Stanovisko č.55: K personálním změnám v Ústavu pro studium totalitních režimů Statement No. 55: Institute for Study of Totalitarian Regimes

stanovisko

Demokratický  klub  uvítal  již  ve  svém  Stanovisku  č.  22 z roku  2002  návrh  zákona  o Institutu  pro  dokumentaci  totality.  Vyjádřil  v něm  přesvědčení,  že  „teprve  nestranné  a fundované  analytické  zpracování  umožní  společnosti  jako  celku  hlouběji  pochopit  způsob fungování represivních složek totalitního komunistického režimu, a vytvoří tak předpoklady pro  skutečné  vyrovnání  se  s důležitou  oblastí  komunistické  minulosti,  jakož  i  přispěje k minimalizaci  pravděpodobnosti  její  recidivy.  Jsme  přesvědčeni,  že  Ústav  pro  studium totalitních  režimů  [dále  „Ústav“],  k jehož  zřízení  posléze  došlo,  vykonal  v tomto  duchu nesmírné množství užitečné práce.

Soudíme, že za léta činnosti Ústavu mohlo dojít v jeho činnosti i k některým chybám. Nemůžeme  však  přijmout  tvrzení,  že  tyto  chyby  jsou  příčinou  odvolání  ředitele  a  dalších významných pracovníků Ústavu. Jako mnohem pravděpodobnější důvod se nám jeví změněná politická struktura Senátu PČR a Správní rady ÚSTR a koaliční záměry vítězné strany. Přitom je  nepochybné,  že  interpretace  dějin  v demokratickém  státě  by  neměla  záviset  na  volebních výsledcích.  K tomuto  stanovisku  nás  přivádí  i  demise  členů  vědecké  rady  Ústavu,  vesměs známých svou vědeckou a mravní integritou.

Za  zvláště  kontraproduktivní  považujeme  otvírání  diskuse  o  tom,  zda  komunistický režim  byl  či  nebyl  po  celou  svou  dobu  totalitní,  neboť  jednotná  a  všemi  uznávaná  definice totality neexistuje. Nepochybné je, že režim byl represivní, jakkoli tvrdost represí kolísala, a že byl po celou dobu svého trvání negací demokracie, a tudíž zavrženíhodný.

Žádáme  tudíž  Radu  ÚSTR,  aby  negovala  své  rozhodnutí  o  odvolání  ředitele  a umožnila   pokračování   činnosti   Ústavu   v duchu   Preambule   Zákona   181/2007   Sb.   bez politických deformací. Za prvotní, a jak klima posledních týdnů naznačuje, i vysoce urgentní úkol považujeme ochránit Archiv bezpečnostních složek před případnými zásahy a urychleně ho  v celistvosti  uvést  do  veřejné  domény,  aby  jeho  data  mohli  pro  svůj  výzkum  využívat všichni,  kdo  o  ně  mají zájem,  vč.  vědců  a  historiků  po  celém  světě.  Nejúčinnější  podporou kvalitního  a  nezávislého  výzkumu,  a  tedy  nestranného  a  mnohovrstevného  poznání,  je zpřístupnění dobře popsaných, klasifikovaných a co nejkompletnějších primárních dat všem vědcům, kteří s nimi chtějí pracovat. Současně je to i nejúčinnější cesta k uspokojení kritiky stávající  Rady  ÚSTR,  že  některé  aspekty  vývoje  naší  společnosti  v obdobích  1938-1945  a
1948-1989    nejsou  zkoumány.  Zároveň  považujeme  za  své  demokratické  právo  uvádět výstupy, které budeme považovat za zkreslené, všemi prostředky na pravou míru.

V Praze dne 7. května 2013

On personnel changes in the Institute for Study of Totalitarian Regimes  (ÚSTR)

The Democratic Club welcomed in their official position No. 22 of 2002 already, the proposal of Act on the Institute for Documentation of Totality. We expressed a conviction there that, „an impartial and well funded analytical processing only can enable the society as a whole to more deeply understand ways of functioning of oppressive components of the totalitarian Communist regime, thus creating presumptions for the effective settlement of an important area of the Communist past as well as minimizing the chance of a recidive of that.“

We are sure that the Institute for Study of Totalitarian Regimes (USTR),  founding of which took place later, did an immense volume of beneficial work in this spirit. We assume, even some mistakes could have been caused within the Institute´s activities over the years of existence. However, we are not in the position of accepting the mistakes being the reason for recalling the director and other significant members of the Institute. The changed political structure of the CR Parliament´s Senate and of the Institute´s Board of Directors seems to us to be a much more likely reason, as well as the coalition-forming intentions of the victorious Party, while, doubtlessly, interpretation of history in a democratic State should never depend upon election results. This conviction of ours is supported at the same time by the members of the Insitute´s scientific council resignation, most of who are noted for their scientific and moral integrity.

Opening of discussion on the question whether Communist regime was or was not totalitarian over the entire term of its existence can be assumed especially counter-productive, since a unified and universally accepted definition of totality does not exist. Doubtlessly, the regime was an oppressive one though hardness of oppression fluctuated, and it was a negation of democracy over the whole term of existence hence, worth of damnation.

Therefore, we call on the USTR Council to negate their decision of recalling the Director and to render it possible to continue activities of the Institute in the spirit of the Act 218/2007 Preamble, free of political deformations. As a primary and highly urgent a task, as the climate of recent weeks shows it, the protection of security forces archives from possible intrusions can be assumed as well as their introduction into public domain in their full integrity, in order to enable everyone interested to employ the data contained for their research, including scientists and historians whole the world over. The most efficient support of high-quality and independent research, hence of an impartial and multi-layer knowlege, can be secured by rendering access to well described, classified and most complete primary data to all the scientists wishing to work on these. It is the most efficient way, at the same time, of purporting satisfaction to the criticism of the Institute´s former Council in the sense of research having been neglected of some aspects of our society´s development over the periods of years 1938-1945 and 1948-1989. We also assume it our democratic right to re-present those outcomes we feel deformed, by all means.

Prague, May 7, 2013.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..