Stanovisko Demokratického klubu č. 52: K předání řízení jihočeského školství KSČMStatement No. 52: On passing of the South Bohemia schools system management to Communists

stanovisko

Jak informovaly v minulých dnech sdělovací prostředky, svěřilo nově zvolené zastupitelstvo Jihočeského kraje funkci člena Rady pro oblast školství zástupci Komunistické strany Čech a Moravy.

Rozhodnutí nejvyšší krajské reprezentace významného kraje České republiky nás krajně znepokojuje, i když není v rozporu s právním řádem ČR. Dává totiž komunistům zásadní vliv na jmenování a odvolávání ředitelů škol a rozhodující vliv na rámcové vzdělávací programy a jejich specifikaci do vzdělávacích programů škol, tedy na náplň výuky. To komunistům otevírá cestu k zajištění vyučování v duchu komunistické ideologie: k interpretaci historie, ekonomických a společenských procesů, k formování hodnotového žebříčku dětí a mladých lidí a jejich pohledu na svět.

Apelujeme proto

– na jihočeské zastupitele, aby zvážili možnost revize tohoto rozhodnutí;

– na hejtmana Jihočeského kraje, aby zabránil zásadnímu vlivu KSČM v Jihočeském kraji na jmenování ředitelů a jakýmkoliv politickým čistkám na školách;

– na stávající ředitele škol a odbory ve školství, aby aktivním občanským postojem bránili dosaženou míru demokracie a otevřeně upozorňovali na všechny pokusy ji omezovat, nebo indoktrinovat výuku;

– na rodiče žáků, aby sledovali učivo svých dětí a protestovali proti pokusům o zkreslování historie a využívali všechny možnosti, které jim naše současná demokracie nabízí, k upozorněním veřejnosti na takové pokusy; podle našich zkušeností k takovým pokusům s jistotou dojde;

– na demokratické politické strany a hnutí, aby tuto situaci v krajích nedopustily.

V žádném kraji ČR nezískala KSČM nadpoloviční většinu hlasů voličů. Koalicím demokratických stran je třeba dávat přednost i tam, kde nejde o ideální řešení. Koalice s komunisty znamenají nástup k likvidaci demokracie.

Demokracie dozrává dlouho a pomalu. Vyžaduje několik generací na to, aby si ve společnosti vytvořila dostatečné mechanismy k vlastní obraně. Naše demokracie je zatím velmi křehká, projevy její křehkosti vnímá každý z nás. O to naléhavější je dát ji prostor, aby mohla vyzrát, kultivovat se a upevňovat se v dalších desetiletích, o to naléhavější je dbát na to, aby komunistická ideologie neměla určující vliv na formování pohledu dětí a mladých lidí na svět a na informace, které získávají ve školách. Školství je z hlediska perspektiv demokracie v každé společnosti neuralgickým bodem.

V Praze 27. listopadu 2012On passing of the South Bohemia schools system management to Communist Party of Bohemia and Moravia

As the media have informed recently, the newly elected South Bohemia  Region Council have appointed a representative of the Communist Party of Bohemia and Moravia the Council member responsible for the schools system.

This decision of the top Region Body from one of the important Czech Republic regions makes us extremely alarmed even when it is not in conflict with the state of law of the Czech Republic. Namely it passes the principal influence on the appointments and recalls of school headmasters and on the general  education programmes and the application of these in the education programmes of schools i.e. on the contents of tuition proper, into the hands of Communists. This is opening the path to Communists for adaptation of tuition in the lines of Communist ideology: for the interpretation of history, of the economic and social processes, for the life values scale formation of children and youngsters and their attitudes to the world.

We are appealing therefore

  • to South Bohemia Region Representatives to reconsider the decision concerned;
  • to South Bohemia Regional President, to hinder the significant influence of the Communist Party of Bohemia and Moravia on the appointments and recalls of headmasters and any political purges in the schools;
  • to current headmasters and unions in the schools, to defend the level of democracy reached by their active citizen attitudes and to openly report all tendencies of its limitation or the tuition indoctrination;
  • to the parents of pupils, to pay attention to the tuition of their children and to protest against any tendencies of distorting history and to keep employing all the chances offered by the contemporary democracy of ours to make the public aware of such tendencies; according to our experience, such tendencies will certainly appear;
  • to democratic political Parties and movements, not to admit the development of such a situation in the region.

In none of the Czech Republic regions gained the Communist Party of Bohemia and Moravia the absolute (more than half) majority of votes. The democratic Parties coalitions have to be preferred even in situations where it is not an ideal solution. A coalition with Communists means a starting point for democracy liquidation.

Democracy ripens over a long time and slowly. It requires several generations in order to create sufficient mechanisms within the society for its own defence. Our democracy is too fragile so far, the manifestations of its fragility are percepted by everyone. The more desirable it is, to give it space enough, for it to be able to ripen, to cultivate itself and to strenghten in the decades following. The more urgent it is, to prevent Communist ideology to attain a significant influence on the formation of children´s and youngsters´ attitudes to the world and on the information that they obtain at schoul. The school system is a neuralgic point in every society from the viewpoint of democracy´s perspective.

Prague, November 27, 2012.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..