Setkání leden 2016: Výchova k demokracii v rodině

P o z v á n k a

 V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se

dne 19. ledna 2016 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro)

Úvodní slovo na téma

Výchova k demokracii v rodině

připravila kol. Lenka Š u l o v á, profesorka psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Ve svém vystoupení si všimne vztahu rodičů a dětí z hlediska utváření jejich postoje nejen ve vztahu k příslušníkům rodiny, ale i k širšímu kolektivu; ovlivňování charakteru dětí od jejich útlého věku je důležité jak pro jejich další rozvoj a uplatnění, tak má i významný společenský rozměr.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner.

Setkání prosinec 2015: Česká republika v globální ekonomice

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se

dne 15. prosince 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro)

Úvodní slovo na téma

Česká republika v globální ekonomice

připravil kol. Jan  Š v e j n a r, profesor globální politické ekonomie na Kolumbijské univerzitě (USA) a spoluzakladatel a předseda Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI (společné pracoviště Národohospodářského ústavu AV ČR, v.v.i., a Univerzity Karlovy v Praze).

Ve svém vystoupení porovná postavení České republiky s ekonomikami jiných vybraných zemí a všimne si i dalších otázek globální ekonomiky, např. i jejího vlivu na rozvoj demokracie ve světě.

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner.

Setkání říjen 2015: Fašizmus jako demokracie naruby

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 20. října 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

F a š i z m u s     j a k o     d e m o k r a c i e     n a r u b y

připravil kol. Stanislav   K u b ů,

lékař a publicista.

Ve svém vystoupení se bude zabývat vznikem korporativismu jako zdroje fašismu a jeho shodných rysů s ostatními nedemokratickými (totalitními) hnutími (např. komunismus a nacismus).

V druhé části diskuze bude umožněno přítomným členům a přátelům Demokratického klubu navrhnout jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner.

Valná hromada 2015

P o z v á n k a

Vážené členky, vážení členové,

dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu Demokratického klubu, jež se bude konat

v sobotu, dne 28. listopadu 2015 v 10 hod.

v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1,

Program Valné hromady:

9:45 Registrace

10:00 Zahájení a určení zapisovatele, ukončení volebního aktu

10:10 Vystoupení hostů myšlenkově blízkých organizací

10:40 Uctění zemřelých členů

10:45 Sestavení komisí (mandátová, volební a návrhová)

10:50 Zpráva předsedy, předsedy pk, konsultanta, zpráva o hospodaření a zpráva ÚRK;

diskuse k těmto zprávám

11:50 Schválení úpravý stanov dle NOZ

12:00 Přednáška na téma: “Thomas Hobbes a objevení budoucnosti” přednášku připravil kol. Miloš H a v e l k a, filosof a sociolog.

12:45 Občerstvení

13:30 Pokračování diskuze

14:15 Schválení usneseni a ohlášení výsledků voleb

14:30 Předpokládané ukončení

Setkání září 2015: Problémy současné imigrace do Evropy

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se

dne 15. září 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro)

panelová diskuze na téma

P r o b l é m y   s o u č a s n é   i m i g r a c e   d o   E v r o p y.

Panelu se zúčastní členové politické komise Klubu

Jan Friedlaender, Zdeněk Pavlík a Ondřej Wagner

Předpokládá se, že panelisté ve svých vystoupeních položí otázky k širší diskuzi všech účastníků setkání

Setkání bude moderovat Jitka Nováková.

Setkání srpen 2015: Život a činnost Hany Benešové

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 18. srpna 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Ž i v o t   a   č i n n o s t   H a n y   B e n e š o v é

připravila kol. Helena  K o h o u t o v á,

publicistka a historička.

Ve svém vystoupení se bude zabývat životními osudy a charitativní činností manželky prezidenta Edvarda Beneše.

V druhé části diskuze bude umožněno přítomným členům a přátelům Demokratického klubu navrhnout jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Jitka Nováková.

Setkání červenec 2015: Problémy volebních systémů z hlediska demokratismu

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 21. července 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

P r o b l é m y   v o l e b n í c h   s y s t é m ů

z   h l e d i s k a   d e m o k r a t i s m u

připravil kol. Zdeněk  P a v l í k,

demograf, vysokoškolský učitel a býv. předseda Demokratického klubu.

Ve svém vystoupení se bude zabývat různými volebními systémy, přímou volbou, většinovým a poměrným systémem, preferenčními hlasy i novými nápady s použitím více hlasů, event. též hlasu záporného.

V druhé části diskuze bude umožněno přítomným členům a přátelům Demokratického klubu navrhnout jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Jitka Nováková.

Setkání červen 2015: Vliv rozvoje komunikací na vývoj demokracie

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 16. června 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

V l i v    r o z v o j e    k o m u n i k a c í    n a    v ý v o j    d e m o k r a c i e

připravil kol. Ondřej W a g n e r,

ekonom a ekolog, dlouholetý pracovník státní správy.

Ve svém vystoupení se bude zabývat rozvojem mezilidských komunikací od dob antiky, vlivu křesťanství i knihtisku až k současnému vlivu masmedií.

V závěru diskuze bude umožněno přítomným členům a přátelům Demokratického klubu navrhnout k diskuzi jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Andrea Machová.

Setkání květen 2015: Vývoj americké demokracie

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 19. května 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

V ý v o j     a m e r i c k é     d e m o k r a c i e

připravila kol. Jana M a t e s o v á,

ekonomka, dlouholetá pracovnice Světové banky.

Ve svém vystoupení se bude zabývat současným stavem a výhledy americké demokracie a kontextu globálního vývoje.

V závěru diskuze bude umožněno přítomným členům a přátelům Demokratického klubu navrhnout k diskuzi o jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Ondřej Wagner.

Setkání duben 2015: Budoucnost demokracie v multikulturní společnosti

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 21. dubna 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

B u d o u c n o s t   d e m o k r a c i e   v   m u l t i k u l t u r n í   s p o l e č n o s t i

připravil kol. Ivo B u d i l,

profesor antropologie na Filosofické fakultě Západočeské university.

Ve svém vystoupení se bude zabývat problematikou etnické, rasové a kulturní odlišnosti v souvislosti s možnostmi jejich demokratického vývoje a jejich vlivu na stabilitu a legitimitu společnosti.

Po diskuzi k danému námětu bude pokračovat diskuze k aktuálním otázkám současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Ondřej Wagner.