Stanovisko č. 59: K problému policejních odposlechů a zveřejňování jejich obsahuStatement No. 59: On the Problem of Police Wiretaps and Publishing of the Contents of These

stanovisko

V roce 2014, zejména v souvislosti s vyšetřováním osob působících v kauze p. Nečase a pí Nagyové, došlo k znepokojení značné části naší veřejnosti kvůli odposlechům podezřelých osob i osob působících v objasňování jejich případné trestné činnosti.

Demokratický klub je si plně vědom toho, že sledování obsahu komunikace potenciálně podezřelých osob může být důležitou a v mnoha případech nezbytnou cestou k objasnění trestné činnosti. Je však nezbytné zabezpečit, aby získanými informacemi disponovaly jen orgány činné v trestním řízení. Veřejnost pak jen v rozsahu, v jakém se stanou součástí soudních spisů. Rozhodnutí o tom přísluší pouze soudu. Podle zákona při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.

Demokratický klub je znepokojen skutečností, že tyto požadavky nejsou ani zdaleka plněny. Media neustále zveřejňují citace odposlechů, čímž se ovlivňuje průběh vyšetřování a také veřejné mínění. Záměrným výběrem ze získaných odposlechů lze manipulovat veřejným míněním a poškozovat pověst i osob, jež se ničím neprovinily, což může mít též vliv na výsledky voleb a složení zákonodárných sborů. Je dále zřejmé, že k úniku obsahu odposlechů by nemohlo dojít bez součinnosti některých pracovníků orgánů tyto odposlechy provádějících.

Demokratický klub považuje proto za nezbytné, aby Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Nejvyšší státní zastupitelství a další příslušné orgány prověřily, zda platné zákony jsou postačující pro stíhání osob, jež umožňují únik odposlechnutých informací, zda byla vyvinuta dostatečná snaha o odhalení osob umožňujících únik a zda byly odposlechy uplatňovány jen v případech, kdy byly nezbytně nutné a kdy byly nařízeny soudem. V případech zjištěných závad je třeba provést vhodné legislativní úpravy a vyvodit potřebné pracovně právní i trestní důsledky vůči těm, kteří nesou na současné situaci vinu.

V Praze 6. ledna 2015.In 2014, especially in connection with investigation of the persons acting in the case of Mr Nečas and Mrs Nagyová, public concern has arisen within a major part of our public due to the wiretaps of suspect persons and persons acting in clarification of possible criminal activities of those.

The Democratic Club are fully aware of the fact that, examination of the contents of communicat- ion between potentially suspect persons can become an important and in many cases necessary way towards solution of criminal activities. However, it is necessary to secure that the information obtained is made available to those authorities only, who act in the criminal proceedings. To the public then in such extent only that becomes a part of the court records. The decision on this belongs to the court only. According to the law, when offering information to the public as it con- cerns their own activities, the authorities acting in criminal proceedings take care not to endanger clarification of the facts important for the criminal proceedings, not to publish data on the persons participating in the criminal proceedings that do not directly connect to criminal activities, and not to violate the principle that, until the suspect person is pronounced guilty, he/she against whom the criminal trial is being conducted cannot be seen as the culprit.

The Democratic Club are alarmed by the fact that, these claims are by far not satisfied. The media keep publishing citations from the wiretaps whereby the process of investigation is affected as well as the public opinion. By delibarate selection from the wiretaps obtained, public opinion can be manipulated and reputation even of those who have not committed anything can be violated, what can affect the election results, too, and the composition of legislative bodies. It is clear at the same time that, leakage of the wiretap contents could not happen without participation of some of the staffmembers of the wiretapping bodies.

The Democratic Club therefore consider it necessary for the Ministry of Interior, the Ministry of Justice, the Supreme State Prosecutor and other participating bodies, to check whether the laws applicable are sufficient for the prosecution of persons facilitating the leakage of information from the wiretaps, whether sufficient efforts have been applied in order to identify persons guilty of the leakage and whether wiretapping has been only applied in such cases where it was quite necessary and where it was ordered by the court. In any cases of shortages, suitable legislation changes are needed and corresponding labour law and criminal consquences drawn against those guilty of the current situation.

Prague, January 6, 2015.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..