Stanovisko č. 61: K otázce masové imigrace do zemí EUStatement No. 61: coming soon…

Do zemí EU směřuje již po dlouhou dobu neustále sílící proud ilegální migrace. Jak ukazují dostupná data, nejde zdaleka jen o osoby ohrožené perzekucí či válečnými událostmi, ale i, možná především, o rozsáhlou migraci ekonomickou. Lze se obávat, že Evropa nebude s to zvládnout tento proud a že se jeho vinou dostane do obtížně řešitelné situace, jež paradoxně ublíží i samotným migrantům. Navíc existuje nebezpečí, že v některých zemích dojde k ohrožení jejich demokracie, kultury a tradic.

Doporučujeme proto, aby zástupci ČR v Evropské radě a Evropském parlamentu požadovali zavedení účinných opatření proti ilegální migraci, především posílení ochrany vnějších hranic Unie (přičemž vítáme stanovisko vlády ČR k této otázce), a umožnění imigrace pouze osobám ohroženým politickou represí nebo nacházejícím se v mimořádně obtížné humanitární situaci, a to na základě důvěryhodně podložené žádosti. Lze doporučit, aby se Unie poučila u Austrálie, jež čelí obdobným problémům, avšak dokázala zatím zajistit optimální rozsah i strukturu imigrace.

I v případě přijetí takovýchto opatření však zůstane Evropské unii problém těch, kterým se do té doby podařilo či podaří dosáhnout území Unie. Jde zejména o země jihu Evropy. Máme za to, že nelze požadovat, aby se stali břemenem pouze pro tyto země, a že je tedy nutné, aby si země EU tyto migranty spravedlivě rozdělily. Je třeba přihlédnout nejen k velikosti a lidnatosti jednotlivých zemí a k jejich ekonomické síle, ale i k počtům již přijatých migrantů v uplynulých letech a k případným příspěvkům na ochranu hranic Unie, jež byly nebo jsou zemím poskytovány. Podmínky a situace v jednotlivých zemích EU se výrazně liší. Vlna imigrace do Evropy se však spíše zvětšuje a zatím je obtížné předvídat její zmírnění. Týká se celé Evropy, a proto je nutné, aby k jejímu řešení přispěly solidárně všechny země EU. O způsobu jejich zapojení je potřeba vést diskusi a případně takovou diskusi iniciovat.  Přijatá kompromisní řešení pak musí všechny členské země plnit.

V Praze 19. září 2015coming soon…

Stanovisko č. 60: K potřebě jednotného vystupování exekutivy v oblasti zahraniční politiky ČRStatement No. 60: On the need of consistency in the behaviour of the executive in foreign policy of the Czech Republic

stanovisko

Demokratický klub konstatuje, že se po téměř celé polistopadové období projevovaly v přístupu vlády a prezidenta republiky rozdíly ve formulacích přístupu k některým zahraničně politickým otázkám. Ty pak zesílily zejména po poslední volbě prezidenta a po vypuknutí současného konfliktu na východě Ukrajiny. Zatím co vláda vyjadřuje umírněné stanovisko ve prospěch zachování územní integrity Ukrajiny, stanoviska prezidenta se stále více blíží pozici Ruska. Takovýto rozpor činí zahraniční politiku ČR nesrozumitelnou a nemůže přispět k chápání ČR jakožto spolehlivého partnera svých spojenců.

Demokratický klub se domnívá, že prezident, který je dle ústavy součástí výkonné moci, má vyjadřovat postoje, na nichž se shodne sbor, jenž je představitelem této moci, tedy vláda České republiky. Žádá proto prezidenta ČR, aby svá vyjádření s vládou konzultoval a aby vystupoval ve smyslu výsledků těchto konzultací. Žádáme i poslance a senátory Parlamentu ČR, aby se v tomto smyslu vyjádřili a aby plnění těchto požadavků kontrolovali.

Demokratický klub je znepokojen zejména prohlášeními prezidenta, která ignorují narušování územní celistvosti Ukrajiny ze strany Ruska, což je v přímém rozporu s přístupem EU a NATO, jichž je ČR členem. Avšak ani některá prohlášení vlády, která se snaží co nejvíce zmírnit sankce proti agresorovi a která předem odmítají dodávky obranných zbraní pro Ukrajinu pro případ, že pokusy o tzv. diplomatické řešení selžou, nemohou prospět míru a demokracii v Evropě. Žádáme vládu ČR, aby plně respektovala naše členství v EU a NATO, které je největším přínosem našich listopadových změn. Již ve svém stanovisku č. 57 z 28 září 2014 jsme vyjádřili nutnost jednoty všech států EU při dodržování a realizaci usnesení, neboť naše republika se jejich vytváření účastní.

V Praze dne 8. března 2015The Democratic Club notes that during almost the entire post-November period, the position of the government and the President manifested some differences in the formulation of their approach to certain foreign policy issues. Those differences were intensified especially after the last presidential election and after the outbreak of the current conflict in eastern Ukraine. While the government is expressing moderate opinion in favour of maintaining the territorial integrity of Ukraine, President’s statements are increasingly approaching the position of Russia. Such a contradiction makes Czech foreign policy incomprehensible and cannot contribute to the perception of the Czech Republic as a reliable partner for its allies.

The Democratic Club believes that the President, who is according to the Constitution part of the executive power, should express attitudes, agreed by the choir, which is the representative of this power, i.e. the government of the Czech Republic. Therefore, it asks the President of the Czech Republic to consult his observations with the government and to behave within the content of the results of these consultations. We ask as well deputies and senators of the Czech Parliament to make a statement in this effect and to check the fulfilment of these requirements.

The Democratic Club is particularly concerned about the President’s statements that ignore disturbing of the territorial integrity of Ukraine by Russia, which is in direct contrast to the approach of the EU and NATO, of which the Czech Republic is a member. But also, some statements of the government, which is trying to mitigate as far as possible sanctions against the aggressor and who in advance refuse to supply defensive weapons for Ukraine in case the diplomatic solutions fail, cannot be beneficial for peace and democracy in Europe. We are asking the Czech government to fully respect our membership in EU and NATO, which is the greatest benefit of our November changes. In our Statement No. 57 of September 28, 2014, we have already expressed the necessity of the unity of all EU countries in adherence to the resolutions and their realization, because our country is taking part in their establishment.

Stanovisko č. 59: K problému policejních odposlechů a zveřejňování jejich obsahuStatement No. 59: On the Problem of Police Wiretaps and Publishing of the Contents of These

stanovisko

V roce 2014, zejména v souvislosti s vyšetřováním osob působících v kauze p. Nečase a pí Nagyové, došlo k znepokojení značné části naší veřejnosti kvůli odposlechům podezřelých osob i osob působících v objasňování jejich případné trestné činnosti.

Demokratický klub je si plně vědom toho, že sledování obsahu komunikace potenciálně podezřelých osob může být důležitou a v mnoha případech nezbytnou cestou k objasnění trestné činnosti. Je však nezbytné zabezpečit, aby získanými informacemi disponovaly jen orgány činné v trestním řízení. Veřejnost pak jen v rozsahu, v jakém se stanou součástí soudních spisů. Rozhodnutí o tom přísluší pouze soudu. Podle zákona při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.

Demokratický klub je znepokojen skutečností, že tyto požadavky nejsou ani zdaleka plněny. Media neustále zveřejňují citace odposlechů, čímž se ovlivňuje průběh vyšetřování a také veřejné mínění. Záměrným výběrem ze získaných odposlechů lze manipulovat veřejným míněním a poškozovat pověst i osob, jež se ničím neprovinily, což může mít též vliv na výsledky voleb a složení zákonodárných sborů. Je dále zřejmé, že k úniku obsahu odposlechů by nemohlo dojít bez součinnosti některých pracovníků orgánů tyto odposlechy provádějících.

Demokratický klub považuje proto za nezbytné, aby Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Nejvyšší státní zastupitelství a další příslušné orgány prověřily, zda platné zákony jsou postačující pro stíhání osob, jež umožňují únik odposlechnutých informací, zda byla vyvinuta dostatečná snaha o odhalení osob umožňujících únik a zda byly odposlechy uplatňovány jen v případech, kdy byly nezbytně nutné a kdy byly nařízeny soudem. V případech zjištěných závad je třeba provést vhodné legislativní úpravy a vyvodit potřebné pracovně právní i trestní důsledky vůči těm, kteří nesou na současné situaci vinu.

V Praze 6. ledna 2015.In 2014, especially in connection with investigation of the persons acting in the case of Mr Nečas and Mrs Nagyová, public concern has arisen within a major part of our public due to the wiretaps of suspect persons and persons acting in clarification of possible criminal activities of those.

The Democratic Club are fully aware of the fact that, examination of the contents of communicat- ion between potentially suspect persons can become an important and in many cases necessary way towards solution of criminal activities. However, it is necessary to secure that the information obtained is made available to those authorities only, who act in the criminal proceedings. To the public then in such extent only that becomes a part of the court records. The decision on this belongs to the court only. According to the law, when offering information to the public as it con- cerns their own activities, the authorities acting in criminal proceedings take care not to endanger clarification of the facts important for the criminal proceedings, not to publish data on the persons participating in the criminal proceedings that do not directly connect to criminal activities, and not to violate the principle that, until the suspect person is pronounced guilty, he/she against whom the criminal trial is being conducted cannot be seen as the culprit.

The Democratic Club are alarmed by the fact that, these claims are by far not satisfied. The media keep publishing citations from the wiretaps whereby the process of investigation is affected as well as the public opinion. By delibarate selection from the wiretaps obtained, public opinion can be manipulated and reputation even of those who have not committed anything can be violated, what can affect the election results, too, and the composition of legislative bodies. It is clear at the same time that, leakage of the wiretap contents could not happen without participation of some of the staffmembers of the wiretapping bodies.

The Democratic Club therefore consider it necessary for the Ministry of Interior, the Ministry of Justice, the Supreme State Prosecutor and other participating bodies, to check whether the laws applicable are sufficient for the prosecution of persons facilitating the leakage of information from the wiretaps, whether sufficient efforts have been applied in order to identify persons guilty of the leakage and whether wiretapping has been only applied in such cases where it was quite necessary and where it was ordered by the court. In any cases of shortages, suitable legislation changes are needed and corresponding labour law and criminal consquences drawn against those guilty of the current situation.

Prague, January 6, 2015.

Stanovisko č. 58: K všeobecnosti parlamentních voleb v ČRStatement No. 58: On Franchise and the Recent CR Parliament Elections

stanovisko

Jedním z důležitých rysů parlamentních voleb ve vyspělých demokratických státech je princip jejich všeobecnosti, tj. práva na účast všech občanů, které je omezeno pouze věkovou hranicí a případnou ztrátou občanských práv nebo zbavením svéprávnosti. V České republice je však účast na volbách prakticky znemožněna poměrně rozsáhlému počtu občanů, kteří se v den voleb nacházejí v zahraničí v místech vzdálených od sídel diplomatického zastoupení ČR. S tímto problémem, který se týká nejen turistů, ale i osob na služebních cestách, pracovních pobytech apod., se většina vyspělých demokracií již dávno vyrovnala zavedením možnosti korespondenční volby. V Česku tento institut zaveden dosud nebyl.

Demokratický klub vyzývá naše zákonodárce, aby tento závažný nedostatek do příštích voleb do Poslanecké sněmovny napravili uzákoněním korespondenční volby. Tím naplníme nejen důležitou demokratickou zásadu, ale zároveň i přispějeme k řešení našeho problému dlouhodobě nízké volební účasti. K vypracování návrhu zákona či zákonného ustanovení lze jako vzor využít obdobné zákony vyspělých demokratických zemí s volebním systémem podobným systému České republiky.

Jsme si vědomi, že korespondenční volba může také usnadňovat pokusy o volební podvody. Nedomníváme se však, že by to zákonodárce opravňovalo k faktickému vyloučení nemalého množství občanů z účasti ve volbách. Považujeme ale za účelné, aby se poslanci v rámci přípravy příslušných ustanovení seznámili i se způsoby, jakými se podobným pokusům ve vyspělých demokraciích čelí, a zvážili možnosti jejich aplikace v ČR.

V Praze dne 14. listopadu 2014On Franchise and the Recent CR Parliament Elections

One important feature of parliamentary elections in advanced democratic States is the principle of franchise, i.e., the right of all citizens to participate limited only by age and a loss of civil rights or other legal incapacitation. However, participation in elections in the Czech Republic is practically impossible to a relatively vast number of citizens who are abroad on the Election Day without access to CR diplomatic missions. Most advanced democracies have dealt this problem for persons on business trips, working stays etc. simply. They make the postal voting method available to citizens outside the country on Election Day. This method has not yet been introduced in the Czech Republic.

The Democratic Club encourages the Czech Parliament to enact postal voting by the next Parliamentary elections. This enactment will establish an important democratic principle but also permanently solve the long-term problem of low voter turnout.  Such laws in advanced democratic countries with elections procedures like those of the Czech Republic can be a model for parliamentarians to consider.

We are aware that postal voting can facilitate electoral frauds. However, we do not believe Parliament would de facto deny the franchise to citizens who are otherwise eligible to vote. We are confident that Members of Parliament would institute safeguards making attempts at fraudulent voting impossible, as they are advanced democracies.

Prague, November 14, 2014

Stanovisko č. 57: Výzva k jednotnému postupu zemí Evropské UnieStatement No. 57: Appeal for united proceedings of the EU Countries

stanovisko

V těchto dnech oznámila domácí i zahraniční media, že si delegace ČR na summitu ER vedená premiérem Sobotkou vyhradila právo na výjimky z uplatňování sankcí proti Rusku summitem přijatých.

Demokratický klub považuje současné jednání Ruska s Ukrajinou za agresi, která je s ohledem na trvající okupaci území Gruzie součástí širšího záměru, který představuje ohrožení demokracie a suverenity v celé Evropě. Domnívá se proto, že této agresivitě je nutno čelit jednotným postupem EU, NATO i ostatních demokratických zemí. Vzhledem k dané situaci, která vyžaduje rychlé jednání a jednotu všech států EU a NATO, nepovažujeme premiérův přístup za vhodný. Ve vedení obou orgánů má Česká republika své zástupce a žádáme proto, aby vláda nutnost jednoty respektovala.
Premiérovo jednání vzbuzuje dle našeho názoru otázku, zda k nadějnému odklonu od protiunijní politiky dřívějších vlád nedochází jen v deklaratorní rovině a v rovině symbolů. Jedině opravdová příslušnost k EU a k NATO poskytuje naději na trvání ČR a jejího demokratického systému.

V Praze dne 17. září 2014

Appeal for united proceedings of the EU Countries

These days, most of the Czech and foreign media announced that, the Czech delegation to the EU Summit, led by Prime Minister Sobotka, have reserved the right of exceptions from asserting the sanctions against Russia, as accepted by the Summit.

The Democratic Club consider the current Russia’s actions on Ukraine to be just aggression, constituting, taking into question the lasting occupation of the territory of Georgia, a part of a broader plan, representing a menace to democracy and sovereignty throughout Europe. Therefore they suppose, this aggressiveness has to be confronted by united proceedings of the EU, the NATO and the remaining democratic Countries. Considering the current situation that requires fast actions and unity of all the EU and NATO States, we do not consider the Prime Minister’s approach acceptable. The Czech Republic is being represented in both of the Organisations´ headships and we demand therefore of the Government to keep respecting the need of unity.

The Prime Minister’s acting may, as to our opinion, arouse the question whether the longed-for retreat from the anti-Union policies of the former Czech Governments does not appear at a declaratory level only, and at the level of symbols. Only an actual relationship to the EU and the NATO can give the Czech Republic the guaranty of permanence of the State and its democratic system.

Prague, September 8, 2014.

Stanovisko č. 56: K respektování ústavního pořádku České republiky Statement No. 56: On the paying of respects to the Constitution of Czech Republic

stanovisko

Demokratický klub je znepokojen nízkou mírou respektu, s jakou přistupují k Ústavě ČR a ústavnímu pořádku ČR někteří ústavní činitelé. Jednáním proti duchu a liteře Ústavy se vyznačovalo i funkční období předchozího prezidenta ČR Ing. Klause; po zvolení současného prezidenta Ing. Zemana tyto tendence významně zesílily.
Současný prezident projevil nedostatečný respekt k Ústavě zejména tím, že
~   odmítá jmenovat vládu založenou na parlamentní většině, což je v rozporu s ústavními zvyklostmi.  Své  počínání  zdůvodňuje  nedostatečnou  legitimitou  některých  poslanců.
Osobuje  si  tedy  právo  rozhodovat  o  legitimitě  mandátu  poslanců,  které  mu  Ústava přímo ani nepřímo neudílí. Tím se ocitá v rozporu i s literou Ústavy,
~   dává najevo, že je oprávněn libovolně odkládat úkony, jež mu ukládá Ústava. Premiér Rusnok již veřejně připustil, že by jeho vláda mohla i po odepření důvěry Poslaneckou sněmovnou  zůstat  v úřadě  až  do  řádných  voleb,  tedy  téměř  po  dobu  jednoho  roku. Využívá se zde skutečnosti, že Ústava přímo nestanoví lhůtu pro jmenování nového premiéra.
Prezident tímto způsobem mění dosavadní politický systém z parlamentního na prezidentský, případně i na systém osobní moci. Prezidentský systém sám o sobě je slučitelný s demokracií, přechod  na  něj  by  však  musel  být  přijat  reprezentativní  většinou  zastupitelů,  případně referendem. Jeho zavedení rozhodnutím jedné osoby je s demokracií naprosto neslučitelné.
Svůj  vztah  k duchu  a  liteře  Ústavy  vyjádřil  prezident  v nedávném  rozhovoru  pro  německý tisk. Sdělil, že ústavu měnit nemůže, ale ústavní zvyklosti ano. Demokratický klub má za to, že  každý  právní  akt  představuje  jednotu  jeho  smyslu  a  textu  a  že  žádný  jednotlivec  nesmí zacházet svévolně ani s jeho duchem, ani s jeho literou.
Demokratický  klub  považuje  současnou  situaci  za  nebezpečnou  pro  budoucnost  české demokracie.  Žádá  proto  prezidenta  ing.  Zemana,  aby  respektoval  Ústavu  a  ústavní  tradice České republiky. Poslance  a senátory pak vyzývá, aby, nedojde-li k nápravě, zvážili podání ústavní žaloby na prezidenta republiky. Zároveň je vyzývá, aby zvážili, zda ústava poskytující tak rozsáhlou volnost výkladu odpovídá vyspělosti a politické kultuře současné ČR a zda by nebylo prospěšné nahradit ji textem novým, který by alespoň omezil prostor pro svévoli při jejím výkladu.

V Praze 3. srpna 2013

On the paying of respects to the Constitution of Czech Republic

The Democratic Club is alarmed by the low level of respects paid to Czech Constitution and CR constitutional usage by some of the constitutional officials. Actions against the spirit and letter of the Constitution were seen also during the period of office of the former CR President Mr. Klaus, after the election of current President Mr. Zeman the tendencies strengthened significantly.
The President has paid an insufficient respect to the Constitution mainly by
refusing to appoint a Government based on a Parliament majority, which is contradictory to constitutional usage. He explains his action by an insufficient legitimacy of some of the Representatives. He appropriates this way the right to assess legitimacy of the Representatives´ mandate, short of having been directly neither indirectly given this right by the Constitution;
showing to be entitled to voluntarily postpone actions committed to him by the Constitution. Prime Minister Rusnok admitted already publicly that, his Government could remain in office until ordinary elections even in case of credulity refusal on the part of House of Representatives, which means over a term of almost one year. A circumstance is being employed here that, the Constitution does not require a definite term for a new Prime Minister’s appointment.
The President has this way changed the current political system from the parliamentary one into a presidential one, may be into a personal power type one. Presidential system as such is compatible with democracy, but the transition to it should be accepted by a necessary majority of Representatives of by a public referendum, if needed. Its introduction by one person’s decision is absolutely incompatible with democracy.
The President expressed his approach to the spirit and letter of the Constitution in a recent interview for German media. He stated, he is not entitled to change the Constitution, but he can change the usage. The Democratic Club standpoint refuses such an approach. Every legal act represents a unity of its spirit and letter and no individual is entitled to voluntarily change these.
The Democratic Club feels the current situation risky for Czech democracy’s future. They ask President Zeman therefore to pay respects to the Constitution and constitutional traditions of Czech Republic. They also appeal to the Representatives and Senators to consider suing the President for constitutional offence if no redress has been offered. They appeal to them, at the same time, to consider whether a Constitution offering such a wide freedom of interpretation corresponds to the maturity and political culture of today’s Czech Republic and whether it could not be proficient to replace it by a new text, introducing some limits to voluntary arrangements when explaining it.

Prague, August 3, 2013.

Stanovisko č.55: K personálním změnám v Ústavu pro studium totalitních režimů Statement No. 55: Institute for Study of Totalitarian Regimes

stanovisko

Demokratický  klub  uvítal  již  ve  svém  Stanovisku  č.  22 z roku  2002  návrh  zákona  o Institutu  pro  dokumentaci  totality.  Vyjádřil  v něm  přesvědčení,  že  „teprve  nestranné  a fundované  analytické  zpracování  umožní  společnosti  jako  celku  hlouběji  pochopit  způsob fungování represivních složek totalitního komunistického režimu, a vytvoří tak předpoklady pro  skutečné  vyrovnání  se  s důležitou  oblastí  komunistické  minulosti,  jakož  i  přispěje k minimalizaci  pravděpodobnosti  její  recidivy.  Jsme  přesvědčeni,  že  Ústav  pro  studium totalitních  režimů  [dále  „Ústav“],  k jehož  zřízení  posléze  došlo,  vykonal  v tomto  duchu nesmírné množství užitečné práce.

Soudíme, že za léta činnosti Ústavu mohlo dojít v jeho činnosti i k některým chybám. Nemůžeme  však  přijmout  tvrzení,  že  tyto  chyby  jsou  příčinou  odvolání  ředitele  a  dalších významných pracovníků Ústavu. Jako mnohem pravděpodobnější důvod se nám jeví změněná politická struktura Senátu PČR a Správní rady ÚSTR a koaliční záměry vítězné strany. Přitom je  nepochybné,  že  interpretace  dějin  v demokratickém  státě  by  neměla  záviset  na  volebních výsledcích.  K tomuto  stanovisku  nás  přivádí  i  demise  členů  vědecké  rady  Ústavu,  vesměs známých svou vědeckou a mravní integritou.

Za  zvláště  kontraproduktivní  považujeme  otvírání  diskuse  o  tom,  zda  komunistický režim  byl  či  nebyl  po  celou  svou  dobu  totalitní,  neboť  jednotná  a  všemi  uznávaná  definice totality neexistuje. Nepochybné je, že režim byl represivní, jakkoli tvrdost represí kolísala, a že byl po celou dobu svého trvání negací demokracie, a tudíž zavrženíhodný.

Žádáme  tudíž  Radu  ÚSTR,  aby  negovala  své  rozhodnutí  o  odvolání  ředitele  a umožnila   pokračování   činnosti   Ústavu   v duchu   Preambule   Zákona   181/2007   Sb.   bez politických deformací. Za prvotní, a jak klima posledních týdnů naznačuje, i vysoce urgentní úkol považujeme ochránit Archiv bezpečnostních složek před případnými zásahy a urychleně ho  v celistvosti  uvést  do  veřejné  domény,  aby  jeho  data  mohli  pro  svůj  výzkum  využívat všichni,  kdo  o  ně  mají zájem,  vč.  vědců  a  historiků  po  celém  světě.  Nejúčinnější  podporou kvalitního  a  nezávislého  výzkumu,  a  tedy  nestranného  a  mnohovrstevného  poznání,  je zpřístupnění dobře popsaných, klasifikovaných a co nejkompletnějších primárních dat všem vědcům, kteří s nimi chtějí pracovat. Současně je to i nejúčinnější cesta k uspokojení kritiky stávající  Rady  ÚSTR,  že  některé  aspekty  vývoje  naší  společnosti  v obdobích  1938-1945  a
1948-1989    nejsou  zkoumány.  Zároveň  považujeme  za  své  demokratické  právo  uvádět výstupy, které budeme považovat za zkreslené, všemi prostředky na pravou míru.

V Praze dne 7. května 2013

On personnel changes in the Institute for Study of Totalitarian Regimes  (ÚSTR)

The Democratic Club welcomed in their official position No. 22 of 2002 already, the proposal of Act on the Institute for Documentation of Totality. We expressed a conviction there that, „an impartial and well funded analytical processing only can enable the society as a whole to more deeply understand ways of functioning of oppressive components of the totalitarian Communist regime, thus creating presumptions for the effective settlement of an important area of the Communist past as well as minimizing the chance of a recidive of that.“

We are sure that the Institute for Study of Totalitarian Regimes (USTR),  founding of which took place later, did an immense volume of beneficial work in this spirit. We assume, even some mistakes could have been caused within the Institute´s activities over the years of existence. However, we are not in the position of accepting the mistakes being the reason for recalling the director and other significant members of the Institute. The changed political structure of the CR Parliament´s Senate and of the Institute´s Board of Directors seems to us to be a much more likely reason, as well as the coalition-forming intentions of the victorious Party, while, doubtlessly, interpretation of history in a democratic State should never depend upon election results. This conviction of ours is supported at the same time by the members of the Insitute´s scientific council resignation, most of who are noted for their scientific and moral integrity.

Opening of discussion on the question whether Communist regime was or was not totalitarian over the entire term of its existence can be assumed especially counter-productive, since a unified and universally accepted definition of totality does not exist. Doubtlessly, the regime was an oppressive one though hardness of oppression fluctuated, and it was a negation of democracy over the whole term of existence hence, worth of damnation.

Therefore, we call on the USTR Council to negate their decision of recalling the Director and to render it possible to continue activities of the Institute in the spirit of the Act 218/2007 Preamble, free of political deformations. As a primary and highly urgent a task, as the climate of recent weeks shows it, the protection of security forces archives from possible intrusions can be assumed as well as their introduction into public domain in their full integrity, in order to enable everyone interested to employ the data contained for their research, including scientists and historians whole the world over. The most efficient support of high-quality and independent research, hence of an impartial and multi-layer knowlege, can be secured by rendering access to well described, classified and most complete primary data to all the scientists wishing to work on these. It is the most efficient way, at the same time, of purporting satisfaction to the criticism of the Institute´s former Council in the sense of research having been neglected of some aspects of our society´s development over the periods of years 1938-1945 and 1948-1989. We also assume it our democratic right to re-present those outcomes we feel deformed, by all means.

Prague, May 7, 2013.

Stanovisko Demokratického klubu č. 54: K trestu pro Rádio Česko za tzv. nevyvážený komentářStatement No. 54: On the punishment to Radio Česko for the so-called unbalanced commentary

stanovisko

Jak oznámily sdělovací prostředky, potrestali Rada Českého rozhlasu a ředitel Centra zpravodajství ČRo editora vysílání a šéfredaktora Rádia Česko za komentář k prezidentským volbám, který stranil jednomu z kandidátů, a to pro jeho nevyváženost. Považujeme toto obvinění a trest za minimálně podivné. Komentáře, jak také ukládá příslušný zákon, je nutno odlišovat od zpravodajství. Komentář vždy vyjadřuje stanovisko autora a tudíž „vyvážený“ být nemůže. Vyváženost lze zajistit pouze pro souhrn komentářů za určité kratší či delší období cestou výběru komentátorů z celého názorového spektra současné společnosti.

Jsme tímto rozhodnutím znepokojeni a obáváme se, že jde o pokus omezit svobodu projevu a vrátit se k politické cenzuře. Považujeme za signifikantní i skutečnost, že rozhodnutí bylo přijato na základě oznámení Štěpána Kotrby, člena KSČ od r. 1986. Žádáme proto odvolání trestů a veřejné vyslovení omluvy potrestaným. V Praze 16. února 2013

On the punishment to Radio Česko for the so-called unbalanced commentary

As it has been communicated by the media, the Czech Radio council and the director of Czech Radio news service punished the chief editor of Radio Česko for the commentary on presidential elections having taken the part of one of the candidates; the commentary is said to be unbalanced. We consider this decision and punishment strange, at least. Commentaries, as the law has it, are to be different from the news. A commentary always expresses its author´s standpoint which means, it cannot be „balanced“. Balancedness only can be secured by a summary of commentaries over a shorter or longer period by means of selection of commentators covering a full spectrum of views of the contemporary society.

We are alarmed by this decision and afraid that it means an attempt to limit the freedom of expression and to return to political censorship. Also the fact that, the decision had been taken based on a notice by Štěpán Kotrba, a former Communist Party member since 1986, is considered alarming.

We therefore request abolition of the punishment and a public apology to those punished.

Prague, February 16, 2013.

Stanovisko Demokratického klubu č. 53: Podporujeme v prezidentské volbě Karla SchwarzenbergaStatement No. 53: We support Karel Schwarzenberg in presidential elections

stanovisko

Obracíme se na členy a přátele Demokratického klubu i na občany České republiky s doporučením, aby ve druhém kole prezidentských voleb dali svůj hlas Karlu Schwarzenbergovi. Celým svým životem prokázal, že je silnou morální osobností s nespornými a výraznými zásluhami o Českou republiku, a to v dobách před listopadem podporou politických exulantů a disentu a po listopadu podporou při obnovování demokracie i při ideovém směřování české zahraniční politiky. Karel Schwarzenberg bude důstojným představitelem Česka v zahraničí a zároveň garantem směřování republiky k posilování demokracie a právního řádu doma.

Toto doporučení jsme nevydali k prvnímu kolu prezidentských voleb, a to z toho důvodu, že se v něm prezentovali kandidáti, kteří by rovněž měli možnost dobře zastávat funkci prezidenta. Jestliže však v konkurenci neuspěli, obracíme se též na ně, aby doporučili svým voličům, pokud tak již neučinili, aby ve druhém kole voleb dali svůj hlas Karlu Schwarzenbergovi.

V Praze dne 16. ledna 2013

We support Karel Schwarzenberg in presidential elections

We are addressing hereby the members and friends of the Democratic Clubas well as the Czech Republic citizens with an advice to give their vote to Karel Schwarzenberg in the second round of the presidential elections. He proved through his life entire, to be a strong moral personality with undoubtedly significant merits for Czech Republic, before November 1989 through his support of political exile and dissent as well as after November by his support to Czech democracy renewal and to Czech foreign policy.  K.S. will be a noble representative of Czech abroad and a guarantee at the same time of the way of the Republic towards strengthening of democracy and legal order at home.

This recommendation was not sent in the time of the first round of the election, because other candidates were presented at that time, who also could be good presidents. But since these were not successful in the competition, we address them as well, to give the recommendation to thein own electors (if they have not done so, so far), to give their votes to Karel Schwarzenberg in the second round.

Prague, January 16, 2013.

Stanovisko Demokratického klubu č. 52: K předání řízení jihočeského školství KSČMStatement No. 52: On passing of the South Bohemia schools system management to Communists

stanovisko

Jak informovaly v minulých dnech sdělovací prostředky, svěřilo nově zvolené zastupitelstvo Jihočeského kraje funkci člena Rady pro oblast školství zástupci Komunistické strany Čech a Moravy.

Rozhodnutí nejvyšší krajské reprezentace významného kraje České republiky nás krajně znepokojuje, i když není v rozporu s právním řádem ČR. Dává totiž komunistům zásadní vliv na jmenování a odvolávání ředitelů škol a rozhodující vliv na rámcové vzdělávací programy a jejich specifikaci do vzdělávacích programů škol, tedy na náplň výuky. To komunistům otevírá cestu k zajištění vyučování v duchu komunistické ideologie: k interpretaci historie, ekonomických a společenských procesů, k formování hodnotového žebříčku dětí a mladých lidí a jejich pohledu na svět.

Apelujeme proto

– na jihočeské zastupitele, aby zvážili možnost revize tohoto rozhodnutí;

– na hejtmana Jihočeského kraje, aby zabránil zásadnímu vlivu KSČM v Jihočeském kraji na jmenování ředitelů a jakýmkoliv politickým čistkám na školách;

– na stávající ředitele škol a odbory ve školství, aby aktivním občanským postojem bránili dosaženou míru demokracie a otevřeně upozorňovali na všechny pokusy ji omezovat, nebo indoktrinovat výuku;

– na rodiče žáků, aby sledovali učivo svých dětí a protestovali proti pokusům o zkreslování historie a využívali všechny možnosti, které jim naše současná demokracie nabízí, k upozorněním veřejnosti na takové pokusy; podle našich zkušeností k takovým pokusům s jistotou dojde;

– na demokratické politické strany a hnutí, aby tuto situaci v krajích nedopustily.

V žádném kraji ČR nezískala KSČM nadpoloviční většinu hlasů voličů. Koalicím demokratických stran je třeba dávat přednost i tam, kde nejde o ideální řešení. Koalice s komunisty znamenají nástup k likvidaci demokracie.

Demokracie dozrává dlouho a pomalu. Vyžaduje několik generací na to, aby si ve společnosti vytvořila dostatečné mechanismy k vlastní obraně. Naše demokracie je zatím velmi křehká, projevy její křehkosti vnímá každý z nás. O to naléhavější je dát ji prostor, aby mohla vyzrát, kultivovat se a upevňovat se v dalších desetiletích, o to naléhavější je dbát na to, aby komunistická ideologie neměla určující vliv na formování pohledu dětí a mladých lidí na svět a na informace, které získávají ve školách. Školství je z hlediska perspektiv demokracie v každé společnosti neuralgickým bodem.

V Praze 27. listopadu 2012On passing of the South Bohemia schools system management to Communist Party of Bohemia and Moravia

As the media have informed recently, the newly elected South Bohemia  Region Council have appointed a representative of the Communist Party of Bohemia and Moravia the Council member responsible for the schools system.

This decision of the top Region Body from one of the important Czech Republic regions makes us extremely alarmed even when it is not in conflict with the state of law of the Czech Republic. Namely it passes the principal influence on the appointments and recalls of school headmasters and on the general  education programmes and the application of these in the education programmes of schools i.e. on the contents of tuition proper, into the hands of Communists. This is opening the path to Communists for adaptation of tuition in the lines of Communist ideology: for the interpretation of history, of the economic and social processes, for the life values scale formation of children and youngsters and their attitudes to the world.

We are appealing therefore

  • to South Bohemia Region Representatives to reconsider the decision concerned;
  • to South Bohemia Regional President, to hinder the significant influence of the Communist Party of Bohemia and Moravia on the appointments and recalls of headmasters and any political purges in the schools;
  • to current headmasters and unions in the schools, to defend the level of democracy reached by their active citizen attitudes and to openly report all tendencies of its limitation or the tuition indoctrination;
  • to the parents of pupils, to pay attention to the tuition of their children and to protest against any tendencies of distorting history and to keep employing all the chances offered by the contemporary democracy of ours to make the public aware of such tendencies; according to our experience, such tendencies will certainly appear;
  • to democratic political Parties and movements, not to admit the development of such a situation in the region.

In none of the Czech Republic regions gained the Communist Party of Bohemia and Moravia the absolute (more than half) majority of votes. The democratic Parties coalitions have to be preferred even in situations where it is not an ideal solution. A coalition with Communists means a starting point for democracy liquidation.

Democracy ripens over a long time and slowly. It requires several generations in order to create sufficient mechanisms within the society for its own defence. Our democracy is too fragile so far, the manifestations of its fragility are percepted by everyone. The more desirable it is, to give it space enough, for it to be able to ripen, to cultivate itself and to strenghten in the decades following. The more urgent it is, to prevent Communist ideology to attain a significant influence on the formation of children´s and youngsters´ attitudes to the world and on the information that they obtain at schoul. The school system is a neuralgic point in every society from the viewpoint of democracy´s perspective.

Prague, November 27, 2012.