Stanovisko č. 60: K potřebě jednotného vystupování exekutivy v oblasti zahraniční politiky ČRStatement No. 60: On the need of consistency in the behaviour of the executive in foreign policy of the Czech Republic

stanovisko

Demokratický klub konstatuje, že se po téměř celé polistopadové období projevovaly v přístupu vlády a prezidenta republiky rozdíly ve formulacích přístupu k některým zahraničně politickým otázkám. Ty pak zesílily zejména po poslední volbě prezidenta a po vypuknutí současného konfliktu na východě Ukrajiny. Zatím co vláda vyjadřuje umírněné stanovisko ve prospěch zachování územní integrity Ukrajiny, stanoviska prezidenta se stále více blíží pozici Ruska. Takovýto rozpor činí zahraniční politiku ČR nesrozumitelnou a nemůže přispět k chápání ČR jakožto spolehlivého partnera svých spojenců.

Demokratický klub se domnívá, že prezident, který je dle ústavy součástí výkonné moci, má vyjadřovat postoje, na nichž se shodne sbor, jenž je představitelem této moci, tedy vláda České republiky. Žádá proto prezidenta ČR, aby svá vyjádření s vládou konzultoval a aby vystupoval ve smyslu výsledků těchto konzultací. Žádáme i poslance a senátory Parlamentu ČR, aby se v tomto smyslu vyjádřili a aby plnění těchto požadavků kontrolovali.

Demokratický klub je znepokojen zejména prohlášeními prezidenta, která ignorují narušování územní celistvosti Ukrajiny ze strany Ruska, což je v přímém rozporu s přístupem EU a NATO, jichž je ČR členem. Avšak ani některá prohlášení vlády, která se snaží co nejvíce zmírnit sankce proti agresorovi a která předem odmítají dodávky obranných zbraní pro Ukrajinu pro případ, že pokusy o tzv. diplomatické řešení selžou, nemohou prospět míru a demokracii v Evropě. Žádáme vládu ČR, aby plně respektovala naše členství v EU a NATO, které je největším přínosem našich listopadových změn. Již ve svém stanovisku č. 57 z 28 září 2014 jsme vyjádřili nutnost jednoty všech států EU při dodržování a realizaci usnesení, neboť naše republika se jejich vytváření účastní.

V Praze dne 8. března 2015The Democratic Club notes that during almost the entire post-November period, the position of the government and the President manifested some differences in the formulation of their approach to certain foreign policy issues. Those differences were intensified especially after the last presidential election and after the outbreak of the current conflict in eastern Ukraine. While the government is expressing moderate opinion in favour of maintaining the territorial integrity of Ukraine, President’s statements are increasingly approaching the position of Russia. Such a contradiction makes Czech foreign policy incomprehensible and cannot contribute to the perception of the Czech Republic as a reliable partner for its allies.

The Democratic Club believes that the President, who is according to the Constitution part of the executive power, should express attitudes, agreed by the choir, which is the representative of this power, i.e. the government of the Czech Republic. Therefore, it asks the President of the Czech Republic to consult his observations with the government and to behave within the content of the results of these consultations. We ask as well deputies and senators of the Czech Parliament to make a statement in this effect and to check the fulfilment of these requirements.

The Democratic Club is particularly concerned about the President’s statements that ignore disturbing of the territorial integrity of Ukraine by Russia, which is in direct contrast to the approach of the EU and NATO, of which the Czech Republic is a member. But also, some statements of the government, which is trying to mitigate as far as possible sanctions against the aggressor and who in advance refuse to supply defensive weapons for Ukraine in case the diplomatic solutions fail, cannot be beneficial for peace and democracy in Europe. We are asking the Czech government to fully respect our membership in EU and NATO, which is the greatest benefit of our November changes. In our Statement No. 57 of September 28, 2014, we have already expressed the necessity of the unity of all EU countries in adherence to the resolutions and their realization, because our country is taking part in their establishment.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..