Setkání září 2015: Problémy současné imigrace do Evropy

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se

dne 15. září 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro)

panelová diskuze na téma

P r o b l é m y   s o u č a s n é   i m i g r a c e   d o   E v r o p y.

Panelu se zúčastní členové politické komise Klubu

Jan Friedlaender, Zdeněk Pavlík a Ondřej Wagner

Předpokládá se, že panelisté ve svých vystoupeních položí otázky k širší diskuzi všech účastníků setkání

Setkání bude moderovat Jitka Nováková.

Setkání srpen 2015: Život a činnost Hany Benešové

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 18. srpna 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Ž i v o t   a   č i n n o s t   H a n y   B e n e š o v é

připravila kol. Helena  K o h o u t o v á,

publicistka a historička.

Ve svém vystoupení se bude zabývat životními osudy a charitativní činností manželky prezidenta Edvarda Beneše.

V druhé části diskuze bude umožněno přítomným členům a přátelům Demokratického klubu navrhnout jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Setkání bude moderovat Jitka Nováková.

Setkání červenec 2015: Problémy volebních systémů z hlediska demokratismu

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 21. července 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

P r o b l é m y   v o l e b n í c h   s y s t é m ů

z   h l e d i s k a   d e m o k r a t i s m u

připravil kol. Zdeněk  P a v l í k,

demograf, vysokoškolský učitel a býv. předseda Demokratického klubu.

Ve svém vystoupení se bude zabývat různými volebními systémy, přímou volbou, většinovým a poměrným systémem, preferenčními hlasy i novými nápady s použitím více hlasů, event. též hlasu záporného.

V druhé části diskuze bude umožněno přítomným členům a přátelům Demokratického klubu navrhnout jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Jitka Nováková.

Setkání červen 2015: Vliv rozvoje komunikací na vývoj demokracie

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 16. června 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

V l i v    r o z v o j e    k o m u n i k a c í    n a    v ý v o j    d e m o k r a c i e

připravil kol. Ondřej W a g n e r,

ekonom a ekolog, dlouholetý pracovník státní správy.

Ve svém vystoupení se bude zabývat rozvojem mezilidských komunikací od dob antiky, vlivu křesťanství i knihtisku až k současnému vlivu masmedií.

V závěru diskuze bude umožněno přítomným členům a přátelům Demokratického klubu navrhnout k diskuzi jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Andrea Machová.

Setkání květen 2015: Vývoj americké demokracie

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 19. května 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

V ý v o j     a m e r i c k é     d e m o k r a c i e

připravila kol. Jana M a t e s o v á,

ekonomka, dlouholetá pracovnice Světové banky.

Ve svém vystoupení se bude zabývat současným stavem a výhledy americké demokracie a kontextu globálního vývoje.

V závěru diskuze bude umožněno přítomným členům a přátelům Demokratického klubu navrhnout k diskuzi o jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Ondřej Wagner.

Setkání duben 2015: Budoucnost demokracie v multikulturní společnosti

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 21. dubna 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

B u d o u c n o s t   d e m o k r a c i e   v   m u l t i k u l t u r n í   s p o l e č n o s t i

připravil kol. Ivo B u d i l,

profesor antropologie na Filosofické fakultě Západočeské university.

Ve svém vystoupení se bude zabývat problematikou etnické, rasové a kulturní odlišnosti v souvislosti s možnostmi jejich demokratického vývoje a jejich vlivu na stabilitu a legitimitu společnosti.

Po diskuzi k danému námětu bude pokračovat diskuze k aktuálním otázkám současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Ondřej Wagner.

Setkání březen 2015: Ústavní limity demokracie

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 17. března 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Ú s t a v n í   l i m i t y   d e m o k r a c i e

připravil kol. Petr M a c h,

ekonom, předseda strany Svobodných občanů a poslanec Evropského parlamentu.

Ve svém vystoupení se bude zabývat ústavním limitům zdanění a zadlužování; demokraticky zvolení poslanci mají moc zdaňovat občany, zadlužovat je a omezovat jejich chování prostřednictvím zákonů. V některých zemích jsou tyto pravomoci omezeny Ústavou, nikoliv však v České republice.

Po diskuzi k danému námětu bude pokračovat diskuze k aktuálním otázkám současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Ondřej Wagner.

Setkání únor 2015: Statistika a demokracie

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 17. února 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 206 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Statistika a demokracie

připravila kol. Iva R i t s c h e l o v á,

předsedkyně Českého statistického úřadu.

Ve svém vystoupení se bude zabývat postavením a významem oficiální statistiky v různých sférách společnosti, důležitosti její objektivity, kvality, pravdivosti a nestrannosti.

Po diskuzi k danému námětu bude pokračovat diskuze k aktuálním otázkám současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Ondřej Wagner.

Setkání leden 2015: Jedinec a kultura v procesu globalizace

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 20. ledna 2015 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 205 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Jedinec a kultura v procesu globalizace

připravila kol. Zuzana L e h m a n n o v á, profesorka ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů
Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ve svém vystoupení se bude zabývat postavením jednotlivce i různých sociálních skupin v současném světě, kde probíhá proces globalizace i vliv tohoto procesu na charakter demokracie a úroveň demokratismu.

Po diskuzi k danému tématu bude uskutečněna prezentace knížky
kol. Dany Seidlové: T G M humanista pravdou posedlý (nakl. Petr Primus);
knížku si bude si možno zároveň zakoupit.

Diskuzi bude moderovat Ondřej Wagner.

Setkání prosinec 2014: Demokracie ze zorného pohledu sociální antropologie

P o z v á n k a

V rámci pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality uskuteční se další setkání

dne 16. prosince 2014 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),

Jungmannova 17, Praha 1, místnost č. 205 (2. patro).

Úvodní slovo na téma:

Demokracie ze zorného pohledu sociální antropologie

připravil kol. Josef K a n d e r t, profesor orientalistiky na katedře sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Ve svém vystoupení se bude zabývat svými zkušenostmi z fungování demokratických systémů (a teorií) v rámci každodenní praxe, a to zejména fungování malých skupin v rámci větších společností, respektive soužití malých světů s velkými světy.

Po diskuzi k danému tématu bude možné, stejně jako na obdobných setkáních Klubu, zabývat se podle zájmu přítomných otázkami současné politické reality.

Diskuzi bude moderovat Ondřej Wagner