possibility to vote without restrictions on the topics.

The Democratic Club considers that direct democracy which is realized in the form of a referendum, does not represent the improvement of the quality of democracy in comparison with representative democracy or a better implementation of the will of the people, namely for the following reasons:

  1. In a referendum is almost absent any possibility of a qualified assessment of the case, which occurs when it is dealt by discussion within representative bodies. The result can largely be decided by emotions.
  2. The result of the referendum is largely decided by the formulation of the question, which in some cases can act suggestively.
  3. A referendum allows only vote for or against, thus precluding the possibility of finding an optimal solution to the problem.
  4. Many surveys had confirmed that the referendum voter actually pronounces himself to other problems. Negative results are known, caused for example, by a general aversion to government for completely different reasons than the subject of the referendum. Thus, for example, deeper EU integration was made impossible by referendums on the constitution, which has a negative impact on the Union’s response capacity.

For these reasons, we are asking MPs not to accept the law on general referendum in any form, and also not to accept through a special law any referendum on matters that are not generally understood and for which there is little understanding of the consequences of accepting or refusing the issue in general public. We believe that the possibilities for the application of the referendum are mainly for practical problems on a local or regional level.

In Prague, 16 June 2016

For the correctness:

Ing. Jan Friedlaender, CSc.

Chairman of the Political Committee of the Democratic Clubstanovisko_63_angl_STAN_referendum_def1_160616_(1)

Stanovisko č. 63 K otázce zákonů o referendu

V brzké době má na pořad jednání Poslanecké sněmovny PČR přijít zákon o obecném referendu, podle něhož by na základě žádosti určitého počtu občanů muselo být ke zvolenému problému vypsáno referendum, jehož výsledek by byl pro příslušné orgány závazný. Některé návrhy stanovují okruh problémů, o nichž referendum vypsáno být nemůže, jiné požadují možnost hlasování bez omezení okruhu témat.

Demokratický klub je toho názoru, že přímá demokracie, jež se uskutečňuje právě prostřednictvím referenda, nepředstavuje zkvalitnění demokracie proti demokracii zastupitelské či dokonalejší realizaci vůle lidu, a to z těchto důvodů:

  1. V referendu téměř absentuje možnost kvalifikovaného posouzení věci, k němuž dochází v případě projednávání zastupitelskými orgány. O výsledku mohou do značné míry rozhodovat emoce.
  2. O výsledku referenda rozhoduje ve velké míře formulace otázky, která v některých případech může působit sugestivně.
  3. Referendum umožňuje hlasovat pouze pro nebo proti, čímž je vyloučena možnost hledat optimální řešení daného problému.
  4. Mnohými průzkumy bylo potvrzeno, že se v referendu hlasující vyjadřují ve skutečnosti k jiným problémům. Jsou známy záporné výsledky, způsobené např, obecnou averzí vůči vládě ze zcela jiných důvodů, než je předmět referenda. Tímto způsobem byla např. znemožněna hlubší integrace EU referendy o ústavě, což má negativní vliv na akceschopnost Unie.

Z těchto důvodů žádáme poslance, aby nepřijímali zákon o obecném referendu v žádné podobě a aby ani prostřednictvím zvláštního zákona nepřijímali vypsání referend o věcech, jež nejsou obecně srozumitelné a u nichž nepanuje pochopení důsledků přijetí či odmítnutí dané otázky v široké veřejnosti. Domníváme se, že možnosti pro aplikaci referenda jsou zejména u praktických problémů na komunální či regionální úrovni.

V Praze 16. června 2016

Za správnost:

Ing. Jan Friedlaender, CSc.

předseda politické komise Demokratického klubuSTAN_referendum_def1_160616

The Democratic Club Position No. 62 On the appearance of Miloš Zeman on Chinese TV

Before the visit of Chinese President in the Czech Republic M. Zeman expressed himself in television of the PRC in the sense that the Czech Republic will not act anymore under pressure from the USA and the EU and it will defend its national interests. The Democratic Club considers that the Czech Republic never acted under such pressure. It acted in the spirit of the government´s conception, which considers membership in the NATO and in the EU as the basis of our security. We consider Miloš Zeman´s words to be a statement that is inconsistent with the government’s foreign policy, which we fully support. We welcome cooperation with all countries and thus also with China, on the basis of equality, mutual benefit and respect for all existing agreements and obligations.

Prague, April 12, 2016

Stanovisko č. 62 K vystoupení Miloše Zemana v čínské televizi

Před návštěvou čínského prezidenta v ČR se M. Zeman vyjádřil v televizi ČLR v tom smyslu, že ČR již nebude jednat pod nátlakem USA a EU a bude hájit své národní zájmy. Demokratický klub má za to, že ČR pod takovýmto nátlakem nikdy nejednala. Počínala si v duchu vládní koncepce, která považuje členství v NATO a EU za základ naší bezpečnosti. Slova Miloše. Zemana považujeme za vyjádření, které je v rozporu s vládní zahraniční politikou, kterou plně podporujeme. Vítáme spolupráci se všemi státy a tedy i s Čínou, a to na základě rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a respektování veškerých platných dohod a závazků.

V Praze 12. dubna 2016