Setkání únor 2017: 20 let od Česko-německé deklarace

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 21. února 2017 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma  20 let od Česko-německé deklarace  připravil kolega
Václav  H o u ž v i č k a, docent politologie Fakulty sociálně ekonomické Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně.

Ve svém úvodním slovu se zaměří na vývoj česko-německých vztahů od konfliktní minulosti ke kooperativním vztahům.

 Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

únor_2017

Setkání leden 2017: Pragmatismus a jeho ohlasy u nás

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 17. ledna 2017 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),
Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma  Pragmatismus a jeho ohlasy u nás
připravil kolega Václav  Š t ě d r o ň s k ý, technik a ekonom.

Ve svém úvodním si všimne původu pragmatismu a jeho ohlasu ve společnosti
v různých zemích i u nás.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner

leden_2017-1

The Democratic Club Position No. 63 On the Question of the Referendum Laws

In the near future, the agenda of the Chamber of Deputies would bring the Law on General Referendum, according to which, upon request of a certain number of citizens, a referendum on selected issue should be called, whose outcome would be binding for the competent authorities. Some of the proposals set out the range of issues on which a referendum cannot be held, others require the possibility to vote without restrictions on the topics.

The Democratic Club considers that direct democracy which is realized in the form of a referendum, does not represent the improvement of the quality of democracy in comparison with representative democracy or a better implementation of the will of the people, namely for the following reasons:

  1. In a referendum is almost absent any possibility of a qualified assessment of the case, which occurs when it is dealt by discussion within representative bodies. The result can largely be decided by emotions.
  2. The result of the referendum is largely decided by the formulation of the question, which in some cases can act suggestively.
  3. A referendum allows only vote for or against, thus precluding the possibility of finding an optimal solution to the problem.
  4. Many surveys had confirmed that the referendum voter actually pronounces himself to other problems. Negative results are known, caused for example, by a general aversion to government for completely different reasons than the subject of the referendum. Thus, for example, deeper EU integration was made impossible by referendums on the constitution, which has a negative impact on the Union’s response capacity.

For these reasons, we are asking MPs not to accept the law on general referendum in any form, and also not to accept through a special law any referendum on matters that are not generally understood and for which there is little understanding of the consequences of accepting or refusing the issue in general public. We believe that the possibilities for the application of the referendum are mainly for practical problems on a local or regional level.

In Prague, 16 June 2016

For the correctness:

Ing. Jan Friedlaender, CSc.

Chairman of the Political Committee of the Democratic Clubstanovisko_63_angl_STAN_referendum_def1_160616_(1)

Stanovisko č. 63 K otázce zákonů o referendu

V brzké době má na pořad jednání Poslanecké sněmovny PČR přijít zákon o obecném referendu, podle něhož by na základě žádosti určitého počtu občanů muselo být ke zvolenému problému vypsáno referendum, jehož výsledek by byl pro příslušné orgány závazný. Některé návrhy stanovují okruh problémů, o nichž referendum vypsáno být nemůže, jiné požadují možnost hlasování bez omezení okruhu témat.

Demokratický klub je toho názoru, že přímá demokracie, jež se uskutečňuje právě prostřednictvím referenda, nepředstavuje zkvalitnění demokracie proti demokracii zastupitelské či dokonalejší realizaci vůle lidu, a to z těchto důvodů:

  1. V referendu téměř absentuje možnost kvalifikovaného posouzení věci, k němuž dochází v případě projednávání zastupitelskými orgány. O výsledku mohou do značné míry rozhodovat emoce.
  2. O výsledku referenda rozhoduje ve velké míře formulace otázky, která v některých případech může působit sugestivně.
  3. Referendum umožňuje hlasovat pouze pro nebo proti, čímž je vyloučena možnost hledat optimální řešení daného problému.
  4. Mnohými průzkumy bylo potvrzeno, že se v referendu hlasující vyjadřují ve skutečnosti k jiným problémům. Jsou známy záporné výsledky, způsobené např, obecnou averzí vůči vládě ze zcela jiných důvodů, než je předmět referenda. Tímto způsobem byla např. znemožněna hlubší integrace EU referendy o ústavě, což má negativní vliv na akceschopnost Unie.

Z těchto důvodů žádáme poslance, aby nepřijímali zákon o obecném referendu v žádné podobě a aby ani prostřednictvím zvláštního zákona nepřijímali vypsání referend o věcech, jež nejsou obecně srozumitelné a u nichž nepanuje pochopení důsledků přijetí či odmítnutí dané otázky v široké veřejnosti. Domníváme se, že možnosti pro aplikaci referenda jsou zejména u praktických problémů na komunální či regionální úrovni.

V Praze 16. června 2016

Za správnost:

Ing. Jan Friedlaender, CSc.

předseda politické komise Demokratického klubuSTAN_referendum_def1_160616