Stanovisko č. 66 K zabezpečení všeobecnosti voleb do poslanecké sněmovny PČR

V důsledku současné situace, kdy hlavním problémem společnosti je překonání pandemie koronaviru, zcela vymizely zprávy o zavedení možnosti korespondenční volby do Parlamentu ČR. Vzhledem k blížícímu se termínu voleb hrozí, že soustavné porušování principu všeobecnosti voleb bude pokračovat i v příštích volbách do PČR. Zejména pro občany, kteří se nacházejí v den voleb mimo území ČR, může být složitá dostupnost volební místnosti příčinou neúčasti ve volbách a tím nenaplnění jejich práva volit své zástupce. Proto naléhavě žádáme, aby byla uzákoněna možnost korespondenční volby, jaká existuje ve všech vyspělých demokraciích. Bez této úpravy nelze hovořit o všeobecných volbách.

Za účelem zlevnění voleb a také zamezení možným manipulacím doporučujeme, aby se volby konaly v jediném dni s dostatečným počtem hodin, jak je tomu prakticky ve všech zemích světa. Zvláštnosti, které navíc ohrožují regulérnost voleb, považujeme za kontraproduktivní.

V Praze dne 6. června 2020

Stanovisko č. 65 K nutnosti dodržování Ústavy ČR

Demokratický klub se obává, že stejně jako při konstruování vlády ČR po posledních volbách do PSP dojde i v současné vládní krizi k pokusům o aplikaci takového výkladu ústavy, který odporuje jejímu duchu, zejména v otázkách práva prezidenta ČR odmítnout návrhy předsedy vlády na její složení či udržovat v úřadě vládu, která, popř. někteří její členové, nemá důvěru parlamentu. Je v zájmu občanů České republiky, aby všechny strany sporu dodržovaly ducha i literu Ústavy ČR. Její zkreslený výklad a pokusy o jeho aplikaci by znamenal konec české parlamentní demokracie.

V Praze 10. května 2017

Stanovisko č. 64 K otázce složení rad veřejnoprávních medií

V současné době se stal předmětem diskuse návrh novely zákona o mediálních radách. Dle tohoto návrhu, jenž čerpá zejména ze zkušeností Spolkové země Bavorsko, by mělo dojít k podstatnému omezení vlivu politických stran na složení rad, jelikož strany by napříště byly jen malou částí souboru organizací, který by o tomto složení rozhodoval. Prakticky by to znamenalo, že by se do složení rad již nepromítaly výsledky parlamentních voleb.

Demokratický klub má za to, že myšlenka návrhu je správná. Veřejnoprávní media, jež financují ze svých prostředků všichni občané státu, by se neměla dostávat do sféry vlivu politických stran, byť nepřímého. Současný systém zvýhodňuje vítěze voleb a za peníze všech připravuje pokračování volebních úspěchů vítězů i v následujícím období. Doporučujeme proto poslancům i senátorům, aby myšlenky návrhu přijali a umožnili tak spravedlivější nakládání s poplatky občanů. Současně doporučujeme zvážit strukturu navržených organizací, zejména posílení zastoupení některých sfér, jako je ekonomika a justice, a také organizací, od nichž lze očekávat zdravě kritický postoj, např. uměleckých vysokých škol.

V Praze 26. února 2017

(English) The Democratic Club Position No. 63 On the Question of the Referendum Laws

In the near future, the agenda of the Chamber of Deputies would bring the Law on General Referendum, according to which, upon request of a certain number of citizens, a referendum on selected issue should be called, whose outcome would be binding for the competent authorities. Some of the proposals set out the range of issues on which a referendum cannot be held, others require the possibility to vote without restrictions on the topics.

The Democratic Club considers that direct democracy which is realized in the form of a referendum, does not represent the improvement of the quality of democracy in comparison with representative democracy or a better implementation of the will of the people, namely for the following reasons:

  1. In a referendum is almost absent any possibility of a qualified assessment of the case, which occurs when it is dealt by discussion within representative bodies. The result can largely be decided by emotions.
  2. The result of the referendum is largely decided by the formulation of the question, which in some cases can act suggestively.
  3. A referendum allows only vote for or against, thus precluding the possibility of finding an optimal solution to the problem.
  4. Many surveys had confirmed that the referendum voter actually pronounces himself to other problems. Negative results are known, caused for example, by a general aversion to government for completely different reasons than the subject of the referendum. Thus, for example, deeper EU integration was made impossible by referendums on the constitution, which has a negative impact on the Union’s response capacity.

For these reasons, we are asking MPs not to accept the law on general referendum in any form, and also not to accept through a special law any referendum on matters that are not generally understood and for which there is little understanding of the consequences of accepting or refusing the issue in general public. We believe that the possibilities for the application of the referendum are mainly for practical problems on a local or regional level.

In Prague, 16 June 2016

For the correctness:

Ing. Jan Friedlaender, CSc.

Chairman of the Political Committee of the Democratic Club

Stanovisko č. 63 K otázce zákonů o referendu

V brzké době má na pořad jednání Poslanecké sněmovny PČR přijít zákon o obecném referendu, podle něhož by na základě žádosti určitého počtu občanů muselo být ke zvolenému problému vypsáno referendum, jehož výsledek by byl pro příslušné orgány závazný. Některé návrhy stanovují okruh problémů, o nichž referendum vypsáno být nemůže, jiné požadují možnost hlasování bez omezení okruhu témat.

Demokratický klub je toho názoru, že přímá demokracie, jež se uskutečňuje právě prostřednictvím referenda, nepředstavuje zkvalitnění demokracie proti demokracii zastupitelské či dokonalejší realizaci vůle lidu, a to z těchto důvodů:

  1. V referendu téměř absentuje možnost kvalifikovaného posouzení věci, k němuž dochází v případě projednávání zastupitelskými orgány. O výsledku mohou do značné míry rozhodovat emoce.
  2. O výsledku referenda rozhoduje ve velké míře formulace otázky, která v některých případech může působit sugestivně.
  3. Referendum umožňuje hlasovat pouze pro nebo proti, čímž je vyloučena možnost hledat optimální řešení daného problému.
  4. Mnohými průzkumy bylo potvrzeno, že se v referendu hlasující vyjadřují ve skutečnosti k jiným problémům. Jsou známy záporné výsledky, způsobené např, obecnou averzí vůči vládě ze zcela jiných důvodů, než je předmět referenda. Tímto způsobem byla např. znemožněna hlubší integrace EU referendy o ústavě, což má negativní vliv na akceschopnost Unie.

Z těchto důvodů žádáme poslance, aby nepřijímali zákon o obecném referendu v žádné podobě a aby ani prostřednictvím zvláštního zákona nepřijímali vypsání referend o věcech, jež nejsou obecně srozumitelné a u nichž nepanuje pochopení důsledků přijetí či odmítnutí dané otázky v široké veřejnosti. Domníváme se, že možnosti pro aplikaci referenda jsou zejména u praktických problémů na komunální či regionální úrovni.

V Praze 16. června 2016

Za správnost:

Ing. Jan Friedlaender, CSc.

předseda politické komise Demokratického klubu

(English) The Democratic Club Position No. 62 On the appearance of Miloš Zeman on Chinese TV

Before the visit of Chinese President in the Czech Republic M. Zeman expressed himself in television of the PRC in the sense that the Czech Republic will not act anymore under pressure from the USA and the EU and it will defend its national interests. The Democratic Club considers that the Czech Republic never acted under such pressure. It acted in the spirit of the government´s conception, which considers membership in the NATO and in the EU as the basis of our security. We consider Miloš Zeman´s words to be a statement that is inconsistent with the government’s foreign policy, which we fully support. We welcome cooperation with all countries and thus also with China, on the basis of equality, mutual benefit and respect for all existing agreements and obligations.

Prague, April 12, 2016

Stanovisko č. 62 K vystoupení Miloše Zemana v čínské televizi

Před návštěvou čínského prezidenta v ČR se M. Zeman vyjádřil v televizi ČLR v tom smyslu, že ČR již nebude jednat pod nátlakem USA a EU a bude hájit své národní zájmy. Demokratický klub má za to, že ČR pod takovýmto nátlakem nikdy nejednala. Počínala si v duchu vládní koncepce, která považuje členství v NATO a EU za základ naší bezpečnosti. Slova Miloše. Zemana považujeme za vyjádření, které je v rozporu s vládní zahraniční politikou, kterou plně podporujeme. Vítáme spolupráci se všemi státy a tedy i s Čínou, a to na základě rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a respektování veškerých platných dohod a závazků.

V Praze 12. dubna 2016

Stanovisko č. 61: K otázce masové imigrace do zemí EU

Do zemí EU směřuje již po dlouhou dobu neustále sílící proud ilegální migrace. Jak ukazují dostupná data, nejde zdaleka jen o osoby ohrožené perzekucí či válečnými událostmi, ale i, možná především, o rozsáhlou migraci ekonomickou. Lze se obávat, že Evropa nebude s to zvládnout tento proud a že se jeho vinou dostane do obtížně řešitelné situace, jež paradoxně ublíží i samotným migrantům. Navíc existuje nebezpečí, že v některých zemích dojde k ohrožení jejich demokracie, kultury a tradic.

Doporučujeme proto, aby zástupci ČR v Evropské radě a Evropském parlamentu požadovali zavedení účinných opatření proti ilegální migraci, především posílení ochrany vnějších hranic Unie (přičemž vítáme stanovisko vlády ČR k této otázce), a umožnění imigrace pouze osobám ohroženým politickou represí nebo nacházejícím se v mimořádně obtížné humanitární situaci, a to na základě důvěryhodně podložené žádosti. Lze doporučit, aby se Unie poučila u Austrálie, jež čelí obdobným problémům, avšak dokázala zatím zajistit optimální rozsah i strukturu imigrace.

I v případě přijetí takovýchto opatření však zůstane Evropské unii problém těch, kterým se do té doby podařilo či podaří dosáhnout území Unie. Jde zejména o země jihu Evropy. Máme za to, že nelze požadovat, aby se stali břemenem pouze pro tyto země, a že je tedy nutné, aby si země EU tyto migranty spravedlivě rozdělily. Je třeba přihlédnout nejen k velikosti a lidnatosti jednotlivých zemí a k jejich ekonomické síle, ale i k počtům již přijatých migrantů v uplynulých letech a k případným příspěvkům na ochranu hranic Unie, jež byly nebo jsou zemím poskytovány. Podmínky a situace v jednotlivých zemích EU se výrazně liší. Vlna imigrace do Evropy se však spíše zvětšuje a zatím je obtížné předvídat její zmírnění. Týká se celé Evropy, a proto je nutné, aby k jejímu řešení přispěly solidárně všechny země EU. O způsobu jejich zapojení je potřeba vést diskusi a případně takovou diskusi iniciovat.  Přijatá kompromisní řešení pak musí všechny členské země plnit.

V Praze 19. září 2015

Stanovisko č. 60: K potřebě jednotného vystupování exekutivy v oblasti zahraniční politiky ČR

stanovisko

Demokratický klub konstatuje, že se po téměř celé polistopadové období projevovaly v přístupu vlády a prezidenta republiky rozdíly ve formulacích přístupu k některým zahraničně politickým otázkám. Ty pak zesílily zejména po poslední volbě prezidenta a po vypuknutí současného konfliktu na východě Ukrajiny. Zatím co vláda vyjadřuje umírněné stanovisko ve prospěch zachování územní integrity Ukrajiny, stanoviska prezidenta se stále více blíží pozici Ruska. Takovýto rozpor činí zahraniční politiku ČR nesrozumitelnou a nemůže přispět k chápání ČR jakožto spolehlivého partnera svých spojenců.

Demokratický klub se domnívá, že prezident, který je dle ústavy součástí výkonné moci, má vyjadřovat postoje, na nichž se shodne sbor, jenž je představitelem této moci, tedy vláda České republiky. Žádá proto prezidenta ČR, aby svá vyjádření s vládou konzultoval a aby vystupoval ve smyslu výsledků těchto konzultací. Žádáme i poslance a senátory Parlamentu ČR, aby se v tomto smyslu vyjádřili a aby plnění těchto požadavků kontrolovali.

Demokratický klub je znepokojen zejména prohlášeními prezidenta, která ignorují narušování územní celistvosti Ukrajiny ze strany Ruska, což je v přímém rozporu s přístupem EU a NATO, jichž je ČR členem. Avšak ani některá prohlášení vlády, která se snaží co nejvíce zmírnit sankce proti agresorovi a která předem odmítají dodávky obranných zbraní pro Ukrajinu pro případ, že pokusy o tzv. diplomatické řešení selžou, nemohou prospět míru a demokracii v Evropě. Žádáme vládu ČR, aby plně respektovala naše členství v EU a NATO, které je největším přínosem našich listopadových změn. Již ve svém stanovisku č. 57 z 28 září 2014 jsme vyjádřili nutnost jednoty všech států EU při dodržování a realizaci usnesení, neboť naše republika se jejich vytváření účastní.

V Praze dne 8. března 2015

Stanovisko č. 59: K problému policejních odposlechů a zveřejňování jejich obsahu

stanovisko

V roce 2014, zejména v souvislosti s vyšetřováním osob působících v kauze p. Nečase a pí Nagyové, došlo k znepokojení značné části naší veřejnosti kvůli odposlechům podezřelých osob i osob působících v objasňování jejich případné trestné činnosti.

Demokratický klub je si plně vědom toho, že sledování obsahu komunikace potenciálně podezřelých osob může být důležitou a v mnoha případech nezbytnou cestou k objasnění trestné činnosti. Je však nezbytné zabezpečit, aby získanými informacemi disponovaly jen orgány činné v trestním řízení. Veřejnost pak jen v rozsahu, v jakém se stanou součástí soudních spisů. Rozhodnutí o tom přísluší pouze soudu. Podle zákona při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.

Demokratický klub je znepokojen skutečností, že tyto požadavky nejsou ani zdaleka plněny. Media neustále zveřejňují citace odposlechů, čímž se ovlivňuje průběh vyšetřování a také veřejné mínění. Záměrným výběrem ze získaných odposlechů lze manipulovat veřejným míněním a poškozovat pověst i osob, jež se ničím neprovinily, což může mít též vliv na výsledky voleb a složení zákonodárných sborů. Je dále zřejmé, že k úniku obsahu odposlechů by nemohlo dojít bez součinnosti některých pracovníků orgánů tyto odposlechy provádějících.

Demokratický klub považuje proto za nezbytné, aby Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Nejvyšší státní zastupitelství a další příslušné orgány prověřily, zda platné zákony jsou postačující pro stíhání osob, jež umožňují únik odposlechnutých informací, zda byla vyvinuta dostatečná snaha o odhalení osob umožňujících únik a zda byly odposlechy uplatňovány jen v případech, kdy byly nezbytně nutné a kdy byly nařízeny soudem. V případech zjištěných závad je třeba provést vhodné legislativní úpravy a vyvodit potřebné pracovně právní i trestní důsledky vůči těm, kteří nesou na současné situaci vinu.

V Praze 6. ledna 2015.