Stanovisko č. 58: K všeobecnosti parlamentních voleb v ČRStatement No. 58: On Franchise and the Recent CR Parliament Elections

stanovisko

Jedním z důležitých rysů parlamentních voleb ve vyspělých demokratických státech je princip jejich všeobecnosti, tj. práva na účast všech občanů, které je omezeno pouze věkovou hranicí a případnou ztrátou občanských práv nebo zbavením svéprávnosti. V České republice je však účast na volbách prakticky znemožněna poměrně rozsáhlému počtu občanů, kteří se v den voleb nacházejí v zahraničí v místech vzdálených od sídel diplomatického zastoupení ČR. S tímto problémem, který se týká nejen turistů, ale i osob na služebních cestách, pracovních pobytech apod., se většina vyspělých demokracií již dávno vyrovnala zavedením možnosti korespondenční volby. V Česku tento institut zaveden dosud nebyl.

Demokratický klub vyzývá naše zákonodárce, aby tento závažný nedostatek do příštích voleb do Poslanecké sněmovny napravili uzákoněním korespondenční volby. Tím naplníme nejen důležitou demokratickou zásadu, ale zároveň i přispějeme k řešení našeho problému dlouhodobě nízké volební účasti. K vypracování návrhu zákona či zákonného ustanovení lze jako vzor využít obdobné zákony vyspělých demokratických zemí s volebním systémem podobným systému České republiky.

Jsme si vědomi, že korespondenční volba může také usnadňovat pokusy o volební podvody. Nedomníváme se však, že by to zákonodárce opravňovalo k faktickému vyloučení nemalého množství občanů z účasti ve volbách. Považujeme ale za účelné, aby se poslanci v rámci přípravy příslušných ustanovení seznámili i se způsoby, jakými se podobným pokusům ve vyspělých demokraciích čelí, a zvážili možnosti jejich aplikace v ČR.

V Praze dne 14. listopadu 2014On Franchise and the Recent CR Parliament Elections

One important feature of parliamentary elections in advanced democratic States is the principle of franchise, i.e., the right of all citizens to participate limited only by age and a loss of civil rights or other legal incapacitation. However, participation in elections in the Czech Republic is practically impossible to a relatively vast number of citizens who are abroad on the Election Day without access to CR diplomatic missions. Most advanced democracies have dealt this problem for persons on business trips, working stays etc. simply. They make the postal voting method available to citizens outside the country on Election Day. This method has not yet been introduced in the Czech Republic.

The Democratic Club encourages the Czech Parliament to enact postal voting by the next Parliamentary elections. This enactment will establish an important democratic principle but also permanently solve the long-term problem of low voter turnout.  Such laws in advanced democratic countries with elections procedures like those of the Czech Republic can be a model for parliamentarians to consider.

We are aware that postal voting can facilitate electoral frauds. However, we do not believe Parliament would de facto deny the franchise to citizens who are otherwise eligible to vote. We are confident that Members of Parliament would institute safeguards making attempts at fraudulent voting impossible, as they are advanced democracies.

Prague, November 14, 2014

Stanovisko č. 57: Výzva k jednotnému postupu zemí Evropské UnieStatement No. 57: Appeal for united proceedings of the EU Countries

stanovisko

V těchto dnech oznámila domácí i zahraniční media, že si delegace ČR na summitu ER vedená premiérem Sobotkou vyhradila právo na výjimky z uplatňování sankcí proti Rusku summitem přijatých.

Demokratický klub považuje současné jednání Ruska s Ukrajinou za agresi, která je s ohledem na trvající okupaci území Gruzie součástí širšího záměru, který představuje ohrožení demokracie a suverenity v celé Evropě. Domnívá se proto, že této agresivitě je nutno čelit jednotným postupem EU, NATO i ostatních demokratických zemí. Vzhledem k dané situaci, která vyžaduje rychlé jednání a jednotu všech států EU a NATO, nepovažujeme premiérův přístup za vhodný. Ve vedení obou orgánů má Česká republika své zástupce a žádáme proto, aby vláda nutnost jednoty respektovala.
Premiérovo jednání vzbuzuje dle našeho názoru otázku, zda k nadějnému odklonu od protiunijní politiky dřívějších vlád nedochází jen v deklaratorní rovině a v rovině symbolů. Jedině opravdová příslušnost k EU a k NATO poskytuje naději na trvání ČR a jejího demokratického systému.

V Praze dne 17. září 2014

Appeal for united proceedings of the EU Countries

These days, most of the Czech and foreign media announced that, the Czech delegation to the EU Summit, led by Prime Minister Sobotka, have reserved the right of exceptions from asserting the sanctions against Russia, as accepted by the Summit.

The Democratic Club consider the current Russia’s actions on Ukraine to be just aggression, constituting, taking into question the lasting occupation of the territory of Georgia, a part of a broader plan, representing a menace to democracy and sovereignty throughout Europe. Therefore they suppose, this aggressiveness has to be confronted by united proceedings of the EU, the NATO and the remaining democratic Countries. Considering the current situation that requires fast actions and unity of all the EU and NATO States, we do not consider the Prime Minister’s approach acceptable. The Czech Republic is being represented in both of the Organisations´ headships and we demand therefore of the Government to keep respecting the need of unity.

The Prime Minister’s acting may, as to our opinion, arouse the question whether the longed-for retreat from the anti-Union policies of the former Czech Governments does not appear at a declaratory level only, and at the level of symbols. Only an actual relationship to the EU and the NATO can give the Czech Republic the guaranty of permanence of the State and its democratic system.

Prague, September 8, 2014.

Stanovisko č. 56: K respektování ústavního pořádku České republiky Statement No. 56: On the paying of respects to the Constitution of Czech Republic

stanovisko

Demokratický klub je znepokojen nízkou mírou respektu, s jakou přistupují k Ústavě ČR a ústavnímu pořádku ČR někteří ústavní činitelé. Jednáním proti duchu a liteře Ústavy se vyznačovalo i funkční období předchozího prezidenta ČR Ing. Klause; po zvolení současného prezidenta Ing. Zemana tyto tendence významně zesílily.
Současný prezident projevil nedostatečný respekt k Ústavě zejména tím, že
~   odmítá jmenovat vládu založenou na parlamentní většině, což je v rozporu s ústavními zvyklostmi.  Své  počínání  zdůvodňuje  nedostatečnou  legitimitou  některých  poslanců.
Osobuje  si  tedy  právo  rozhodovat  o  legitimitě  mandátu  poslanců,  které  mu  Ústava přímo ani nepřímo neudílí. Tím se ocitá v rozporu i s literou Ústavy,
~   dává najevo, že je oprávněn libovolně odkládat úkony, jež mu ukládá Ústava. Premiér Rusnok již veřejně připustil, že by jeho vláda mohla i po odepření důvěry Poslaneckou sněmovnou  zůstat  v úřadě  až  do  řádných  voleb,  tedy  téměř  po  dobu  jednoho  roku. Využívá se zde skutečnosti, že Ústava přímo nestanoví lhůtu pro jmenování nového premiéra.
Prezident tímto způsobem mění dosavadní politický systém z parlamentního na prezidentský, případně i na systém osobní moci. Prezidentský systém sám o sobě je slučitelný s demokracií, přechod  na  něj  by  však  musel  být  přijat  reprezentativní  většinou  zastupitelů,  případně referendem. Jeho zavedení rozhodnutím jedné osoby je s demokracií naprosto neslučitelné.
Svůj  vztah  k duchu  a  liteře  Ústavy  vyjádřil  prezident  v nedávném  rozhovoru  pro  německý tisk. Sdělil, že ústavu měnit nemůže, ale ústavní zvyklosti ano. Demokratický klub má za to, že  každý  právní  akt  představuje  jednotu  jeho  smyslu  a  textu  a  že  žádný  jednotlivec  nesmí zacházet svévolně ani s jeho duchem, ani s jeho literou.
Demokratický  klub  považuje  současnou  situaci  za  nebezpečnou  pro  budoucnost  české demokracie.  Žádá  proto  prezidenta  ing.  Zemana,  aby  respektoval  Ústavu  a  ústavní  tradice České republiky. Poslance  a senátory pak vyzývá, aby, nedojde-li k nápravě, zvážili podání ústavní žaloby na prezidenta republiky. Zároveň je vyzývá, aby zvážili, zda ústava poskytující tak rozsáhlou volnost výkladu odpovídá vyspělosti a politické kultuře současné ČR a zda by nebylo prospěšné nahradit ji textem novým, který by alespoň omezil prostor pro svévoli při jejím výkladu.

V Praze 3. srpna 2013

On the paying of respects to the Constitution of Czech Republic

The Democratic Club is alarmed by the low level of respects paid to Czech Constitution and CR constitutional usage by some of the constitutional officials. Actions against the spirit and letter of the Constitution were seen also during the period of office of the former CR President Mr. Klaus, after the election of current President Mr. Zeman the tendencies strengthened significantly.
The President has paid an insufficient respect to the Constitution mainly by
refusing to appoint a Government based on a Parliament majority, which is contradictory to constitutional usage. He explains his action by an insufficient legitimacy of some of the Representatives. He appropriates this way the right to assess legitimacy of the Representatives´ mandate, short of having been directly neither indirectly given this right by the Constitution;
showing to be entitled to voluntarily postpone actions committed to him by the Constitution. Prime Minister Rusnok admitted already publicly that, his Government could remain in office until ordinary elections even in case of credulity refusal on the part of House of Representatives, which means over a term of almost one year. A circumstance is being employed here that, the Constitution does not require a definite term for a new Prime Minister’s appointment.
The President has this way changed the current political system from the parliamentary one into a presidential one, may be into a personal power type one. Presidential system as such is compatible with democracy, but the transition to it should be accepted by a necessary majority of Representatives of by a public referendum, if needed. Its introduction by one person’s decision is absolutely incompatible with democracy.
The President expressed his approach to the spirit and letter of the Constitution in a recent interview for German media. He stated, he is not entitled to change the Constitution, but he can change the usage. The Democratic Club standpoint refuses such an approach. Every legal act represents a unity of its spirit and letter and no individual is entitled to voluntarily change these.
The Democratic Club feels the current situation risky for Czech democracy’s future. They ask President Zeman therefore to pay respects to the Constitution and constitutional traditions of Czech Republic. They also appeal to the Representatives and Senators to consider suing the President for constitutional offence if no redress has been offered. They appeal to them, at the same time, to consider whether a Constitution offering such a wide freedom of interpretation corresponds to the maturity and political culture of today’s Czech Republic and whether it could not be proficient to replace it by a new text, introducing some limits to voluntary arrangements when explaining it.

Prague, August 3, 2013.

Stanovisko č.55: K personálním změnám v Ústavu pro studium totalitních režimů Statement No. 55: Institute for Study of Totalitarian Regimes

stanovisko

Demokratický  klub  uvítal  již  ve  svém  Stanovisku  č.  22 z roku  2002  návrh  zákona  o Institutu  pro  dokumentaci  totality.  Vyjádřil  v něm  přesvědčení,  že  „teprve  nestranné  a fundované  analytické  zpracování  umožní  společnosti  jako  celku  hlouběji  pochopit  způsob fungování represivních složek totalitního komunistického režimu, a vytvoří tak předpoklady pro  skutečné  vyrovnání  se  s důležitou  oblastí  komunistické  minulosti,  jakož  i  přispěje k minimalizaci  pravděpodobnosti  její  recidivy.  Jsme  přesvědčeni,  že  Ústav  pro  studium totalitních  režimů  [dále  „Ústav“],  k jehož  zřízení  posléze  došlo,  vykonal  v tomto  duchu nesmírné množství užitečné práce.

Soudíme, že za léta činnosti Ústavu mohlo dojít v jeho činnosti i k některým chybám. Nemůžeme  však  přijmout  tvrzení,  že  tyto  chyby  jsou  příčinou  odvolání  ředitele  a  dalších významných pracovníků Ústavu. Jako mnohem pravděpodobnější důvod se nám jeví změněná politická struktura Senátu PČR a Správní rady ÚSTR a koaliční záměry vítězné strany. Přitom je  nepochybné,  že  interpretace  dějin  v demokratickém  státě  by  neměla  záviset  na  volebních výsledcích.  K tomuto  stanovisku  nás  přivádí  i  demise  členů  vědecké  rady  Ústavu,  vesměs známých svou vědeckou a mravní integritou.

Za  zvláště  kontraproduktivní  považujeme  otvírání  diskuse  o  tom,  zda  komunistický režim  byl  či  nebyl  po  celou  svou  dobu  totalitní,  neboť  jednotná  a  všemi  uznávaná  definice totality neexistuje. Nepochybné je, že režim byl represivní, jakkoli tvrdost represí kolísala, a že byl po celou dobu svého trvání negací demokracie, a tudíž zavrženíhodný.

Žádáme  tudíž  Radu  ÚSTR,  aby  negovala  své  rozhodnutí  o  odvolání  ředitele  a umožnila   pokračování   činnosti   Ústavu   v duchu   Preambule   Zákona   181/2007   Sb.   bez politických deformací. Za prvotní, a jak klima posledních týdnů naznačuje, i vysoce urgentní úkol považujeme ochránit Archiv bezpečnostních složek před případnými zásahy a urychleně ho  v celistvosti  uvést  do  veřejné  domény,  aby  jeho  data  mohli  pro  svůj  výzkum  využívat všichni,  kdo  o  ně  mají zájem,  vč.  vědců  a  historiků  po  celém  světě.  Nejúčinnější  podporou kvalitního  a  nezávislého  výzkumu,  a  tedy  nestranného  a  mnohovrstevného  poznání,  je zpřístupnění dobře popsaných, klasifikovaných a co nejkompletnějších primárních dat všem vědcům, kteří s nimi chtějí pracovat. Současně je to i nejúčinnější cesta k uspokojení kritiky stávající  Rady  ÚSTR,  že  některé  aspekty  vývoje  naší  společnosti  v obdobích  1938-1945  a
1948-1989    nejsou  zkoumány.  Zároveň  považujeme  za  své  demokratické  právo  uvádět výstupy, které budeme považovat za zkreslené, všemi prostředky na pravou míru.

V Praze dne 7. května 2013

On personnel changes in the Institute for Study of Totalitarian Regimes  (ÚSTR)

The Democratic Club welcomed in their official position No. 22 of 2002 already, the proposal of Act on the Institute for Documentation of Totality. We expressed a conviction there that, “an impartial and well funded analytical processing only can enable the society as a whole to more deeply understand ways of functioning of oppressive components of the totalitarian Communist regime, thus creating presumptions for the effective settlement of an important area of the Communist past as well as minimizing the chance of a recidive of that.”

We are sure that the Institute for Study of Totalitarian Regimes (USTR),  founding of which took place later, did an immense volume of beneficial work in this spirit. We assume, even some mistakes could have been caused within the Institute´s activities over the years of existence. However, we are not in the position of accepting the mistakes being the reason for recalling the director and other significant members of the Institute. The changed political structure of the CR Parliament´s Senate and of the Institute´s Board of Directors seems to us to be a much more likely reason, as well as the coalition-forming intentions of the victorious Party, while, doubtlessly, interpretation of history in a democratic State should never depend upon election results. This conviction of ours is supported at the same time by the members of the Insitute´s scientific council resignation, most of who are noted for their scientific and moral integrity.

Opening of discussion on the question whether Communist regime was or was not totalitarian over the entire term of its existence can be assumed especially counter-productive, since a unified and universally accepted definition of totality does not exist. Doubtlessly, the regime was an oppressive one though hardness of oppression fluctuated, and it was a negation of democracy over the whole term of existence hence, worth of damnation.

Therefore, we call on the USTR Council to negate their decision of recalling the Director and to render it possible to continue activities of the Institute in the spirit of the Act 218/2007 Preamble, free of political deformations. As a primary and highly urgent a task, as the climate of recent weeks shows it, the protection of security forces archives from possible intrusions can be assumed as well as their introduction into public domain in their full integrity, in order to enable everyone interested to employ the data contained for their research, including scientists and historians whole the world over. The most efficient support of high-quality and independent research, hence of an impartial and multi-layer knowlege, can be secured by rendering access to well described, classified and most complete primary data to all the scientists wishing to work on these. It is the most efficient way, at the same time, of purporting satisfaction to the criticism of the Institute´s former Council in the sense of research having been neglected of some aspects of our society´s development over the periods of years 1938-1945 and 1948-1989. We also assume it our democratic right to re-present those outcomes we feel deformed, by all means.

Prague, May 7, 2013.

Stanovisko Demokratického klubu č. 54: K trestu pro Rádio Česko za tzv. nevyvážený komentářStatement No. 54: On the punishment to Radio Česko for the so-called unbalanced commentary

stanovisko

Jak oznámily sdělovací prostředky, potrestali Rada Českého rozhlasu a ředitel Centra zpravodajství ČRo editora vysílání a šéfredaktora Rádia Česko za komentář k prezidentským volbám, který stranil jednomu z kandidátů, a to pro jeho nevyváženost. Považujeme toto obvinění a trest za minimálně podivné. Komentáře, jak také ukládá příslušný zákon, je nutno odlišovat od zpravodajství. Komentář vždy vyjadřuje stanovisko autora a tudíž „vyvážený“ být nemůže. Vyváženost lze zajistit pouze pro souhrn komentářů za určité kratší či delší období cestou výběru komentátorů z celého názorového spektra současné společnosti.

Jsme tímto rozhodnutím znepokojeni a obáváme se, že jde o pokus omezit svobodu projevu a vrátit se k politické cenzuře. Považujeme za signifikantní i skutečnost, že rozhodnutí bylo přijato na základě oznámení Štěpána Kotrby, člena KSČ od r. 1986. Žádáme proto odvolání trestů a veřejné vyslovení omluvy potrestaným. V Praze 16. února 2013

On the punishment to Radio Česko for the so-called unbalanced commentary

As it has been communicated by the media, the Czech Radio council and the director of Czech Radio news service punished the chief editor of Radio Česko for the commentary on presidential elections having taken the part of one of the candidates; the commentary is said to be unbalanced. We consider this decision and punishment strange, at least. Commentaries, as the law has it, are to be different from the news. A commentary always expresses its author´s standpoint which means, it cannot be “balanced”. Balancedness only can be secured by a summary of commentaries over a shorter or longer period by means of selection of commentators covering a full spectrum of views of the contemporary society.

We are alarmed by this decision and afraid that it means an attempt to limit the freedom of expression and to return to political censorship. Also the fact that, the decision had been taken based on a notice by Štěpán Kotrba, a former Communist Party member since 1986, is considered alarming.

We therefore request abolition of the punishment and a public apology to those punished.

Prague, February 16, 2013.

Stanovisko Demokratického klubu č. 53: Podporujeme v prezidentské volbě Karla SchwarzenbergaStatement No. 53: We support Karel Schwarzenberg in presidential elections

stanovisko

Obracíme se na členy a přátele Demokratického klubu i na občany České republiky s doporučením, aby ve druhém kole prezidentských voleb dali svůj hlas Karlu Schwarzenbergovi. Celým svým životem prokázal, že je silnou morální osobností s nespornými a výraznými zásluhami o Českou republiku, a to v dobách před listopadem podporou politických exulantů a disentu a po listopadu podporou při obnovování demokracie i při ideovém směřování české zahraniční politiky. Karel Schwarzenberg bude důstojným představitelem Česka v zahraničí a zároveň garantem směřování republiky k posilování demokracie a právního řádu doma.

Toto doporučení jsme nevydali k prvnímu kolu prezidentských voleb, a to z toho důvodu, že se v něm prezentovali kandidáti, kteří by rovněž měli možnost dobře zastávat funkci prezidenta. Jestliže však v konkurenci neuspěli, obracíme se též na ně, aby doporučili svým voličům, pokud tak již neučinili, aby ve druhém kole voleb dali svůj hlas Karlu Schwarzenbergovi.

V Praze dne 16. ledna 2013

We support Karel Schwarzenberg in presidential elections

We are addressing hereby the members and friends of the Democratic Clubas well as the Czech Republic citizens with an advice to give their vote to Karel Schwarzenberg in the second round of the presidential elections. He proved through his life entire, to be a strong moral personality with undoubtedly significant merits for Czech Republic, before November 1989 through his support of political exile and dissent as well as after November by his support to Czech democracy renewal and to Czech foreign policy.  K.S. will be a noble representative of Czech abroad and a guarantee at the same time of the way of the Republic towards strengthening of democracy and legal order at home.

This recommendation was not sent in the time of the first round of the election, because other candidates were presented at that time, who also could be good presidents. But since these were not successful in the competition, we address them as well, to give the recommendation to thein own electors (if they have not done so, so far), to give their votes to Karel Schwarzenberg in the second round.

Prague, January 16, 2013.

Stanovisko Demokratického klubu č. 52: K předání řízení jihočeského školství KSČMStatement No. 52: On passing of the South Bohemia schools system management to Communists

stanovisko

Jak informovaly v minulých dnech sdělovací prostředky, svěřilo nově zvolené zastupitelstvo Jihočeského kraje funkci člena Rady pro oblast školství zástupci Komunistické strany Čech a Moravy.

Rozhodnutí nejvyšší krajské reprezentace významného kraje České republiky nás krajně znepokojuje, i když není v rozporu s právním řádem ČR. Dává totiž komunistům zásadní vliv na jmenování a odvolávání ředitelů škol a rozhodující vliv na rámcové vzdělávací programy a jejich specifikaci do vzdělávacích programů škol, tedy na náplň výuky. To komunistům otevírá cestu k zajištění vyučování v duchu komunistické ideologie: k interpretaci historie, ekonomických a společenských procesů, k formování hodnotového žebříčku dětí a mladých lidí a jejich pohledu na svět.

Apelujeme proto

– na jihočeské zastupitele, aby zvážili možnost revize tohoto rozhodnutí;

– na hejtmana Jihočeského kraje, aby zabránil zásadnímu vlivu KSČM v Jihočeském kraji na jmenování ředitelů a jakýmkoliv politickým čistkám na školách;

– na stávající ředitele škol a odbory ve školství, aby aktivním občanským postojem bránili dosaženou míru demokracie a otevřeně upozorňovali na všechny pokusy ji omezovat, nebo indoktrinovat výuku;

– na rodiče žáků, aby sledovali učivo svých dětí a protestovali proti pokusům o zkreslování historie a využívali všechny možnosti, které jim naše současná demokracie nabízí, k upozorněním veřejnosti na takové pokusy; podle našich zkušeností k takovým pokusům s jistotou dojde;

– na demokratické politické strany a hnutí, aby tuto situaci v krajích nedopustily.

V žádném kraji ČR nezískala KSČM nadpoloviční většinu hlasů voličů. Koalicím demokratických stran je třeba dávat přednost i tam, kde nejde o ideální řešení. Koalice s komunisty znamenají nástup k likvidaci demokracie.

Demokracie dozrává dlouho a pomalu. Vyžaduje několik generací na to, aby si ve společnosti vytvořila dostatečné mechanismy k vlastní obraně. Naše demokracie je zatím velmi křehká, projevy její křehkosti vnímá každý z nás. O to naléhavější je dát ji prostor, aby mohla vyzrát, kultivovat se a upevňovat se v dalších desetiletích, o to naléhavější je dbát na to, aby komunistická ideologie neměla určující vliv na formování pohledu dětí a mladých lidí na svět a na informace, které získávají ve školách. Školství je z hlediska perspektiv demokracie v každé společnosti neuralgickým bodem.

V Praze 27. listopadu 2012On passing of the South Bohemia schools system management to Communist Party of Bohemia and Moravia

As the media have informed recently, the newly elected South Bohemia  Region Council have appointed a representative of the Communist Party of Bohemia and Moravia the Council member responsible for the schools system.

This decision of the top Region Body from one of the important Czech Republic regions makes us extremely alarmed even when it is not in conflict with the state of law of the Czech Republic. Namely it passes the principal influence on the appointments and recalls of school headmasters and on the general  education programmes and the application of these in the education programmes of schools i.e. on the contents of tuition proper, into the hands of Communists. This is opening the path to Communists for adaptation of tuition in the lines of Communist ideology: for the interpretation of history, of the economic and social processes, for the life values scale formation of children and youngsters and their attitudes to the world.

We are appealing therefore

  • to South Bohemia Region Representatives to reconsider the decision concerned;
  • to South Bohemia Regional President, to hinder the significant influence of the Communist Party of Bohemia and Moravia on the appointments and recalls of headmasters and any political purges in the schools;
  • to current headmasters and unions in the schools, to defend the level of democracy reached by their active citizen attitudes and to openly report all tendencies of its limitation or the tuition indoctrination;
  • to the parents of pupils, to pay attention to the tuition of their children and to protest against any tendencies of distorting history and to keep employing all the chances offered by the contemporary democracy of ours to make the public aware of such tendencies; according to our experience, such tendencies will certainly appear;
  • to democratic political Parties and movements, not to admit the development of such a situation in the region.

In none of the Czech Republic regions gained the Communist Party of Bohemia and Moravia the absolute (more than half) majority of votes. The democratic Parties coalitions have to be preferred even in situations where it is not an ideal solution. A coalition with Communists means a starting point for democracy liquidation.

Democracy ripens over a long time and slowly. It requires several generations in order to create sufficient mechanisms within the society for its own defence. Our democracy is too fragile so far, the manifestations of its fragility are percepted by everyone. The more desirable it is, to give it space enough, for it to be able to ripen, to cultivate itself and to strenghten in the decades following. The more urgent it is, to prevent Communist ideology to attain a significant influence on the formation of children´s and youngsters´ attitudes to the world and on the information that they obtain at schoul. The school system is a neuralgic point in every society from the viewpoint of democracy´s perspective.

Prague, November 27, 2012.

Stanovisko Demokratického klubu č. 51: K podpoře boje za lidská práva ve světěStatement No. 51: On supporting the fight for human rights throughout the world

stanovisko

Demokratický klub vyslechl se znepokojením slova předsedy vlády, pronesená na brněnském strojírenském veletrhu, jimiž odsoudil podporu ruských punkerek a boje dalajlámy za tibetskou autonomii občany ČR jakožto škodlivou pro český export. Jakkoli si uvědomujeme nevkus v počínání punkerek i reálnost obav o některé položky exportu, považujeme zmíněnou podporu za správnou a potřebnou. Uvědomujeme si, že k pádu autokratických režimů v naší zemi i v zemích dalších výrazně přispěla zahraniční podpora odboje a odporu proti nim, a cítíme povinnost pomáhat tímto způsobem těm, kteří za tyto cíle dosud bojují. Žádáme proto vládu, aby se k tomuto postoji, při dodržení všech norem pro mezinárodní styky, přihlásila a vyzýváme i politické strany, občanskou společnost i media, aby podporovaly boj za lidská práva všude, kde je to třeba.

V Praze 18. září 2012On supporting the fight for human rights throughout the world

The Democratic Club  listened with alarm to the Prime Minister´s words at Brno Machinery Fair, who condemned the support by Czech citizens of the Russian lady punkers and of Dalai Lama´s fight for Tibetan autonomy as harmful for Czech exports. While we realize the bad taste of the punkers´ behaviour as well as the material substance of the anxiety concerning some of the export items, we nevertheless consider such support correct and necessary. We realize that the collapse of autocratic regimes in our country as well as in the other countries was considerably influenced by foreign support of the revolt and resistance against these regimes, and we feel ourselves obliged to in this way help those fighting for similar aims now. Therefore, we request the Czech Government to support the position of adhering to all international contacts norms, and we call on political parties in civic society and also on the Media to support the fight for human rights everywhere.

Prague,  September 18,  2012

Stanovisko Demokratického klubu č. 50: K odvolání ministra Jiřího PospíšilaStatement No. 50: To the dismissal of the Ministr Jiří Pospíšil

stanovisko

Demokratický klub znepokojilo odvolání J. Pospíšila z funkce ministra spravedlnosti ČR. Vysoké požadavky na rozpočet v jeho resortu nepovažujeme za přesvědčivý důvod k tomu, aby byl zbaven funkce. Domníváme se, že rozhodnutí o odvolání může souviset s jeho angažováním v boji proti korupci a za pročištění poměrů v naší justici. Žádáme proto premiéra ČR, aby seznámil veřejnost se skutečnými důvody tohoto odvolání, případně toto odvolání revokoval.

V Praze dne 29. června 2012To the dismissal of the Ministr Jiří Pospíšil

The Democratic Club was taken a back by the dismissal  of Jiří Pospíšil from the office of  the Minister of Justice.  We do not consider  the given reason for this step persuasive, i.e. his high demand for the budget of his resort. We question whether his dismissal might have been related to his  fight against corruption and for the rectification of the conditions in our justice system. Therefore we are asking the Prime Minister of the Czech Republic to inform the public about the real reasons of this dismissal, and possibly reverse this decision.

Prague,  June  29,  2012

Stanovisko Demokratického klubu č. 49: K otázce restitucí církevního majetkuStatement No. 49: On the question of Churches property restitution

stanovisko

Za součást transformace společnosti po listopadu 1989 jsme považovali a stále považujeme alespoň částečnou náhradu majetkové újmy, ke které za minulého režimu došlo. Spravedlivé uspořádání majetkových vztahů mezi církvemi, řády a kongregacemi a státem považujeme od listopadu 1989 za nutný předpoklad pro vlastní právní vyřešení majetkových vztahů, ale také za nutný předpoklad pro faktické uskutečňování ekonomické nezávislosti církví sui generis na státu. S lítostí konstatujeme, že ani po dvaceti letech od přijetí příslušných zákonů nenašel Parlament ČR dostatek dobré vůle a odvahy prosadit v zákonech vizované navrácení majetku církví, církevních organizací a spolků, přestože tento postup je nejspravedlivější formou privatizace majetku zabaveného zrůdnou totalitní mocí a navíc i zmírněním způsobených křivd. Vítáme proto ohlášený konsenzus vládních stran s návrhem dohody, ke které došla po dlouhém jednání a oboustranných ústupcích komise složená ze zástupců státu i církví ve věci zákona o navrácení majetku církvím. Jsme však znepokojeni tím, že se opět ozývají, a to i z vládních stran hlasy, které navrácení zpochybňují.

Jedním z argumentů odpůrců restitucí je otázka vlastnictví příslušného majetku. Je však nepochybné, že tento majetek byl před jeho konfiskací komunistickým režimem v držbě církví. Proto je třeba jej vrátit, aby byly odčiněny křivdy způsobené konfiskací a zároveň bylo umožněno plné rozvinutí života církvím, které představují důležitou složku občanské společnosti.

Jiným argumentem odpůrců je napjatá rozpočtová situace ČR. Máme za to, že jde o argument populistický a hluboce amorální, neboť proti nápravě důsledků zločinu platný argument neexistuje. Nemluvě o tom, že finanční část náhrady je rozložena do dlouhého období, takže rozpočet bude zatížen jen minimálně.

Žádáme proto členy Parlamentu ČR, aby svými hlasy umožnili provedení restitucí tak, jak to předvídají koaliční dohody.

V Praze 4. června 2012On the question of Churches property restitution

We have always considered and still are considering at least a partial recompense of the property detriment done by the previous regime to the Churches a necessary component of the society transformation after November 1989. A righteous adjustment of property relationships between Churches, Orders and Congregations and the State has been considered since November 1989 a necessary presumption for the proper legal solution of property relationships but a necessary presumption, too, for an objective materialization of economic independence of the Churches, sui generis, on the State. We are stating here with regret that, not even after the twenty years from the appropriate laws acceptance the CR Parliament have not found good will and courage enough to carry the restitution of property to Churches, church organizations and associations through, in spite of the fact that, such a procedure is the most righteous form of “privatization” of the property confiscated by the monstrous totalitarian regime, and moderation of the caused injuries moreover.

Therefore, we are welcoming the consensus declared by the Government Parties, on the proposal of agreement reached after the long negotiations and reciprocal concessions by the Commission composed of representatives of both the State and the Churches in the matter of the Act on Churches Property Restitution. We are being alarmed, however, by the voices being heard again, even from the Government Parties, throwing doubt on the restitution.

One of the restitution opponents´ arguments is the question of ownership of the property. It is doubtless, anyway, that the property, before its confiscation by the Communist regime, had been owned by the Churches. Therefore it is necessary to return it, in order to rectify the injustice caused by the confiscation and to make the full development of the Churches life possible at the same time, since these are an important component of the civil society.

Another argument of the opponents currently is the strained State budget situation of the CR. We are assuming this argument to be a “populist” one and deeply amoral at the same time since there is no acceptable argument against the redress of crime consequences. Not mentioning the fact that, the financial part of the compensation is assumed distributed over a long period, hence, the Budget will be charged minimally only.

Therefore, we are asking the CR Parliament Members hereby, to render the Churches property restitution possible using their votes the way, the Coalition agreement is presuming.

Prague, June 4, 2012.