Stanovisko č. 56: K respektování ústavního pořádku České republiky Statement No. 56: On the paying of respects to the Constitution of Czech Republic

stanovisko

Demokratický klub je znepokojen nízkou mírou respektu, s jakou přistupují k Ústavě ČR a ústavnímu pořádku ČR někteří ústavní činitelé. Jednáním proti duchu a liteře Ústavy se vyznačovalo i funkční období předchozího prezidenta ČR Ing. Klause; po zvolení současného prezidenta Ing. Zemana tyto tendence významně zesílily.
Současný prezident projevil nedostatečný respekt k Ústavě zejména tím, že
~   odmítá jmenovat vládu založenou na parlamentní většině, což je v rozporu s ústavními zvyklostmi.  Své  počínání  zdůvodňuje  nedostatečnou  legitimitou  některých  poslanců.
Osobuje  si  tedy  právo  rozhodovat  o  legitimitě  mandátu  poslanců,  které  mu  Ústava přímo ani nepřímo neudílí. Tím se ocitá v rozporu i s literou Ústavy,
~   dává najevo, že je oprávněn libovolně odkládat úkony, jež mu ukládá Ústava. Premiér Rusnok již veřejně připustil, že by jeho vláda mohla i po odepření důvěry Poslaneckou sněmovnou  zůstat  v úřadě  až  do  řádných  voleb,  tedy  téměř  po  dobu  jednoho  roku. Využívá se zde skutečnosti, že Ústava přímo nestanoví lhůtu pro jmenování nového premiéra.
Prezident tímto způsobem mění dosavadní politický systém z parlamentního na prezidentský, případně i na systém osobní moci. Prezidentský systém sám o sobě je slučitelný s demokracií, přechod  na  něj  by  však  musel  být  přijat  reprezentativní  většinou  zastupitelů,  případně referendem. Jeho zavedení rozhodnutím jedné osoby je s demokracií naprosto neslučitelné.
Svůj  vztah  k duchu  a  liteře  Ústavy  vyjádřil  prezident  v nedávném  rozhovoru  pro  německý tisk. Sdělil, že ústavu měnit nemůže, ale ústavní zvyklosti ano. Demokratický klub má za to, že  každý  právní  akt  představuje  jednotu  jeho  smyslu  a  textu  a  že  žádný  jednotlivec  nesmí zacházet svévolně ani s jeho duchem, ani s jeho literou.
Demokratický  klub  považuje  současnou  situaci  za  nebezpečnou  pro  budoucnost  české demokracie.  Žádá  proto  prezidenta  ing.  Zemana,  aby  respektoval  Ústavu  a  ústavní  tradice České republiky. Poslance  a senátory pak vyzývá, aby, nedojde-li k nápravě, zvážili podání ústavní žaloby na prezidenta republiky. Zároveň je vyzývá, aby zvážili, zda ústava poskytující tak rozsáhlou volnost výkladu odpovídá vyspělosti a politické kultuře současné ČR a zda by nebylo prospěšné nahradit ji textem novým, který by alespoň omezil prostor pro svévoli při jejím výkladu.

V Praze 3. srpna 2013

On the paying of respects to the Constitution of Czech Republic

The Democratic Club is alarmed by the low level of respects paid to Czech Constitution and CR constitutional usage by some of the constitutional officials. Actions against the spirit and letter of the Constitution were seen also during the period of office of the former CR President Mr. Klaus, after the election of current President Mr. Zeman the tendencies strengthened significantly.
The President has paid an insufficient respect to the Constitution mainly by
refusing to appoint a Government based on a Parliament majority, which is contradictory to constitutional usage. He explains his action by an insufficient legitimacy of some of the Representatives. He appropriates this way the right to assess legitimacy of the Representatives´ mandate, short of having been directly neither indirectly given this right by the Constitution;
showing to be entitled to voluntarily postpone actions committed to him by the Constitution. Prime Minister Rusnok admitted already publicly that, his Government could remain in office until ordinary elections even in case of credulity refusal on the part of House of Representatives, which means over a term of almost one year. A circumstance is being employed here that, the Constitution does not require a definite term for a new Prime Minister’s appointment.
The President has this way changed the current political system from the parliamentary one into a presidential one, may be into a personal power type one. Presidential system as such is compatible with democracy, but the transition to it should be accepted by a necessary majority of Representatives of by a public referendum, if needed. Its introduction by one person’s decision is absolutely incompatible with democracy.
The President expressed his approach to the spirit and letter of the Constitution in a recent interview for German media. He stated, he is not entitled to change the Constitution, but he can change the usage. The Democratic Club standpoint refuses such an approach. Every legal act represents a unity of its spirit and letter and no individual is entitled to voluntarily change these.
The Democratic Club feels the current situation risky for Czech democracy’s future. They ask President Zeman therefore to pay respects to the Constitution and constitutional traditions of Czech Republic. They also appeal to the Representatives and Senators to consider suing the President for constitutional offence if no redress has been offered. They appeal to them, at the same time, to consider whether a Constitution offering such a wide freedom of interpretation corresponds to the maturity and political culture of today’s Czech Republic and whether it could not be proficient to replace it by a new text, introducing some limits to voluntary arrangements when explaining it.

Prague, August 3, 2013.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..