Stanovisko č. 67: Ukrajině pomůže mírové řešení

V důsledku bezprecedentního vojenského napadení suverénní Ukrajinské republiky ze strany Ruské federace Demokratický klub požaduje, aby Ruská federace okamžitě ukončila ozbrojenou agresi a veškeré vojenské akce proti občanům a teritoriu, civilním a vojenským cílům i celkové územní svrchovanosti suverénního státu Ukrajinská republika, a to včetně na území de iure neexistujících státních útvarů tzv. Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky. Demokratický klub současně žádá, aby všechny členské státy aliance NATO, všechny státy Evropské unie stejně jako všechny členské státy OSN pomohly jakýmikoliv možnými prostředky materiálními i nemateriálními vládě Ukrajinské republiky odvrátit agresi a opětovně nastolit mírový stav. Demokratický klub dále vyzývá všechny uvedené státy, aby pomohly vládám Ukrajinské republiky a Ruské federace zahájit, provést a dokončit vzájemná mírová jednání, která by nastolila trvalý mír mezi oběma státy. Demokratický klub současně požaduje, aby vláda Ruské federace jako přímý agresor nahradila Ukrajinské republice veškeré škody způsobené provedenou agresí v co nejkratším možném termínu včetně odškodnění za agresí zabité či zraněné osoby, a to jak vojenské, tak civilní, ve smyslu příslušných dokumentů mezinárodního práva.

V Praze dne 25. února 2022

Stanovisko č. 66 K zabezpečení všeobecnosti voleb do poslanecké sněmovny PČR

V důsledku současné situace, kdy hlavním problémem společnosti je překonání pandemie koronaviru, zcela vymizely zprávy o zavedení možnosti korespondenční volby do Parlamentu ČR. Vzhledem k blížícímu se termínu voleb hrozí, že soustavné porušování principu všeobecnosti voleb bude pokračovat i v příštích volbách do PČR. Zejména pro občany, kteří se nacházejí v den voleb mimo území ČR, může být složitá dostupnost volební místnosti příčinou neúčasti ve volbách a tím nenaplnění jejich práva volit své zástupce. Proto naléhavě žádáme, aby byla uzákoněna možnost korespondenční volby, jaká existuje ve všech vyspělých demokraciích. Bez této úpravy nelze hovořit o všeobecných volbách.

Za účelem zlevnění voleb a také zamezení možným manipulacím doporučujeme, aby se volby konaly v jediném dni s dostatečným počtem hodin, jak je tomu prakticky ve všech zemích světa. Zvláštnosti, které navíc ohrožují regulérnost voleb, považujeme za kontraproduktivní.

V Praze dne 6. června 2020

Stanovisko č. 65 K nutnosti dodržování Ústavy ČR / The Democratic Club Position No. 65 On the Necessity of Observance of the Constitution of the Czech Republic

Demokratický klub se obává, že stejně jako při konstruování vlády ČR po posledních volbách do PSP dojde i v současné vládní krizi k pokusům o aplikaci takového výkladu ústavy, který odporuje jejímu duchu, zejména v otázkách práva prezidenta ČR odmítnout návrhy předsedy vlády na její složení či udržovat v úřadě vládu, která, popř. někteří její členové, nemá důvěru parlamentu. Je v zájmu občanů České republiky, aby všechny strany sporu dodržovaly ducha i literu Ústavy ČR. Její zkreslený výklad a pokusy o jeho aplikaci by znamenal konec české parlamentní demokracie.

V Praze 10. května 2017

The Democratic Club fears, that just like in the case of the formation of the new government of the Czech Republic after the last elections to the Parliament (2013), the current government crisis will lead to attempts to apply such an interpretation of the Constitution that is contrary to its spirit, especially as regards the questions about the Czech president’s right to reject the Prime Minister’s proposals on the composition of his government or possibility to maintain in office a government (or some of its members) which have no confidence of the Parliament. It is in the interests of the citizens of the Czech Republic that all parties to the dispute respect the spirit and the letter of the Constitution of the Czech Republic. Its distorted interpretation and attempts to its application would mean the end of the Czech parliamentary democracy.

In Prague on May 10, 2017

Stanovisko č. 64 K otázce složení rad veřejnoprávních medií

V současné době se stal předmětem diskuse návrh novely zákona o mediálních radách. Dle tohoto návrhu, jenž čerpá zejména ze zkušeností Spolkové země Bavorsko, by mělo dojít k podstatnému omezení vlivu politických stran na složení rad, jelikož strany by napříště byly jen malou částí souboru organizací, který by o tomto složení rozhodoval. Prakticky by to znamenalo, že by se do složení rad již nepromítaly výsledky parlamentních voleb.

Demokratický klub má za to, že myšlenka návrhu je správná. Veřejnoprávní media, jež financují ze svých prostředků všichni občané státu, by se neměla dostávat do sféry vlivu politických stran, byť nepřímého. Současný systém zvýhodňuje vítěze voleb a za peníze všech připravuje pokračování volebních úspěchů vítězů i v následujícím období. Doporučujeme proto poslancům i senátorům, aby myšlenky návrhu přijali a umožnili tak spravedlivější nakládání s poplatky občanů. Současně doporučujeme zvážit strukturu navržených organizací, zejména posílení zastoupení některých sfér, jako je ekonomika a justice, a také organizací, od nichž lze očekávat zdravě kritický postoj, např. uměleckých vysokých škol.

V Praze 26. února 2017

The Democratic Club Position No. 63 On the Question of the Referendum Laws

In the near future, the agenda of the Chamber of Deputies would bring the Law on General Referendum, according to which, upon request of a certain number of citizens, a referendum on selected issue should be called, whose outcome would be binding for the competent authorities. Some of the proposals set out the range of issues on which a referendum cannot be held, others require the possibility to vote without restrictions on the topics.

The Democratic Club considers that direct democracy which is realized in the form of a referendum, does not represent the improvement of the quality of democracy in comparison with representative democracy or a better implementation of the will of the people, namely for the following reasons:

  1. In a referendum is almost absent any possibility of a qualified assessment of the case, which occurs when it is dealt by discussion within representative bodies. The result can largely be decided by emotions.
  2. The result of the referendum is largely decided by the formulation of the question, which in some cases can act suggestively.
  3. A referendum allows only vote for or against, thus precluding the possibility of finding an optimal solution to the problem.
  4. Many surveys had confirmed that the referendum voter actually pronounces himself to other problems. Negative results are known, caused for example, by a general aversion to government for completely different reasons than the subject of the referendum. Thus, for example, deeper EU integration was made impossible by referendums on the constitution, which has a negative impact on the Union’s response capacity.

For these reasons, we are asking MPs not to accept the law on general referendum in any form, and also not to accept through a special law any referendum on matters that are not generally understood and for which there is little understanding of the consequences of accepting or refusing the issue in general public. We believe that the possibilities for the application of the referendum are mainly for practical problems on a local or regional level.

In Prague, 16 June 2016

For the correctness:

Ing. Jan Friedlaender, CSc.

Chairman of the Political Committee of the Democratic Clubstanovisko_63_angl_STAN_referendum_def1_160616_(1)

Stanovisko č. 63 K otázce zákonů o referendu

V brzké době má na pořad jednání Poslanecké sněmovny PČR přijít zákon o obecném referendu, podle něhož by na základě žádosti určitého počtu občanů muselo být ke zvolenému problému vypsáno referendum, jehož výsledek by byl pro příslušné orgány závazný. Některé návrhy stanovují okruh problémů, o nichž referendum vypsáno být nemůže, jiné požadují možnost hlasování bez omezení okruhu témat.

Demokratický klub je toho názoru, že přímá demokracie, jež se uskutečňuje právě prostřednictvím referenda, nepředstavuje zkvalitnění demokracie proti demokracii zastupitelské či dokonalejší realizaci vůle lidu, a to z těchto důvodů:

  1. V referendu téměř absentuje možnost kvalifikovaného posouzení věci, k němuž dochází v případě projednávání zastupitelskými orgány. O výsledku mohou do značné míry rozhodovat emoce.
  2. O výsledku referenda rozhoduje ve velké míře formulace otázky, která v některých případech může působit sugestivně.
  3. Referendum umožňuje hlasovat pouze pro nebo proti, čímž je vyloučena možnost hledat optimální řešení daného problému.
  4. Mnohými průzkumy bylo potvrzeno, že se v referendu hlasující vyjadřují ve skutečnosti k jiným problémům. Jsou známy záporné výsledky, způsobené např, obecnou averzí vůči vládě ze zcela jiných důvodů, než je předmět referenda. Tímto způsobem byla např. znemožněna hlubší integrace EU referendy o ústavě, což má negativní vliv na akceschopnost Unie.

Z těchto důvodů žádáme poslance, aby nepřijímali zákon o obecném referendu v žádné podobě a aby ani prostřednictvím zvláštního zákona nepřijímali vypsání referend o věcech, jež nejsou obecně srozumitelné a u nichž nepanuje pochopení důsledků přijetí či odmítnutí dané otázky v široké veřejnosti. Domníváme se, že možnosti pro aplikaci referenda jsou zejména u praktických problémů na komunální či regionální úrovni.

V Praze 16. června 2016

Za správnost:

Ing. Jan Friedlaender, CSc.

předseda politické komise Demokratického klubuSTAN_referendum_def1_160616

The Democratic Club Position No. 62 On the appearance of Miloš Zeman on Chinese TV

Before the visit of Chinese President in the Czech Republic M. Zeman expressed himself in television of the PRC in the sense that the Czech Republic will not act anymore under pressure from the USA and the EU and it will defend its national interests. The Democratic Club considers that the Czech Republic never acted under such pressure. It acted in the spirit of the government´s conception, which considers membership in the NATO and in the EU as the basis of our security. We consider Miloš Zeman´s words to be a statement that is inconsistent with the government’s foreign policy, which we fully support. We welcome cooperation with all countries and thus also with China, on the basis of equality, mutual benefit and respect for all existing agreements and obligations.

Prague, April 12, 2016

Stanovisko č. 62 K vystoupení Miloše Zemana v čínské televizi

Před návštěvou čínského prezidenta v ČR se M. Zeman vyjádřil v televizi ČLR v tom smyslu, že ČR již nebude jednat pod nátlakem USA a EU a bude hájit své národní zájmy. Demokratický klub má za to, že ČR pod takovýmto nátlakem nikdy nejednala. Počínala si v duchu vládní koncepce, která považuje členství v NATO a EU za základ naší bezpečnosti. Slova Miloše. Zemana považujeme za vyjádření, které je v rozporu s vládní zahraniční politikou, kterou plně podporujeme. Vítáme spolupráci se všemi státy a tedy i s Čínou, a to na základě rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a respektování veškerých platných dohod a závazků.

V Praze 12. dubna 2016

Stanovisko č. 61: K otázce masové imigrace do zemí EUStatement No. 61: coming soon…

Do zemí EU směřuje již po dlouhou dobu neustále sílící proud ilegální migrace. Jak ukazují dostupná data, nejde zdaleka jen o osoby ohrožené perzekucí či válečnými událostmi, ale i, možná především, o rozsáhlou migraci ekonomickou. Lze se obávat, že Evropa nebude s to zvládnout tento proud a že se jeho vinou dostane do obtížně řešitelné situace, jež paradoxně ublíží i samotným migrantům. Navíc existuje nebezpečí, že v některých zemích dojde k ohrožení jejich demokracie, kultury a tradic.

Doporučujeme proto, aby zástupci ČR v Evropské radě a Evropském parlamentu požadovali zavedení účinných opatření proti ilegální migraci, především posílení ochrany vnějších hranic Unie (přičemž vítáme stanovisko vlády ČR k této otázce), a umožnění imigrace pouze osobám ohroženým politickou represí nebo nacházejícím se v mimořádně obtížné humanitární situaci, a to na základě důvěryhodně podložené žádosti. Lze doporučit, aby se Unie poučila u Austrálie, jež čelí obdobným problémům, avšak dokázala zatím zajistit optimální rozsah i strukturu imigrace.

I v případě přijetí takovýchto opatření však zůstane Evropské unii problém těch, kterým se do té doby podařilo či podaří dosáhnout území Unie. Jde zejména o země jihu Evropy. Máme za to, že nelze požadovat, aby se stali břemenem pouze pro tyto země, a že je tedy nutné, aby si země EU tyto migranty spravedlivě rozdělily. Je třeba přihlédnout nejen k velikosti a lidnatosti jednotlivých zemí a k jejich ekonomické síle, ale i k počtům již přijatých migrantů v uplynulých letech a k případným příspěvkům na ochranu hranic Unie, jež byly nebo jsou zemím poskytovány. Podmínky a situace v jednotlivých zemích EU se výrazně liší. Vlna imigrace do Evropy se však spíše zvětšuje a zatím je obtížné předvídat její zmírnění. Týká se celé Evropy, a proto je nutné, aby k jejímu řešení přispěly solidárně všechny země EU. O způsobu jejich zapojení je potřeba vést diskusi a případně takovou diskusi iniciovat.  Přijatá kompromisní řešení pak musí všechny členské země plnit.

V Praze 19. září 2015coming soon…

Stanovisko č. 60: K potřebě jednotného vystupování exekutivy v oblasti zahraniční politiky ČRStatement No. 60: On the need of consistency in the behaviour of the executive in foreign policy of the Czech Republic

stanovisko

Demokratický klub konstatuje, že se po téměř celé polistopadové období projevovaly v přístupu vlády a prezidenta republiky rozdíly ve formulacích přístupu k některým zahraničně politickým otázkám. Ty pak zesílily zejména po poslední volbě prezidenta a po vypuknutí současného konfliktu na východě Ukrajiny. Zatím co vláda vyjadřuje umírněné stanovisko ve prospěch zachování územní integrity Ukrajiny, stanoviska prezidenta se stále více blíží pozici Ruska. Takovýto rozpor činí zahraniční politiku ČR nesrozumitelnou a nemůže přispět k chápání ČR jakožto spolehlivého partnera svých spojenců.

Demokratický klub se domnívá, že prezident, který je dle ústavy součástí výkonné moci, má vyjadřovat postoje, na nichž se shodne sbor, jenž je představitelem této moci, tedy vláda České republiky. Žádá proto prezidenta ČR, aby svá vyjádření s vládou konzultoval a aby vystupoval ve smyslu výsledků těchto konzultací. Žádáme i poslance a senátory Parlamentu ČR, aby se v tomto smyslu vyjádřili a aby plnění těchto požadavků kontrolovali.

Demokratický klub je znepokojen zejména prohlášeními prezidenta, která ignorují narušování územní celistvosti Ukrajiny ze strany Ruska, což je v přímém rozporu s přístupem EU a NATO, jichž je ČR členem. Avšak ani některá prohlášení vlády, která se snaží co nejvíce zmírnit sankce proti agresorovi a která předem odmítají dodávky obranných zbraní pro Ukrajinu pro případ, že pokusy o tzv. diplomatické řešení selžou, nemohou prospět míru a demokracii v Evropě. Žádáme vládu ČR, aby plně respektovala naše členství v EU a NATO, které je největším přínosem našich listopadových změn. Již ve svém stanovisku č. 57 z 28 září 2014 jsme vyjádřili nutnost jednoty všech států EU při dodržování a realizaci usnesení, neboť naše republika se jejich vytváření účastní.

V Praze dne 8. března 2015The Democratic Club notes that during almost the entire post-November period, the position of the government and the President manifested some differences in the formulation of their approach to certain foreign policy issues. Those differences were intensified especially after the last presidential election and after the outbreak of the current conflict in eastern Ukraine. While the government is expressing moderate opinion in favour of maintaining the territorial integrity of Ukraine, President’s statements are increasingly approaching the position of Russia. Such a contradiction makes Czech foreign policy incomprehensible and cannot contribute to the perception of the Czech Republic as a reliable partner for its allies.

The Democratic Club believes that the President, who is according to the Constitution part of the executive power, should express attitudes, agreed by the choir, which is the representative of this power, i.e. the government of the Czech Republic. Therefore, it asks the President of the Czech Republic to consult his observations with the government and to behave within the content of the results of these consultations. We ask as well deputies and senators of the Czech Parliament to make a statement in this effect and to check the fulfilment of these requirements.

The Democratic Club is particularly concerned about the President’s statements that ignore disturbing of the territorial integrity of Ukraine by Russia, which is in direct contrast to the approach of the EU and NATO, of which the Czech Republic is a member. But also, some statements of the government, which is trying to mitigate as far as possible sanctions against the aggressor and who in advance refuse to supply defensive weapons for Ukraine in case the diplomatic solutions fail, cannot be beneficial for peace and democracy in Europe. We are asking the Czech government to fully respect our membership in EU and NATO, which is the greatest benefit of our November changes. In our Statement No. 57 of September 28, 2014, we have already expressed the necessity of the unity of all EU countries in adherence to the resolutions and their realization, because our country is taking part in their establishment.